Proper and incorrect body posture in students from music schools

Roland Hadlich

Abstract


Introduction. The basic activity of a musician playing an instrument is movement and the related physical work of specific muscle slings. With contemporary curricula to teach playing instruments and the related load to the bone, muscular, cardiovascular and nervous systems, several properties of the specific physical activity should be taken into account.
Material and Method. The statistical analysis concerned 190 girls and 203 boys. Mean age of the girls was 14.25 years, with mean playing experience of 7.25 years. The test stand for evaluation of body posture and feet using the photogrammetric method is composed of a personal computer, software, screen and printer, projection-reception device with a camera for measurement of selected characteristics.
Conclusion
1. Long-term regular playing an instrument has a major effect on the angle of body bent in the sagittal plane.
2. Playing six of the analysed instruments leads to deepening of physiological spinal curvature:
3. The magnitude of selected sagittal spinal characteristics in students from music schools found in the study suggests implementation of prevention and correction programs.

Wstęp. Podstawową aktywnością muzyka w czasie gry na instrumencie jest ruch i związana z tym praca fizyczna wybranych taśm mięśniowych.. Współczesny proces nauczania gry na instrumencie i związane z nim obciążenia układu kostnego, mięśniowego, krwionośnego i nerwowego wymagają uwzględnienia szeregu właściwości realizowanej aktywności fizycznej
Materiał i metoda. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 190 dziewcząt i 203 chłopców. Średnia wieku wśród dziewcząt wynosiła 14,25 roku, a staż gry 7,25 roku. Stanowisko do pomiaru wielkości cech postawy ciała i stóp metodą fotogrametryczną składa się z komputera i karty, programu, monitora i drukarki, urządzenia projekcyjno - odbiorczego z kamerą do pomiaru wybranych cech.
Wnioski
1. Wymuszona i długotrwała gra na wybranym instrumencie wpływa głownie na kąt zgięcia i wyprostu tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.
2. Wykonawstwo na sześciu analizowanych instrumentach powoduje pogłębienie krzywizn fizjologicznych kręgosłupa:
3. Stwierdzone wielkości wybranych cech strzałkowych kręgosłupa u uczniów szkół muzycznych wymaga wprowadzenia postępowania profilaktyczno-korekcyjne.


Keywords


proper posture, incorrect posture, normative range; postawa prawidłowa, nieprawidłowa, zakres normatywny

Full Text:

PDF

References


Osiński W., Antropomotoryka, AWF, Poznań, wyd. II, 2003

Janiszewski M., Ergonomia zawodu muzyka, PWN, Warszawa-Łódź, 1992, 5-6.

Mrozkowiak M., Zróżnicowanie wiekowe występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat w wybranych województwach Polski = Age differences in prevalence of correct body postures, incorrect body postures and scoliosis in children and adolescents from chosen regions of Poland and aged from 4 to 19 years. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina 2007, Vol. 62, Suppl. 18, N. 5, s. 189-192.

Świerc A., 2006, Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, Czernica Wrocławska.

Mrozkowiak M., Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, tom I, II, 2015

Ślężyński J., Rottermund J., 1991, Cechy plantograficzne stóp kobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakteru pracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych. Wych. Fiz. i Sport, 4, 41-67.

Walicka-Cupryś K., Drzał-Grabiec J., Filak S., Zaburzenia postawy ciała u młodzieży grającej na instrumentach muzycznych

Dudkiewicz I., praca magisterska ,Wybrane zmiany przeciążeniowe w narządzie ruchu u muzyków instrumentalistów i propozycje ćwiczeń prewencyjnych”, AWFiS, Gdańsk 2013.

Cieślik A., Janiszewski M. 2004, Analiza skuteczności terapii manualnej wspomaganej fizjoterapią w przeciążeniach zawodowych muzyków, Medycyna Pracy; 55 (2), s. 169-173.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.556100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)