Hydro-morphodynamic assessment processes channel forming rivers in the upper part of the Tisza River Basin (in Ukraine)

Iurii Obodovskyi, Oleksandr Obodovskіy, Vasily Onischuk

Abstract


Based on materials of field studies conducted hydro-morphodynamic assessment processes channel forming rivers in the upper part of the Tisza River Basin (in Ukraine). For the state of dynamic equilibrium system "flow-channel" the basic hydrometric and hydrodynamic characteristics. Using factor analysis, factors fluvial processes established three main groups of factors fluvial processes, making it possible to carry out a comprehensive assessment of the criteria for dynamic equilibrium hydrodynamic system "flow-channel."

 


Keywords


site survey and morphometric parameters morfodynamic bed, factor analysis channel processes, discrete hydro-morphodynamic assessment processes channel forming rivers.

References


Onyshhuk V.V. Rehulyuvannya rusel ta shlyaxy polipshennya protypavodkovoho zaxystu urbanizovanyx zaplavnyx terytorij v basejni r.Tysy /V.V. Onyshhuk /// Hidrolohiya, hidroximiya i hidroekolohiya. Nauk. zbirnyk. T.3. – K.: Nika - centr, 2002. – S. 85-90.

Obodovs"kyj O. Pavodok 1998 r. na Zakarpatti: rekomendaciyi po vidnovlennyu hidromorfolohichnoho stanu /O.Obodovs"kyj, V. Hrebin", V. Onyshhuk, O. Kozyc"kyj // Vodne hospodarstvo Ukrayiny, 1999, - №3-4. – S.12-15. 3. Manivchuk V.V. Rozvytok merezhi hidrometeorolohichnyx sposterezhen" v Ukrayins"kij chastyni basejnu Tysy /V.V. Manivchuk // Hidrolohiya, hidroximiya i hidroekolohiya. Nauk. zbirnyk /Vidp. redaktor – V.K. Xil"chevs"kyj. – K.: VHL “Obriyi”, 2009. - T. 16. - S. 114 -119.

Vykonaty ocinku hidromorfolohichnoho stanu richok basejnu Verxn"oyi Tysy (do derzhkordonu z Rumuniyeyu) ta rozrobyty rekomendaciyi stosovno efektyvnoho upravlinnya ruslovymy procesamy v konteksti protypavodkovoho zaxystu vid shkidlyvoyi diyi vod: Zak. zvit. KNU imeni Tarasa Shevchenka K.: 2010. – 161 s. - № Derzhavnoyi reyestraciyi 0110U005517.

Obodovs"kyj Yu.O. Ruslovi procesy richok Verxn"oyi Tysy (v mezhax Ukrayiny) /Yu.O. Obodovs"kyj// Hidrolohiya, hidroximiya i hidroekolohiya. -2013. - T. 4 (31). -S. 25-36.

Obodovs"kyj O.H. Ruslovi procesy richky Limnycya /O.H. Obodovs"kyj, V.V. Onyshhuk, V.V. Hrebin", Z.V. Rozlach, O.S. Konovalenko, M.V. Yacyuk. - K.: Nika-Centr,2010. - 256s.

Onyshhuk V.V. Iyerarxichna budova hidrodynamichnoyi systemy «potik-ruslo « na yiyi najvyshhomu strukturnomu rivni samoorhanizaciyi /V.V. Onyshhuk //Hidrolohiya, hidroximiya i hidroekolohiya: Nauk. Zbirnyk / Hol. redaktor V.K. Xil"chevs"kyj, 2012. – T. 2(27). – S.17-23.

Onyshhuk V. V. Fyzycheskoe modelyrovanye ruslovыx processov hornыx rek / V.V. Onyshhuk, A.S. Byl"chuk, O.N. Kozyckyj // Melyoracyya y vodnoe xozyajstvo. –K.: “Urozhaj”, 1989. – S. 60–65.

Latorycya : hidrolohiya, hidromorfolohiya, ruslovi procesy / Obodovs"kyj O. H., Onyshhuk V. V., Rozlach Z. V. ta in. ; za red. O. H. Obodovs"koho. – K. : VPC «Kyyiv. un-t», 2012. – 319 s.

Bazylevych V.A. Ocenka sheroxovatosty lozha estestvennыx rusel, slozhennыx yz neodnorodnыx nesvyaznыx hruntov /V.A.Bazylevych, M.N. Buxyn, V.V. Onyshhuk. – K.: “Urozhaj”, 1984. – Vyp. 52. – S.53-66.

Onyshhuk V.V. Rezul"taty doslidzhen" funkcional"nyx zv’yazkiv mizh osnovnymy hidravlichnymy j ruslovymy xarakterystykamy richok Ukrayins"kyx Karpat / V.V. Onyshhuk // Hidrolohiya, hidroekolohiya i hidroximiya. - K.: VHL “Obriyi”, 2007. - T.12. - S. 58-71.

Hryshanyn K.V. Ustojchyvost" rusel rek y kanalov / K.V. Hryshanyn. – L.: Hydrometeoyzdat, 1974. – 144 s.

Hryshanyn K.V. Hydravlycheskoe soprotyvlenye halechnыx y halechno-valunnыx rusel / K.V. Hryshanyn // Dokladы sekcyy ruslovыx processov nauchnoho soveta HKNT, 1992. – Vыp. 2. – S. 27-33.

Onyshhuk V.V. Analiz isnuyuchyx pidxodiv shhodo ocinky hidromorfodynamichnoyi stijkosti alyuvial"nyx rusel z pozycij systemnosti /V.V. Onyshhuk // Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya. Naukovyj zbirnyk, 2014. - Vyp..2 (74). - S. 29-45.

Romakin V.V. Komp’yuternyj analiz danyx: Navchal"nyj posibnyk /V.V. Romakin. - Mykolayiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2006. – 144 s.

Smyrnov N.P., Sklyarenko V.L. Metodы mnohomernoho statystycheskoho analyza v hydrolohycheskyx yssledovanyyax /N.P. Smyrnov, V.L. Sklyarenko – L.: Yzd-vo LHU,1986. – 192 s.

Yberla K. Faktornыj analiz /K. Yberla. – M. Statystyka, 1980. – 398 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.376656

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Iurii Obodovskyi, Oleksandr Obodovskіy, Vasily Onischuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)