Hypothyroidism being caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland

Katarzyna Szwajkosz, Agnieszka Wawryniuk, Katarzyna Sawicka, Robert Łuczyk, Andrzej Tomaszewski

Abstract


Disorders of the endocrine system are extremely important problems in Poland and around the world. According to the data presented by the Central Statistical Office in Poland in 2006, 22 % of the population suffered from thyroid disorders.  Hypothyroidism is usually caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland. It is one of the most common disorders of the thyroid concerning approximately 2% of the adult population. This disorder is related to higher risk of overweight and obesity due to decreased total body metabolism. Furthermore, it predisposes to dyslipidaemia thus increases the risk of cardiovascular disease.


Keywords


hypothyroidism, autoimmune thyroiditis

Full Text:

PDF (Polski)

References


Borowiak E., Ponichtera A.: Choroby tarczycy jako poważny problem w Polsce, Problemy Pielęgniarstwa, 2008, tom 16, nr 1 - 2, s. 192–198.

Boyle J,. Bullock J., Wang M. B.: Fizjologia, Urban & Partner, Wrocław 2004.

Budlewski T., Franek E.: Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy, Choroby Serca i Naczyń, 2009, tom 6, nr 1, s. 37–41.

Czerwiński F., Krechowiecki A.: Zarys anatomii prawidłowej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1997.

Dawidowicz A.: O chorobach tarczycy, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1970.

Gardas A.: Diagnostyka laboratoryjna schorzeń tarczycy, Wydawnicze Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1998.

Gawrychowski J., Jastrząb B.: Choroby tarczycy i przytarczyc, Diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2014.

Gąsiorowski W.: Tyreologia praktyczna, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1994.

Gietka - Czernel M., Jastrzębska H.: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy, Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa”, Warszawa 2002.

Gołąb B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1981.

Górowski T.: Choroby tarczycy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1980.

Hartwig W.: Endokrynologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1983.

Kokot F.: Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1996.

Konturek S.: Fizjologia człowieka, Urban & Partner 2007.

Krekora-Wollny K.: Niedoczynność tarczycy a otyłość, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2010, tom 1, nr 1, 63-65.

Kruś S.: Anatomia patologiczna, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1980.

Kruś S., Skrzypek – Fakhoury E.: Patomorfologia kliniczna, Wydawnictwo PWZL, Warszawa 1996.

Lass P.: Encyklopedia badań medycznych, Wydawnictwo medyczne MAKmed Gdański, Gdańsk 1996.

Lewiński A.: Postępy w endokrynologii, Medycyna praktyczna, 2003, nr 1, s. 90-101.

Lewiński A., Hilczer M., Smyczyńska J.: Nadczynność i niedoczynność tarczycy – przyczyny, rozpoznawanie i leczenie, Przewodnik lekarza, 2011,tom 2, nr 7, s. 34-36.

Łącka K.: Choroby tarczycy – rozpoznanie i leczenie, Springer PWN, Warszawa 1997.

Machens A., Hinze R., Lautenschlager C., i wsp.: Thyroig carcinoma inwadinghe cervcowisceral axsis: routes of invasion and clinical implications, Surgery, 2001, s. 129.

Milewicz A.: Endokrynologia na co dzień, Wydawnictwo Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Otto – Buczkowska E.: Podstawy endokrynologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

Pawlikowski M.: Zaburzenia hormonalne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Pawlikowski M.: Zarys endokrynologii klinicznej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1996.

Pilarska K.: Podstawy endokrynologii i diabetologii, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2004.

Romer T. E.: Endokrynologia kliniczna dla ginekologa, internisty i pediatry, Springer PWN, Warszawa 1998.

Ruchała M.: Choroby tarczycy – cz. 1: choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy, Med. Prakt., Poznań 2014.

Sarkofas G.H.: Thyroid nodules ,interpretation and importance of fine – needle aspiration for the clinical, Practical considerations, Surgical Oncology, 2010, s. 19.

Siuda K., Kolesińska Z., Niedziela M.: Amiodaron a funkcja tarczycy, Kardiologia Polska 2011, tom 5, nr 69, s. 493–498.

Stolińska H., Wolańska D.: Składniki pokarmowe istotne w niedoczynności tarczycy, Żywienie człowieka i metabolizm, 2012, tom 39, nr 3, 221.

Syrenich A., Wolny M.: Symporter sodowo-jodowy w fizjologii i w stanach chorobowych— aktualny stan wiedzy, Endokrynologia Polska, 2007, nr 58, s. 512–521.

Traczyk W. Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1997.

Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2001.

Zatoński W. A.: Nowotwory złośliwe w Polsce, Centrum onkologii, Warszawa 1993

Zborowski A.: Atlas anatomii człowieka, Wyd. A-Z, Kraków 2007.

Zgliczyński S.: Choroby tarczycy, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998.

Żwirska – Korczala K.: Stany zapalne tarczycy w świetle badań immuno – histo –morfometrycznych, Zebra Śląska AM 1998.

Żukowski W.: Leczenie chorób tarczy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1976.

Wojtowicz Z.: Podstawy anatomii człowieka, Wyd. Czelej, Lublin 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.569840

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Katarzyna Szwajkosz, Agnieszka Wawryniuk, Katarzyna Sawicka, Robert Łuczyk, Andrzej Tomaszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)