Health-related behaviors among pregnant women with hypertension

Agnieszka Maria Bień, Justyna Krysa, Ewa Rzońca, Grażyna Iwanowicz-Palus, Joanna Mękal-Kisiel

Abstract


Introduction. The healthy and unhealthy behaviors of a pregnant woman influence both her own health and that of her unborn child, affecting its future development. The purpose of the study was to evaluate the health-related behaviors of pregnant women with hypertension.

 

Material i method. The study was performed between November 2011 and February 2012 and included 80 hypertensive pregnant women hospitalized in a high risk pregnancy ward. The study used a diagnostic survey with questionnaires.

Results. Statistical analyses showed a correlation between the respondents’ health-related behaviors and their socio-demographic characteristics: exercise was correlated with age (p=0.01), and rest during the day was correlated with support in everyday responsibilities (p<0.00001), and with the respondents’ socio-economic standing (p=0.03). Correlations were also found between healthy eating habits and residence (0.006), education (p=0.05), and sodium intake (p=0.0003), as well as between education and substance use (p=0.0003).

Conclusion. Health-related behaviors of pregnant women with hypertension are influenced by their education, support they receive in daily responsibilities, and their socio-economic standing. The diagnosis of hypertension in pregnant women does not necessarily prompt them to discontinue all unhealthy behaviors.


Keywords


health behavior, pregnancy, hypertension.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bączyk G, Cebulska V, Koźlak V, Michalak M, Bajek A, Marcinkowski JT. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(4): 774-777.

Jędrzejczyk T, Zarzeczna-Baran M, Balwicki Ł. Palenie wśród kobiet ciężarnych w Gdańsku - społeczne uwarunkowania zjawiska. Probl Hig Epidemiol. 2006; 87(4): 265-269.

Mężyk I, Kotlarz B, Naworska B, Gogola C, Gałązka I, Podsiadło B. Edukacja, opieka i leczenie kobiet w ciąży z różnymi postaciami nadciśnienia tętniczego. Problemy Piel. 2010; 18(4): 512-517.

Tałaj A, Fischer B, Kupcewicz E. Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologią ciąży. Problemy Piel. 2012; 20(2): 228-232.

Charkiewicz AE, Omeljaniuk WJ, Piotrowska K. Determinanty zdrowia kobiet w ciąży w Białymstoku. Bromat Chem Toksykol. 2016; 1: 42-51.

Godala M, Pietrzak K, Gawron-Skarbek A, Łaszek M, Szatko F. Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 43-47.

Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. W: Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007: 91-103.

Gacek M.: Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki stanu zdrowia grupy kobiet ciężarnych. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(1): 48-53.

Smoleń E, Cipora E, Penar-Zadarko B, Gazdowicz L. Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a umiejscowienie kontroli zdrowia. Prz Med. Uniw Rzesz Inst Leków. 2012; 4: 474-484.

Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015; 50(4): 558–565.

Maksym M, Madej P, Lemm MA. Etiopatogeneza nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych. Ann. Acad. Med. Siles. (online) 2015; 69: 69-75.

Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen P. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy: executive summary. J Obstet Gynaecol Can. 2014; 36(5): 416-438.

Cifkova R, Czarnecka D, Kawecka-Jaszcz K. Nadciśnienie tętnicze a ciąża. Choroby serca i naczyń 2005; 2(2): 65-71.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz.U. 2015 poz. 2007).

Oleszczuk J, Kanadys K, Pilewska-Kozak AB: Nadciśnienie w okresie ciąży. W: Bień AM. (red.). Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 257-270.

Szczepaniak-Chicheł L, Bręborowicz G, Tykarski A. Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży. Nadciśnienie tętnicze 2006; 10(2): 83-98.

Estemberg D, Kowalska-Koprek U, Kuś E. Ocena stężenia leptyny u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym w zależności od masy ciała. Przegląd Lekarski 2005; 62: 157-160.

Maciąg D, Styczeń M , Cichońska M, Kucharska K. Wiedza kobiet ciężarnych na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio B, 2013; 1: 97-119.

Łepecka-Klusek C, (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Ćwiek D, Grochans E, Sowinska-Gługiewicz I, Wysiecki P. Analysis of some pro-health behaviors of pregnant women after a childbirth education class. Wiad. Lek. 2004; 1(57): 48-51.

Fabian HM, Radestad IJ, Waldenström U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes. Acta Obstet. Gynecol. Scand 2005; 84(5): 436-443.

Nowakowska-Głąb A, Maniecka-Bryłą I. Relacje interpersonalne z bliskimi a jakość życia związana ze zdrowiem kobiet ciężarnych. W: Szukalski P. (red.). Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 137-148.

Banaszak-Żak B, Dobrzyń D. Czynniki warunkujące zdrowie kobiety ciężarnej. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med. 2004; suppl. 14, 59(1): 56-60.

Pilewska-Kozak AB, Kanadys K. Promocja zachowań prozdrowotnych w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży. W: Stadnicka G. (red.). Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 167-171.

Bojar I, Humeniuk E, Wdowiak L, Miotła P, Warchoł-Sławińska E, Włoch K. Zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88(1): 74-77.

Salmon J. Fetal alcohol spectrum disorder: New Zealand birth mothers' experiences. Can J Clin Pharmacol 2008; 15(2): 191-213.

Aros S, Mills JL, Torres C, Henriquez C, Fuentes A, Capurro T. et al. Prospective identification of pregnant women drinking four or more standard drinks (> or = 48 g) of alcohol per day. Subst Use Misuse 2006; 41(2): 183-197.

Szychta W, Skoczylas M, Laudański T. Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży – przegląd badań. Perinatologia, Neonatologia, Ginekologia 2008; 1(4): 309-313.

Klejewski A, Urbaniak K, Pisarska-Krawczyk M, Sobczyk K. Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży. Prz Lek 2012; 69(10): 929-933.

Wierzejska R, Jarosz M, Sawicki W, Stelmachów J, Siuba M. Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina. Żyw Człow 2011; 38(2): 84-98.

Popken-Haładus B, Żurawicka D, Zimnowoda M. Palenie tytoniu w ciąży – badania własne. W: Wojtal M, Żurawicka D. (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2013, 29-40.

Kaiser A, Sokołowski M, Kaiser A. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście zdrowia i rozwoju noworodka. Rocznik Lubuski 2014; 40(2): 275-287.

Wierzejska R. Wpływ spożycia kofeiny na przebieg ciąży i rozwój płodu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; 5(2): 110-113.

Morgan S, Koren G, Bozzo P. Is caffeine consumption safe during pregnancy? Canadian Family Physician 2013; 59(4): 361-362.

Papaioannou TG, Karatzi K, Karatzis E, Papamichael C, Lekakis JP. Acute effects of caffeine on arterial stiffness, wave reflections, and central aortic pressures. Am J Hypertens 2005; 18(1): 129-136.

Hartley TR, Lovallo WR, Whitsett TL. Cardiovascular effects of caffeine in men and women. Am J Cardiol 2004; 93(8): 1022-1026.

Pawłowska-Muc AK , Łepecka-Klusek C, Pilewska-Kozak AB, Stadnicka G. Używki w ciąży – alkohol. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(8): 385-394.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.258255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agnieszka Maria Bień, Justyna Krysa, Ewa Rzońca, Grażyna Iwanowicz-Palus, Joanna Mękal-Kisiel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)