Nutritional Behaviours Of Adolescents Living In Rural Areas. Part 2. Characteristic Of Pro-Health Behaviour In Aspect Of Frequency Of Consuming Meals And Selected Foodstuff

Elżbieta Cipora, Ewa Smoleń, Halina Piecewicz, Jarosław Sobieszczański, Walery Zukow, Anna Sobieszczańska

Abstract


Introduction. Proper nutrition exerts an effect on the quality of life of an individual in each domain of functioning. Many studies indicate that among a high percentage of the population the level of health knowledge is unsatisfactory, which often results from a low quality of life. High deficiency of health knowledge, especially concerning the principles of proper nutrition, is observed especially among children and adolescents. The place of residence is one of the major characteristics which differentiate the level of their knowledge.  

Objective. The objective of the study was recognition and evaluation of nutritional behaviours of adolescents attending junior high schools living in rural areas, from the aspect of the frequency of consumption of meals and some food products.

Materials and method. The study was conducted in 2015, in a randomly selected rural junior high school in the Sanok province. The study group covered 115 school adolescents. The method of a diagnostic survey was applied, and the research instrument was an author-constructed Questionnaire. Statistical analyses were performed using chi-square test and Cramer’s V test. The p values p<0.05 were considered statistically significant.

Results.  The respondents were asked about the frequency of consumption of selected food products, considered as those most often consumed, specified according to the evaluation category – pro-health or anti-health. The main analyses were based on data concerning the daily consumption of the selected food products, which allowed an assessment of the types of health behaviours of junior high school adolescents. It was found that the percentage of adolescents who every day consumed fruit, white bread, dairy products and vegetables was higher than the percentage of those who consumed wholemeal bread, sweets, poultry and poultry products.  The adolescents showed health promoting behaviours with respect to the frequency of consumption of fast food, because only 5.2% of them consumed these products every day. Very few respondents admitted that they consumed fish, pork and beef daily. Boys more frequently consumed beef and poultry, while no significant differences according to gender were observed regarding the consumption of sweets, limitation of the number of meals due to stressful situation, and the consumption of the last meal before sleep.

Conclusions.  1. Only approximately a half of junior high school adolescents living in rural areas observed the principles of rational nutrition, and in only some of its aspects. 2. The most frequent nutritional errors included too frequent consumption of white bread and sweets, and too rare consumption of, among others, vegetables, fish, wholegrain bread and beef. 3. Insufficient knowledge and frequent anti-health behaviours allow the presumption that it is necessary to carry out long-term health education, using modern activation techniques which are available in the adolescents’ life environment, and in the school environment.

Keywords


adolescents, nutrition, health behaviour, rural area

Full Text:

PDF

References


Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H., Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa 2007, 11.

Jończyk W.: Leczenie otyłości u dzieci. Standardy Medyczne, „Pediatria” 2010, 7(1), 41–42.

Ostrowska-Nawarycz L., Nawarycz T., Prevalence of excessive body weight and high blood pressure in children and adolescents in the city of Łódź, „Kardiologia Polska” 2007, 65, 1079-1087.

Czerwionka-Szaflarska M., Adamska I.: Żywienie a prawidłowy rozwój dziecka, „Klinika Pediatryczna” Vol. 18, 2010, 2, 209–215.

Obuchowicz A., Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” T. 1, 2005, 3, 9–12.

Bryl W.: Strategia postępowania u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym i innymi czynnikami ryzyka, „Przewodnik Lekarza” 2010, 2, 33–39.

International Obesity Task Force, European Union Platform Briefing Paper, Bruksela, 15 marca 2005.

Bryl W., Hoffmann K., Miczke A.: Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji, „Przewodnik Lekarza” 2006, 9, 91–95.

Kiliańska A., Chlebna-Sokół D., Kulińska-Szukalska K.: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym – składniki podstawowe, „Przegląd Pediatryczny” 2008, 38(1), 20–24.

Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999, 180–189.

Woynarowska B. (red.) Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wyd. PWN, Warszawa 2010, 199–200.

Marcinkowski J. (red.) Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne w zawodach medycznych, Poznań 2011, 55.

Sikorska-Wiśniewska G.: Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, 6 (55), 71–80.

Felińczak A., Hama F.: Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011, Vol. 1, 1, 11-18.

Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej wykonane pod auspicjami WHO. Wyniki badań z 2010. Raport techniczny, Warszawa 2011.

Nowak M., Buttner P.: Relationship between adolescents’ food-related beliefs and food intake behaviors Nutr Res, 2003; 23: 45-55.

Piskorz-Ogórek K, Ogórek S.: Wpływ odżywiania na zdrowie dzieci, „Wybrane problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. Wyd. Społ. Akademii Nauk, Łódź, Wyd. Społ. Akademii Nauk, Łódź 2013, T. XIV, Zeszyt 10, cz. II, 169-179.

Zimmet P., Alberti K., Gerge M.M., Kaufman F., Tajiman N., Silink M., Arslanian S., Wong G., Bennett P., Shaw J., Caprio S., 2007, The metabolic syndrome in children and adolescents– an IDF consensus report, „Pediatric Diabetes”,Vol. 8, 299-306.

Freedman D., Dietz W.H., Srinivasan S.R., Berenson G.: The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: The Bogalusa Heart Study, „Pediatrics” 1999, 103, 1175–1182.

Baker J.L., Olsen L.W., Sorensen T.: Childhood body mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood, „The New England Journal of Medicine” 2007, 357, 2329–2337.

Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy,

„Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, 91(3), 339-343.

Wójta-Kempa M., Lewandowska O.: Środowiskowe uwarunkowania otyłości u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011, Vol. 1, 4, 333–342.

Szymańska-Pomorska G., Felińczak A., Misiak K., Zimoch M.: Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” Vol. 3, 2013, 3, 273–280.

Woynarowska B.: Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce, „Standardy Medyczne” 2004, 1, 87–94.

Mazur A., Szymanik I., Matusik P., Małecka-Tendera E.: Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Endokryn., Otył. i Zab. Przem. Mat., 2006; 2(1):27, 18-21.

Grenda A.: Zachowania żywieniowe młodzieży szkolnej z małych aglomeracji województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, 29, 111-122.

Chęcińska Z, Krauss H, Hajduk M, Białecka-Grabarz K.: Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich Probl Hig Epidemiol 2013, 94,(4): 780-785.

Pearson N., MacFarlane A., Crawford D., Biddle S.J.H.: Family circumstance and adolescent dietary behaviors. Appetite, 2009; 52: 668-674.

Witanowska J.,Obuchowicz A., Warmuz-Wancisiewicz A.: Wpływ czynników rodzinnych na stan odżywienia dzieci przed okresem pokwitania, mieszkających na Górnym Śląsku. Endokryn., Otył. i Zab. Przem. Mat., 2007; 3(3):39-44.

Szafraniec K.: Młodzież na obszarach wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2013.

Raport Europejskiego Biura. Regionalnego WHO, Społeczne nierówności w zdrowiu, World Health Organization, Kopenhaga 2012.

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)