Most important factors modelling health status of an individual and the population. Part 1

Anna Sobieszczańska, Jarosław Sobieszczański, Halina Piecewicz-Szczęsna, Aleksandra Słopiecka, Walery Zukow, Irena Dorota Karwat

Abstract


Introduction

Human state of health is determined by so many factors that despite numerous studies conducted in many countries worldwide it is not possible to define them unequivocally. Health and diseases are conditioned in various parts of the world in different ways, both of the total population and the individual. Undoubtedly, these are strong premises to continue studies in the direction of unification of the definitions of health, disease, and disability. 

In every country there is a different level of recognition of health problems of the population, their dimensions, causes and consequences, which should constitute knowledge to determine  projects, strengthening and improvement of the quality of health care. Modern actions in the domain of health promotion, prophylaxis, as well as health education, are of primary importance in the modelling of the state of health. 

Objective

The objective of the study was presentation of widely understood health and social factors, which may effectively influence the improvement of the state of health, both of an individual and the population, as evaluated in the sphere of health behaviours, availability and level of the health services offered, and the state of advancement of epidemiological knowledge while assessing positive and negative health measures.   

Description of the state of knowledge

The data published in many scientific studies, mainly by the agendas of the World Health Organization,  demonstrate that the factors shaping the level of human health include: incorrect life style, hazards within the physical environment, widely understood geographic factors (natural, climatic, which are specific in some latitudes), and the quality of care provided by health services. Many researchers have no doubt that from each of the large groups of factors it is possible to select smaller groups, the number and quality of which are  characteristic or highly specific to various groups of people. Frequently, many factors shaping the level of health are underestimated, which exerts a negative effect on the quality improvement of widely understood health care over the individual and the population. Such factors include, among others, climatic processes, long-lasting body exposure to solar radiation, sunless weather, interpersonal communication, domains of human functioning especially threatened by long-term stress. Efforts oriented towards an improvement of the quality of health by individuals themselves will be insufficient without a systemic support provided for them through activities of health care teams functioning in the local environment. Good availability, not only of the actions classified into restorative medicine, but primarily preventive medicine, is a guarantee of the effective health promoting behaviours of large social groups. This is one of the factors which may determine a better state of health of the population within future years. Many epidemiological data and studies of the availability of health services indicate that the Polish system of health care requires profound reorganization. This is also confirmed by low positions in the ranking by the Euro Health Consumer Index, where in 2014, Polandoccupied the 31st position among the 37 investigated health care systems, while in 2015, it dropped to the 35th position.

Summary

Beneficial actions conducted towards modelling the state of health of an individual and the population may be obtained based on systematic achievements in clinical, epidemiological, environmental and sociological studies. They impose changes in defining public health, which, as a science, appropriates a growing number of new domains of knowledge and tasks supporting the improvement of many elements of life style. The character of health needs of an individual and the population changes, among others, as a result of progressing civilisation changes and unfavourable demographic or environmental changes. For years, inequalities in health have constituted a great problem in the improvement of the state of health. The main element in the struggle with this problem is the implementation of modern prevention programmes, which contribute to the reduction of morbidity and mortality due to many diseases, mainly of the cardiovascular system and cancer. 


Keywords


factors modelling stet of health, public health, health behaviours, health needs

Full Text:

PDF

References


Włodarczyk W.C.: Uwagi o modelach uwarunkowań i zróżnicowań stanu zdrowia na użytek HIA i HiAP1. Wersja A www.nierownosci.mz.gov.pl/

Hermanowski T., Drozdowska A.: Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej. W: Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, red. T. Hermanowski. Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Domaradzki J.: O definicjach zdrowia i choroby. Folia Medica Lodziensia 2013, 40/1:5–29.

Włodarczyk WC, Uwagi o modelach uwarunkowań i zróżnicowań stanu zdrowia na użytek HIA i HiAP, 2015 http://www.nierownosci.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/35082/UWAGI-O-MODELACH-UWARUNKOWAn-I-ZRozNICOWAn.pdf

Domaradzki J.: O definicjach zdrowia i choroby. Folia Medica Lodziensia 2013, 40/1:5–29.

Poznańska A., Rabczenko D., Wojtyniak B,: Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia. W: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz. NIZP-PZH, Warszawa 2012, 287–304.

Karwat I.D., Jędrych M., Skawiński D., Piecewicz-Szczęsna H., Sobieszczański J., Żukow W., Fronczek M., Borzęcki P.: Zdrowie i niepełnosprawność – problemy w definiowaniu. Cz. 1. Cechy wykorzystywane w ocenie stanu zdrowia. Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 87–100.

Karski J.B.: Promocja zdrowia. Wyd. nowe, Wyd. Ignis, Warszawa 1999.

Maniecka-Bryła I.: Źródła informacji o stanie zdrowia ludności. W: Epidemiologia z elementami biostatystyki, red. I. Maniecka-Bryła, J. Martini-Fiwek. Wyd. UM w Łodzi, Łódź 2005, 15–59.

Jędrzejewska B.: Badania przesiewowe. W: Epidemiologia, red. J. Jabłoński. Wyd. Folium, Lublin 1999, 149-154.

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla Polski. Efektywne działanie przez mapowanie. Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Mapa potrzeb zdrowotnych dla Polski. Prognoza stanu i struktury ludności. Prognoza zapadalności. www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Włodarczyk W.C.: Problemy nierówności w zdrowiu. Perspektywa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. IX, 2/2011, 5–21.

Michałowska D.: Koncepcje zdrowia i choroby jako podstawy konstruowania podejść do edukacji zdrowotnej. Przegląd Terapeutyczny 2008, 4. www.ptt-terapia.pl

Słopiecka A., Cieślik A.: Zachowania zdrowotne – wybrane definicje. Studia Medyczne 2011; 24 (4): 77– 81.

Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. World Health Organization. Regional Office for Europe. WHO 2012.

Golinowska S, Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. IX, 2, 2011, 38–54.

Blas E, Sivasankara Kurup A. Equity, social determinants and public health programmes. WHO, Geneva 2010: 4-10.

Cianciara D.: Przyczyny i przyczyny przyczyn nierówności w zdrowiu. Hygeia Public Health 2015, 50(3): 435–440.

Kell J, Klimenko E, Kass JL. Definitions of health among healthcare providers. Nurs Sci Quart. 2006; 19(3): 265–271.

McCartney G, Collins C, Mackenzie M. What (or who) causes health inequalities: theories, evidence and implications? Health Policy 2013, 113(3): 221–227.

Zieliński A.: Nierówności w zdrowiu a polityka społeczna. Przegl Epidemiolog 2015; 69: 817–822.

Jonsson B, Ten arguments for a societal perspective in the economic evaluation of medical innovations. European Journal of Health Economics 2009, 10, 4.

Kaplan GA, what’s wrong with social epidemiology and how can we make it better?. Epidemiol Rev 2004, 26(1): 124–135.

Historia DETERMINE. Wspieranie działań na rzecz równości w zdrowiu w Unii Europejskiej. Raport końcowy z działań Konsorcjum DETERMINE 2010.

Łyszczarz B., Wyszkowska Z.: Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia – perspektywa regionalna. CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2009.

Bryła M., Maciak A., Marcinkowski J.T., Maniecka-Bryła M.: Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): 6-17.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.290621

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)