Risk factors and structure of obstetric and perinatal complications in woman, which ill of pyelonephritis (Review of literature and results of own researches)

M. Yu. Golubenko

Abstract


Actuality. Morbidity on a pyelonephritis and complication of motion of pregnancy is the important indicators of the state of health of woman population and baby that determines social meaningfulness of this problem.

Research aim. To learn data of anamnesis of illness, life, professional features, domestic and surrounding environment, data of somatic status and to set forth leading risk of origin of placenta disfunction factors for pregnant, patients with a pyelonephritis.

Material and methods. On the basis of retrospective analysis there are 20779 histories of illnesses of women, patients with a pyelonephritis, the study of risk of forming of somatic pathology of women and development of placenta disfunction factors is conducted with the aim of warning of complications of pregnancy and pathology of fetal and child.

Results of researches. Research of the somatic state of pregnant that are ill a chronic pyelonephritis showed the presence of concomitant pathology in 100% cases, from that the diseases of the cardiovascular system laid down 61,5%, endocrine violations 50,2%, the dyspepsia phenomena and gastroenterology pathology 40,5%.

The structure of obstetric, perinatal complications for women with a chronic pyelonephritis (20779 supervisions) included: early toxicosis (65,5%), placental dysfunction (73,3%), an eclampsia (78,3%), threat of abortion (76,1%) and premature luing-ins (56,2%), subzero placentation (76,1%), high water-level (76,7%), gestational anaemia (67,8%), delay of height of fetal (17,1%), chronic fetal distress (21,3%), premature removing layer by layer of placenta (26,3%); in luing-ins: premature outpouring of  near of fetal waters (22,4%), weakness of childbirth (72,3%), obstetric bleeding (47,1%); in a puerperium: subinvolution of uterus (26,3%).

Conclusion. Thus, executed by us research in relation to the study of morbidity and prevalence of pyelonephritis among pregnant allowed to set the following: placenta disfunction in the period of pregnancy registered oneself in 100% habitants of districts with a row by quality of drinking-water, in 90% patients with cardiovascular pathology, in 62,1% with passion to smoking and on a background considerable gas is muddy air contamination of environment, in 41,9% pregnant, that abuse of alcohol, in 37,9% with an off-grade feed, in 27,6% as a result of chronic stress, chronic fatigueability, influence of microwave irradiation. The above-stated factors are leading risk of origin of placenta disfunction factors for pregnant, with ill of  pyelonephritis.


Keywords


pyelonephritis, risk of origin of placenta disfunction factors for pregnant

Full Text:

PDF

References


Svincyc'kyj A.S., Mojsejenko V.O. Diagnostyka ta likuvannja hvorob nyrok: navchal'no-metodychnyj posibnyk. – Kyi'v: Medknyga, 2014. – 404 s.

Analiz desjatyrichnoi' dijal'nosti i perspektyvy rozvytku nefrologichnoi' dopomogy naselennju Ukrai'ny / M. O. Kolesnyk, N. O. Sajdakova, N. I. Kozljuk [ta in.] // Ukrai'ns'kyj zhurnal nefrologii' ta dializu. – 2008. – № 1. – S. 2-7.

Golovachova V. O. Zahvorjuvanist' ta poshyrenist' nefropatij u ditej mista Harkova v umovah ekologichnogo neblagopoluchchja s'ogodennja / V. O. Golovachova // Perynatologyja y pedyatryja. – 2010. – № 2 (42). – S. 92-94.

Ygnatova M. S. Aktual'nыe problemы nefrologyy detskogo vozrasta v nachale XXI veka / M. S. Ygnatova // Pedyatryja. – 2007. – № 6, Tom 86. – S. 6-13.

Klymov V.A. Эndotelyj fetoplacentarnogo kompleksa pry fyzyologycheskom y patologycheskom techenyy beremennosty / V.A. Klymov // Akusherstvo y gynekologyja.− 2008.− №2.− S. 7-10.

Kovaleva O.M. Diagnostyka endotelial'noi' funkcii' – ocinka vazoaktyvnogo pula oksydu azota: metod. rekom. / O.M. Kovaleva, G.V. Demydenko, T.V. Gorbach // Ministerstvo ohorony zdorov'ja Ukrai'ny. Ukr. centr nauk. medychnoi' informacii' ta patentno – licenzijnoi' roboty. – K., 2007.− 16 s.

Makarov Y.O. Rol' ugrozы prerыvanyja beremennosty v geneze razvytyja fetoplacentarnoj nedostatochnosty / Y.O. Makarov, N.A. Sheshersova, Y.V. Martynova.− 2010.− №5.− S. 33-37.

Makoveckaja G. A. K voprosu o boleznjah pochek u novorozhdennыh y detej pervыh mesjacev zhyzny / G. A. Makoveckaja, T. V. Kozlova // Nefrologyja y dyalyz. – 2000. – № 2, Tom 2. – S. 12-17.

Medyko-sanitarna dopomoga hvorym ditjam nefrologichnogo profilju / V. V. Bezrukov, Ju. M. Nechytajlo, T. O. Bezruk [ta in.] // Sovremennaja pedyatryja. – 2011. – № 6 (40). – S. 171-173.

Mozgova E.V. Эndotelyal'naja funkcyja pry gestoze. Patogenez, genetycheskaja predraspolozhennost', dyagnostyka y profilaktyka: metod. rekomend. / E.V. Mozgova, O.V. Malыsheva, T.Э. Yvashhenko.− SPb: Yzd. N-L., 2003.−32s.

Nykula T.D. Ukrai'ns'ki malobilkovi stravy ta aminokysloty/ketokysloty v likuvanni hronichnoi' hvoroby nyrok / T.D. Nykula // Aktual'ni problemy nefrologii'. – 2013. – Vyp. 19. – S.7-22.

Ol'shevs'ka O.V. Matkovo-placentarno-plodovyj krovoobig u vagitnyh z hronichnym pijelonefrytom ta iz preeklampsijeju pry hronichnomu pijelonefryti / O.V. Ol'shevs'ka, A.V. Churilova, K.M. Chechenova // Zb. nauk. prac' Asociacii' akusheriv – ginekologiv Ukrai'ny.− K., 2010.− S. 257-261.

Pokaznyky funkcii' endoteliju u vagitnyh z pijelonefrytom Ju.S. Parashhuk, T.V. Gorbach, O.V. Gancheva, S.M. Martynova. // Neonatologija, hirurgija ta perynatal'na medycyna T. V, № 1(5), 2015 – S.64-67.

Rasprostranennost' patologyy organov mochevoj systemы u detej, prozhyvajushhyh v uslovyjah krupnogo promыshlennogo goroda / K. E. Kazakova, E. Y. Kondrat'eva, A. A. Terent'eva [y dr.] // Pedyatryja. – 2009. – № 3, Tom 87. – S. 132-134.

Suchasnyj stan pidlitkovoi' zahvorjuvanosti nefrologichnogo profilju u Chernivec'kij oblasti / Ju. M. Nechytajlo, V. V. Bezruk, T. O. Bezruk [ta in.] // Bukovyns'kyj medychnyj visnyk. – 2011. – № 3 (59), Tom 15. – S. 132-134.

Shyfris I.M. Antybiotykorezystentnist' grampozytyvnoi' mikroflory, vydilenoi' u hvoryh na hronichnu hvorobu nyrok VD stadii': poshyrenist' i naslidky / I.M. Shyfris, I.O. Dudar, V.F. Krot ta in. // Ukrai'ns'kyj zhurnal nefrologii' ta dializu. – 2015. – N2 (46). – S. 13-21.

Sachs B.P. Circulating angiogenic fators and the risk of preaclampsia / B.P. Sachs, F.H. Epstcin // N. Eng J. Med.− 2004.− Vol.350. - P.672-683.

The moternol plasma solulle vascular endothelial growth factor receptor – 1 concentration is elevated in SGA and the magnitude of the increase relates to Dopper abnormalities in the maternal and fetal circulation / J.P. Kusanovie, O. Erez, N.A. Than [et al.] // J. Matern. Fetal Neonatal Med.−2008.−№21.−P.25-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.322934

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)