Implementation of the concept of sustainable development in communes of the Bydgoszcz district

Janusz Matusewicz, Kazimierz Harłoziński

Abstract


The issue of development concerns sustainable development at local level. An analysis and evaluation of the implementation of the concept of sustainable development was carried out in gminas constituting the Bydgoszcz district.

Keywords


sustainable development, social order , economic order, environmental order, analysis, evaluation, Bydgoszcz district.

Full Text:

PDF

References


Agenda 21 – The United Nations Programme of Action from Rio, Rio de Janeiro, 1992

Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, WSAiB, Gdynia, s. 59

Borys T., 2008, Raport z realizacji pracy „Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS)”, Jelenia Góra – Poznań

Klimek M., 2010, Zrównoważony rozwój lokalny: teoria – planowanie – realizacja, Agencja Wydawniczo – Edytorska EkoPress, Białystok

Meadows D., Meadows D., Randers J., Behrens W., 1972, Granice wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, 1987

Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa – Kraków, s. 27

Piontek B., 2006, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Hyla, Bytom, s. 20

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Osielsko do 2008 roku

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo na lata 2001 – 2015

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białe Błota

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrcz

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec Kujawski

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo

The Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Serwis internetowy powiatu bydgoskiego, http://www.powiat.bydgoski.pl

Serwisy internetowe gmin powiatu bydgoskiego:

http://www.bialeblota.pl

http://www.dabrowachelminska.lo.pl

http://www.dobrcz.info

http://www.koronowo.pl

http://www.nowawieswielka.pl

http://www.osielsko.pl

http://www.sicienko.pl

http://www.soleckujawski.pl

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997r. Nr 78, poz. 483)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. 2002r. Nr 8, poz. 70)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów z dnia 7 sierpnia 1998r. (Dz.U. 1998r. Nr 103, poz. 652)

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 203, poz. 1966)

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. 1991r. Nr 101, poz. 444)

Ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (Dz.U. 1962r. Nr 10, poz. 48)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. 2001r. Nr 71, poz. 733)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004r. Nr 92, poz. 880)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. 2004r. Nr 64, poz. 593)

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. 1998r. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998r. (Dz.U. 1998r. Nr 96, poz. 603 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz.U. 2006r. Nr 227, poz. 1658)

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 2006r. Nr 89, poz. 625, tekst jednolity)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.570925

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)