Ego-resiliency the female students of the University School of Physical Education in Wroclaw - pilot study

Aleksandra Sadziak, Wojciech Wiliński, Marta Wieczorek

Abstract


PURPOSE

            The concept of resiliency assumes that it is an adaptive flexibility, ability to adjust the impulse level to a situation. In a detailed approach, resiliency is a personality trait that is of significance in the process of coping with traumatic events. It promotes persistence and facilitates mobilization to undertake preventive measures in difficult situations. Every person has a specific level of resiliency, however due to the specific nature of some fields of study and our professional practice, it may be sometimes especially highly – regarded.

OBJECTIVES

            The cognitive purpose is to identity and compare the levels of resiliency in women who study in different fields at University School of Physical Education in Wrocław.

MATERIALS AND METHODS

            The study was carried out among 145 female students at University School of Physical Education in Wrocław in the field of physiotherapy, cosmetology, tourism and recreation and physical education within the specialization of physical education for persons with intellectual disability. The research method was a diagnostic poll, the technique applied – questionnaire, the tool – Polish adaption of the Ego Resiliency Scale, the statistical method – variance analysis.

RESULTS

            Women who study physical education for persons with intellectual disability exhibit the highest level of resiliency in women who study physiotherapy and cosmetology and does not differ significantly from the level of resiliency represented by female students of tourism and recreation. Women studying physiotherapy have the lowest level of psychological resilience.

CONCLUSIONS

            In is assumed that a higher level of resiliency is a desirable personality trait which is helpful in working with people with intellectual disability (disabilities).


Keywords


resiliency, physical education, intellectual disability

Full Text:

PDF

References


Czerw A., Borkowska A., Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psychologia Społeczna, 2010, 4(15), 303-315.

Brearley G., Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

Szybińska K., Mroczkowska D., Toeplitz Z., Obraz psychologa w oczach

niepsychologów. Przegląd Psychologiczny, 2004, 2, 191-219.

Kowalska J., Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów. Postępy Rehabilitacji, 2011 ,3 , 43-52, doi: 10.2478/rehab-2013-0014.

Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K., Starczyńska M., Kiebzak W., Śliwiński Z., Wypalenie zawodowe i zadowolenie z życia kobiet pracujących w zawodzie fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska, 4(4), 327-339.

Pec K., Wypalenie zawodowe nauczycieli wf. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2008, 8, 28-31

Kuśnierz C., Symptomy wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, 33, 97-103.

Zbyrad T., O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 2008, 8, 41-47.

Plichta P., Obciążenia zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Medycyna Pracy, 65(2), 239 - 250, doi:10.13075/mp.5893.2014.028.

Block J., Kremen A. M., IQ and Ego – Resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 70, 349 – 361, doi: 10.1037/0022-3514.70.2.349.

Kaczmarek Ł. D., Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale. Czasopismo Psychologiczne, 2011, 17, 263 – 265.

Kaczmarek Ł., Sęk H., Ziarko M., Sprężystość Psychiczna i zmienne pośredniczące

w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 2011, 54, 29-46.

World Health Organization, International Classification of Diseases, 10th edition (ICD-10). 2016, Available from: URL: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en.

Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ostaszewski K., Druga strona ryzyka. Remedium, 2005, 1, 1-3.

Rutter M., Developing concepts in development al psychopathology. In: Hudziak J. J. (ed.), Developmental psychopathology and wellness: Genetic and environment

al influences. American Psychiatric Publishing, Washington 2008, 3 – 22.

Fredrickson B., The role of positive emotions In positive psychology: The broaden and build theory of positive emotions. Am Psychol, 2001, 56, 218 – 226,

doi: 10.1037/0003-066X.56.3.218.

Hart P.L., Brannan J.D., Chesnay M., Resilience in nurses: an integrative review.

J Nurs Manag, 2014 Sep, 22(6), 720-34, doi: 10.1111/j.1365-2834.2012.01485.x.

Ogińska – Bulik N., Rola prężności w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu zawodowego. In: Bielawska – Batorowicz E., Golińska L. (eds.) Rodzina i praca

w warunkach kryzysu. UŁ, Łódź 2011, 486 – 497.

Ríos M.I., Carrillo C., Sabuco E., Resiliencia y Síndrome de Burnout en estudiantes de en fermera y su relacíon con variables sociodemográficas y de relacíon interpersonal. Int J Psychol Res, 2012, 5 (1), 88-95.

Mróz J., Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą wśród pielęgniarek. Hygeia Public Health 2014, 49 (4), 857 – 863.

Ogińska – Bulik N., Zadworna – Cieślak M., Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym. Przegląd Badań Edukacyjnych 2014, 19, 7 – 24, doi: 10.12775/PBE.2014.019.

Krzysztoszek J., Matecka M., Profil wymagań kompetencyjnych w zawodzie kosmetologa. Pol J Cometol, 2010,13(4), 242-257.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, charakterystyka kierunku studiów – Kosmetologia, URL: http://awf.wroc.pl/pl/article/1391/2515/Kosmetologia/

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, charakterystyka kierunku studiów – Turystyka i Rekreacja, URL http://awf.wroc.pl/pl/article/1391/2521/Turystyka_i_Rekreacja/

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, charakterystyka kierunku studiów – Fizjoterapia, URL http://awf.wroc.pl/pl/article/1391/2512/Fizjoterapia/

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, charakterystyka kierunku studiów o specjalności Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, URL: http://awf.wroc.pl/pl/structure/unit/752/752/Zaklad_Dydaktyki_Szkolnej_Kultury_Fizycznej

Bobińska K., Gałecki P., Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

Kasprzak A., Basińska M. A., Lewandowska P., Resiliency and the subjective evaluation of health in mothers of children with Asperger’s syndrome. Health Psychology Report 2013, 1., doi: 10.5114/hpr.2013.40467.

Cybulska A., Prestiż zawodów. Komunikat z badań, BS/164/2013, CBOS , Warszawa, Listopad 2013.

Badora B., Roguska B., Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, BS/73/2004 CBOS, Warszawa, Kwiecień 2004.

Becky L. Bobek, Teacher Resiliency: a key to career longevity. The Clearing House, 2002, 75 (4), 202 – 205, doi: 10.1080/00098650209604932.

Muller S. M., Gorrow T. R., Fiala K. A., Considering protective factors as tool for teacher resiliency. Education, 2011, 131 (3), 545 – 555.

Henderson N., Milstein M.M., Resiliency in schools: making it happen for students and educators. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2003.

O'Dougherty Wright M., Masteb A. S., Narayan A. J., Resilience processes in development: four waves of research on positive adaptation in the context of adversity. In: Goldstein S., Brooks R. B. (eds.), Handbook of resilience in children, New York: Springer, 2013, 15 – 38.

Block J. H., Block J., The role of ego – control and ego – resiliency in the organization of behavior, In: Collins W. A. (ed.), Development of cognition, affect and social relations: The Minnesota symposia on child psychology, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1980, 13, 39 – 101.

Albrecht S. F, Johns B. H., Mounsteven J., Olorunda O., Working conditions as risk or resiliency factors for teachers of students with emotional and behavioral disabilities. Psychology in the Schools, 46 2009, (10), 1006 – 1022, doi: 10.1002/pits.20440.

Sęk H. Społeczno-kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej. In: Sęk H. (ed.) Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000, 365-389.

Nezhad M.A.S., Besharat M.A., Relations of resilience and hardiness with sport achievement and mental health in a sample of athletes, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 5, 757-763.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.291818

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)