Attitudes to various areas of physical culture in view of indoor and outdoor physical education lessons

Mirosława Szark-Eckardt, Marcin Pasek

Abstract


In times of increased expansion of modern technologies, there is still the debate about the health condition of the young generation being increasingly keen on the lifestyle characterised by physical passivity combined with commitment to virtual entertainment. A change in this reality depends, among other things, on physical education teachers who have an opportunity to increase activity of their students already at the level of fostering desirable attitudes towards physical culture. In addition to personality of the teachers, new innovation projects set up as part of physical education at school are more likely to be critical to the success of these measures.

The aim of this study was a comparative assessment of attitudes within individual areas of physical culture in the course of indoor and outdoor physical education classes.

The pedagogical experiment was attended by 220 students, out of whom 103 subjects accounted for the experimental group and 117 for the control group. The questionnaire of attitudes to physical culture was used as a research tool and consisted of 67 questions belonging to 10 various physical culture areas.

The final findings suggested a significant improvement in the attitudes of both groups compared to the initial study. This progress was noticeable in the experimental group to a greater extent.

The effects of the conducted experiment confirm the purpose of implementing innovation in the education system and in relation to this research, they indicate an important role of the natural environment as a basis for developing attitudes intended to enhance an engagement in physical culture at later life stages.


Keywords


attitudes, areas of physical culture, outdoor physical education lessons

Full Text:

PDF

References


Antonovsky A. (1995) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Wydawnictwo Fundacji IPN, Warszawa.

Demel M. (1998) Szkice krytyczne o kulturze fizycznej. AWF, Kraków.

Osiński W. (2002) Zarys teorii wychowania fizycznego. AWF, Poznań.

Bukowiec M, Siatka J. (1991) O potrzebie modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego. Kultura Fizyczna; 9-10: 10-11.

Górna K. (2001) Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej. AWF, Katowice.

Frołowicz T. (2002) Edukacyjne intencje nauczycieli wychowania fizycznego: między deklaracjami a działaniami. AWFiS, Gdańsk.

De Knop P. (2002) Quality in Physical Education Proceedings "Quality in Physical Education" from the 1st EUPEA Symposium, Brussels, 9 November 2002.

Hardman K. (2011) Global issues in the situation of physical education in schools. In Contemporary issues in Physical Education (pp. 11–29). Maidenhead, UK: Meyers & Meyers Sport.

Trudeau F, Shepard RJ. (2005) Contribution of school programmes to physical activity levels and attitudes in children and adults. Sports Med; 35 (2): 89-105.

Christodoulos AD, Douda HT, Polykratis M, Tokmakidis SP. (2006) Attitudes towards exercise and physical activity behaviours in Greek schoolchildren after a year long health education intervention. Br J Sports Med; 40 (4): 367-371.

Dobbins M, De Corby K, Robeson P, Husson H, Tirilis D. (2009) School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6-18. Cochrane Database Syst Rev; 21 (1): CD007651.

Krawański A. (2003) Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego. AWF, Poznań.

Pańczyk W. (1999) Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali. ODN, Zamość.

Frołowicz T. (1994) Skuteczność procesu wychowania fizycznego w szkole podstawowej. AWF, Gdańsk.

Lipiec J. (1995) Człowiek wobec natury. Kultura fizyczna a kultura ekologiczna [w:] Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji. AWF, Katowice, 7-25.

Strzyżewski S. (1997) Wyjść z uczniami poza salę gimnastyczną. Wych Fiz Zdrow; 1: 31-32.

Lisicki T. (1990) Warunki wychowania fizycznego w szkołach wiejskich. Wych Fiz Zdr; 8: 164-165.

Dybińska E, Kwiatkowska – Skwara A. (2015) Postawy wobec kultury fizycznej i zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej Krakowa w aspekcie uwarunkowań osobniczych oraz społeczno-środowiskowych. [Attitudes towards physical culture and health behaviors of students In Cracow in terms of individual differences and the socio-environmental]. Zdrowie i Dobrostan; 1: 45-80.

Jędrzyńska A, Szark-Eckardt M, Kuska M, Zukow W. (2015) Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. J Educ Health Sport, 5 (9): 317-336.

Żukowska Z. (1995) Potrzeby i styl życia człowieka wobec zagrożeń cywilizacyjnych jego zdrowia. Wych Fiz Zdr; 3: 107-111.

Pawłucki A. (2002) Osoba w pedagogice ciała. Wykłady. OSW, Olsztyn.

Zeng HZ, Hipscher M, Leung RW. (2011) Attitudes of high school students toward physical education and their sport activity preferences. J Soc Sci; 7 (4): 529-537.

Beyer K, Heller EF , Bizub JM , Kistner AJ, Szabo A, Shawgo EE, Zetts CJ. (2015) More than a pretty place: assessing the impact of environmental education on children’s knowledge and attitudes about outdoor play in nature. Int J Environ Res Public Health 2015; 12: 2054-2070.

Bronikowski M. (2008) Postawy prosomatyczne młodzieży gimnazjalnej jako efekt interwencji edukacyjnej w procesie wychowania fizycznego. AWF, Poznań, 2008.

Madejski E. (2000) Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej. AWF, Kraków.

Pasek M. (2013) Postawy prosomatyczne uczniów jako efekt wychowania fizycznego w terenie i w sali w świetle wybranych uwarunkowań osobniczych i środowiskowych. AWFiS, Gdańsk.

Pilch T. (1995) Zasady badań pedagogicznych. Wyd. Żak, Warszawa.

Siwiński W. (1989) Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. AWF, Poznań.

Strzyżewski S.(1996) Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa.

Grabowski H. (1987) O kształceniu i wychowaniu fizycznym. PAN, Ossolineum, Kraków.

Znaniecki F. (2001) Socjologia wychowania. PWN, Warszawa.

Kantanista A. (2007) O humanizm w ocenianiu z wychowania fizycznego. Lider; 1: 16-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.344977

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)