Motional activity as a part of the content of education in the institution of higher education

V. B. Voronetskiy

Abstract


The information of the documentary materials and scientific literature about the state of the on the issue of the terms "motional activity" and "physical activity" was analyzed. The absence of unanimous position concerning the necessity of justification of the position on these categories in the case studies in this direction was found. At the same time it was found that the term "motional activity" should be used to describe the complex characteristics of the individual in need of development. This occurs in the course of physical activity – activity based on physical exercises in various forms.

Keywords


motional activity, physical education, students.

References


Література:

Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика физ. культуры, 2000. – 275 с.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд ; пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олімп. л-ра, 2009. – 528 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і гол. редактор В.Т. Бусел. – К.-Ірпінь: Перун, 2004. – 1440 с.

Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посіб. – К.: Освіта України, 2008. – 256 с.

Галаманжук Л.Л. Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою / Л.Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 36–43.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. – Вид. 2-е, доп. й виправл. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Грибан Г.П. Методична система фізичного виховання студентів : навч. посіб. – Житомир: Вид-во «Рута», 2014. – 306 с.

Гуменний В.С. Дослідження впливу фізичного виховання на розумову працездатність студентів залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності / В.С. Гуменний, Т.Є. Ригас // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 10. – С. 51–54.

Єдинак Г.А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем : монографія / Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,

– 394 с.

Єдинак Г.А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Пед. науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118 (3). – С. 109–113.

Єдинак Г.А. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : навч. посіб. / Єдинак Г.А., Мисів В.М., Юрчишин Ю.В. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2014. – 251 с.

Коробейников Г. Психофизиология деятельности человека : монография / Г. Коробейников. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 126 с.

Корягін В.М. Фізичне виховання студентів – важливий фактор у системі підготовки спеціалістів // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: зб. наук. пр. – Львів: ЛДФА. – 2009. – 98 с.

Круцевич Т.Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания: дис. на соиск. ученой степени д-ра наук по физ. восп. и сп.: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т.Ю. Круцевич. – К, 2000. – 508 с.

Озарук В. Сучасні уявлення про рухову активність людини / В. Озарук, Г. Презлята, С. Курилюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2014. – Вип. 20. – С. 87–96.

Ровний А.С. Фізіологія рухової активності: підруч. [для студентів ВНЗ фіз. вих. і сп.] / Ровний А.С., Ровний В.А., Ровна О.О. – Харків: [б. в.], 2014. – 343 с.

Романенко В.А. Двигательные способности человека : монография. – Донецк: Новый мир, 1999. – 336 с.

Сергієнко Л.П. Терміни і поняття у фізичній культурі. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2011. – 264 с.

Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности: сб. материалов ВООЗ / [сост. Е.В. Имас, М.В. Дутчак, С.В. Трачук]. – К.: Олімп. л-ра, 2013. – 528 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання : підруч. [в 2-х т. / за ред. Т.Ю. Круцевич]. – К.: Олімп. л-ра, 2008, Т. 1. – 391 с.

Томенко О.А. Теоретико-методичні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. вих. та сп.: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О.А. Томенко. – К., 2012. – 40 с.

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів]. – Харків: ОВС, 2007. – 406 с.

Шиян Б.М. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / Шиян Б.М., Єдинак Г.А., Петришин Ю.В. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2013. – 280 с.

Grygus I. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego / I. Grygus, T. Kuczer // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 10. – S. 583–604.

Prusik K. Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu / K. Prusik, K. Prusik, I. Grygus // Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 657-670.

Literatura:

Bal"sevych V.K. Ontokynezyolohyya cheloveka. – M.: Teoryya y praktyka fyz. kul"turы, 2000. – 275 s.

Bar-Or O. Zdorov"e detej y dvyhatel"naya aktyvnost": ot fyzyolohycheskyx osnov do praktycheskoho prymenenyya / O. Bar-Or, T. Rouland ; per. s anhl. Y. Andreev. – K.: Olimp. l-ra, 2009. – 528 s.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins"koyi movy / Ukladach i hol. redaktor V.T. Busel. – K.-Irpin": Perun, 2004. – 1440 s.

Volkov V.L. Osnovy teoriyi ta metodyky fizychnoyi pidhotovky students"koyi molodi : navch. posib. – K.: Osvita Ukrayiny, 2008. – 256 s.

Halamanzhuk L.L. Koncepciya rozvytku preventyvnoyi ruxovoyi aktyvnosti ditej doshkil"noho viku u procesi zanyat" fizychnoyu kul"turoyu / L.L. Halamanzhuk // Naukovi zapysky Ternopil"s"koho nacional"noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Pedahohika. – 2015. – № 1. – S. 36–43.

Honcharenko S.U. Ukrayins"kyj pedahohichnyj encyklopedychnyj slovnyk. – Vyd. 2-e, dop. j vypravl. – Rivne: Volyns"ki oberehy, 2011. – 552 s.

Hryban H.P. Metodychna systema fizychnoho vyxovannya studentiv : navch. posib. – Zhytomyr: Vyd-vo «Ruta», 2014. – 306 s.

Humennyj V.S. Doslidzhennya vplyvu fizychnoho vyxovannya na rozumovu pracezdatnist" studentiv zalezhno vid specyfiky majbutn"oyi profesijnoyi diyal"nosti / V.S. Humennyj, T.Ye. Ryhas // Pedahohika, psyxolohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vyxovannya i sportu. – 2008. – № 10. – S. 51–54.

Yedynak H.A. Fizychne vyxovannya ditej z cerebral"nym paralichem : monohrafiya / H.A. Yedynak. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj: PP Bujnyc"kyj O.A.,

– 394 s.

Yedynak H.A. Deyaki teoretyko-metodychni aspekty posylennya motyvaciyi studentiv do systematychnoyi fizychnoyi aktyvnosti ozdorovchoyi spryamovanosti // Visnyk Chernihivs"koho nacional"noho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Ped. nauky. Fizychne vyxovannya ta sport. – 2014. – Vyp. 118 (3). – S. 109–113.

Yedynak H.A. Fizychna kul"tura u zahal"noosvitn"omu navchal"nomu zakladi : navch. posib. / Yedynak H.A., Mysiv V.M., Yurchyshyn Yu.V. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj: Ruta, 2014. – 251 s.

Korobejnykov H. Psyxofyzyolohyya deyatel"nosty cheloveka : monohrafyya / H. Korobejnykov. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 126 s.

Koryahin V.M. Fizychne vyxovannya studentiv – vazhlyvyj faktor u systemi pidhotovky specialistiv // Aktual"ni problemy orhanizaciyi fizychnoho vyxovannya students"koyi molodi L"vivshhyny: zb. nauk. pr. – L"viv: LDFA. – 2009. – 98 s.

Krucevych T.Yu. Upravlenye fyzycheskym sostoyanyem podrostkov v systeme fyzycheskoho vospytanyya: dys. na soysk. uchenoj stepeny d-ra nauk po fyz. vosp. y sp.: [spec.] 24.00.02 «Fizychna kul"tura, fizychne vyxovannya riznyx hrup naselennya» / T.Yu. Krucevych. – K, 2000. – 508 s.

Ozaruk V. Suchasni uyavlennya pro ruxovu aktyvnist" lyudyny / V. Ozaruk, H. Prezlyata, S. Kurylyuk // Visnyk Prykarpats"koho universytetu. Seriya: Fizychna kul"tura. – 2014. – Vyp. 20. – S. 87–96.

Rovnyj A.S. Fiziolohiya ruxovoyi aktyvnosti: pidruch. [dlya studentiv VNZ fiz. vyx. i sp.] / Rovnyj A.S., Rovnyj V.A., Rovna O.O. – Xarkiv: [b. v.], 2014. – 343 s.

Romanenko V.A. Dvyhatel"nыe sposobnosty cheloveka : monohrafyya. – Doneck: Novыj myr, 1999. – 336 s.

Serhiyenko L.P. Terminy i ponyattya u fizychnij kul"turi. – Ternopil": Navchal"na knyha «Bohdan», 2011. – 264 s.

Stratehyy y rekomendacyy po zdorovomu obrazu zhyzny y dvyhatel"noj aktyvnosty: sb. materyalov VOOZ / [sost. E.V. Ymas, M.V. Dutchak, S.V. Trachuk]. – K.: Olimp. l-ra, 2013. – 528 s.

Teoriya i metodyka fizychnoho vyxovannya. Zahal"ni osnovy teoriyi ta metodyky fizychnoho vyxovannya : pidruch. [v 2-x t. / za red. T.Yu. Krucevych]. – K.: Olimp. l-ra, 2008, T. 1. – 391 s.

Tomenko O.A. Teoretyko-metodychni osnovy nespecial"noyi fizkul"turnoyi osvity uchnivs"koyi molodi: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra nauk z fiz. vyx. ta sp.: [spec.] 24.00.02 «Fizychna kul"tura, fizychne vyxovannya riznyx hrup naselennya» / O.A. Tomenko. – K., 2012. – 40 s.

Xudolij O.M. Zahal"ni osnovy teoriyi i metodyky fizychnoho vyxovannya: navch. posib. [dlya stud. vyshhyx navch. zakladiv]. – Xarkiv: OVS, 2007. – 406 s.

Shyyan B.M. Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vyxovanni ta sporti : navch. posib. / Shyyan B.M., Yedynak H.A., Petryshyn Yu.V. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj: Ruta, 2013. – 280 s.

Grygus I. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego / I. Grygus, T. Kuczer // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 10. – S. 583–604.

Prusik K. Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu / K. Prusik, K. Prusik, I. Grygus // Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 657-670.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.439431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Вадим Воронецький

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)