The role of urban greenery in the sustainable development of the city Bydgoszcz

Magdalena Oleś, Kazimierz Harłoziński

Abstract


The problem of the development concerns green areas of the city of Bydgoszcz. It determines the extent to which the urban greenery and its functioning in the city pursue the principles of sustainable development. The paper identifies the influence of urban green on important elements of urban life, ie on the society, microclimate and biodiversity of Bydgoszcz.


Keywords


sustainable development, social order , economic order, environmental order, urban greenery, microclimate, biodiversity, Bydgoszcz.

Full Text:

PDF

References


Budżet Miasta Bydgoszczy na 2009 rok

Comission of The European Communities, Towards an urban agenda In European Union, Bruksela 1997

Jędrzejczak E., 2008, Analizy wyników badania ankietowego prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, dotyczącego jakości terenów zieleni miejskiej Bydgoszczy w ocenie jej mieszkańców, Bydgoszcz

Karta Miast Europejskich na Rzecz Ekorozwoju, Aalborg 1994

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 184, poz. 1532)

Korczyński M., 2008, Dokumentacja użytku ekologicznego „Torfowisko mszarne i eutroficzny zbiornik wodny na Osowej Górze”, Bydgoszcz

Krassowski K., Banach-Paszkiewicz H., 1986, Eksploatacja lokalnej infrastruktury technicznej, PWN, Warszawa, ss. 233-248

Kuczma R., 1995, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz

Łukaszewicz A., Łukaszewicz S., 2006, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Malczyk T., 2005, Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa

Marczyński Sz., Piotrowski W., 2009, Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach, Pruszków

Miklaszewski A., Ekorozwój-Rozwój zrównoważony. W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2000, Nr 87, Studia i Materiały Nr 28, ekologia i ekorozwój, ss. 39-46

Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27

Program ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012 wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012

Strategia Rozwoju Terenów Zieleni Miasta Bydgoszczy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy

Uchwala Nr VII/189/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r., Rozdz. 1., § 3, pkt.3

Uchwala Nr VII/l90/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r., Rozdz. 1., § 3, pkt.3

Uchwala Nr XXI/618/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2000 r., Rozdz. 1., § 3, pkt.3

Uchwała LXXIV/1421/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006r., Rozdz. 3, § 5.4, pkt. 1

Uchwała LXXIV/1421/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006r., Rozdz. 3, § 5.7, pkt. 4

Artykuł: Jaka ładna Bydgoszcz, 2004, [on-line] http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/

Mapa akustyczna Bydgoszczy, [on-line] http://www.mapy.bydgoszcz.pl/

Mapa lasów, [on-line] http://www.lasy.gov.pl/

Oficjalna strona internetowa Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, [on-line] http://www.myslecinek.pl

http://www.czystabydgoszcz.pl/

http://www.bydgoszcz.pl/

http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/

http://wirtualnabydgoszcz.pl/

Ustawa „O ochronie przyrody” z dnia 16. 04. 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.570916

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)