Self-assessment of health and physical fitness by young adults practising sport

Małgorzata Kałwa, Halina Guła-Kubiszewska, Urszula Dębska, Wojciech Starościak

Abstract


Introduction: Practising sport and engaging in physical activity at a young age is meant to increase the level of a person’s physical fitness and health. Yet, the generation of 20-year-olds – former and active sportspersons – assess their general physical fitness and health as worse than good. Therefore, does practising sport, in the self-assessment of young persons, really improve one’s health and physical fitness?

Purpose: The purpose of this research was to diagnose the subjective assessment of fitness and a sense of health among young adults practising sport as well as former sportspersons in comparison with the self-assessment of non-training persons.

Materials and methodology: 1153 adult persons aged 19-28 were surveyed. Those persons were supposed to perform a self-assessment of their health and physical fitness and report the pain disorders that they experienced. The group surveyed included 484 ex-sportspersons, 450 active sportspersons and 212 persons who had never practised sport. The survey used a 1-5 assessment scale.

Results: The survey participants assessed their general physical fitness level at 3.82 ±1.00 and their health level at 3.88 ±1.10. In comparison with the other groups the sportspersons gave their fitness a better mark despite the largest number of pain disorders experienced. The result of health self-assessment did not differ among the groups. Sportspersons and ex-sportspersons indicated injuries and the pain felt, especially in the cervical and thoracic spine, the hips and the head, and complained more frequently about shortness of breath.

Conclusions:

Practising sport at a young age does not significantly alter the self-assessment of health among young persons. An average sportsperson experiences at least one pain disorder that correlates with a lower sense of good health. The highest frequency of associated pain disorders is observed in sportspersons, with the pain being located mainly in the area of the cervical and thoracic spine and the hips. The frequency of pain in the lower limbs is inversely proportional to one’s overall training period.


Keywords


self-assessment, sense of health, physical fitness, pain, sportspersons

Full Text:

PDF

References


Woynarowska B. Związki między zdrowiem a edukacją. W: Woynarowska B. (red.) Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 2011, s. 7

Hodan B. O problematyce stylu życia i jego optymalizacji. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002;11: 3-7.

Dudkiewicz K. Kamińska K. Edukacja Zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli. „Nasza księgarnia" 2001.

Karski B.: Rozwój idei promocji zdrowia, Lider, 1999;6: 7-12. Dostęp: www.lider.szs.pl/download/277_lider.doc

Jankowiak B.: Proaktywne radzenie sobie ze stresem u osób dorosłych a ich zachowania zdrowotne: wartości życiowe. Przegląd Terapeutyczny, 2006; 1: 1-18. Dostęp: http://www.ptt-terapia.pl/wp-content/uploads/2011/06/Jankowiak_01.pdf

Kubińska Z. Nauczyciel wychowania fizycznego promotorem zdrowia? W: Szaleniec Z, Bergier J (red.). Wychowanie fizyczne i sport w szkole. Problemy Nauki i Wychowania. Komisja Edukacji Narodowej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kancelaria Senatu Warszawa 2010: 50-58.

Saracen A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health 2010, 45(1): 70-73. Dostęp: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2010/hyg-2010-1-070.pdf

Dybińska E. Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania aktywnością ruchową w opiniach uczniów wybranych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Maszczak T. Promocja zdrowia jako globalne wyzwanie edukacyjne, Wychowanie

Fizyczne i Zdrowotne, 2002/1.

Woynarowska B,MazurJ. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: wyniki badań HBSC 2002.Zdr Publ 2004, 114: 159-167.

Iskrzycka A. Świadomość oraz zachowania zdrowotne uczniów szkół średnich. Wychow Fiz Zdr 2002, 49: 15-17.

Nowak-Starz G. Rozwój i zagrożenie zdrowia populacji w wieku rozwojowym w okresie przemian społecznoekonomicznych w Polsce. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.

Małkowska-Szkutnik A, Woynarowska B. Rozwój, zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W: Woynarowska B. (red.) Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 2011: 157-161.

Świątkowska B. Back pain - causes and prevention. Prevention and Rehabilitation. [in Polish] ZUS 2006; 4(14):7-10. Dostęp: http://www.zus.pl/files/PR042006.pdf

Pieber K, Herceg M, Csapo R, Wiesinger G, Quittan M, Crevenna R, et al. Effects of a multidisciplinary programme on postural stability in patients with chronic recurrent low back pain: preliminary findings. Eur Spine J 2016 Apr 25(4): 1219/25. Epub 2015 Oct 22, doi: 10.1007 / s00586-015-4293-3.

Sozański H, Siewierski M, Adamczyk J. Sport w szkole – stan i perspektywy. W: Szaleniec Z, Bergier J (red.). Wychowanie fizyczne i sport w szkole. Problemy Nauki i Wychowania. Komisja Edukacji Narodowej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kancelaria Senatu Warszawa 2010: 75-89.

Kopeć A, Napierała M, Zukow W. Injuries and trauma in rowing. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):331-354. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50353

Kraszewski K, Kraszewska A. Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę – aspekty psychologiczne. Fizyczne Wychowanje, Sport i Zdrowia Ljudinu 2013, 6: 284-288. Doi: УДК 796.071.2:616-001]:159.9

Wierzbiński P. Depresja w sporcie wyczynowym. Medical Tribune; 2014; 11, dostęp: https://www.podyplomie.pl/medical-tribune/17398,depresja-w-sporcie-wyczynowym

Michael P. O'Donnell. Definition of Health Promotion. American Journal of Health Promotion, American Journal of Health Promotion: Sep/Oct 2009,24 (1): 4

Dziak A. Urazy i uszkodzenia sportowe / Sport injuries — their prevention and treatment. Acta Clinica, 1(2):105-110. Dostęp: http://zatoka.icm.edu.pl/acclin/vol_1_issue_2/acclin2_01_dziak_105_110.pdf

Dziak A.: Zagrożenia dla narządu ruchu u polskich dzieci. W: Aktualne Problemy Sportu Dzieci i młodzieży, Instytut Sportu, Warszawa 1995

Kużdżał A, Gancarz W, Ridan T, Walicka-Cupryś K, Ćwirlej A. Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psychofizyczne. Young sport science of Ukraine, 2010, 1:170-175. Doi: УДК 616. 001: 616. 72

Clayton RAE, Court-Brown CM, The epidemiology of musculoskeletal tendinous and ligamentous injuries, a-journal dostęp: http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2008.06.021

Sport powszechny w Polsce. Analiza sytuacji sportu w Polsce. Przygotowane dla Narodowego Programu Aktywizacji Sportowej przez Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytet Warszawski, www.ps2012.pl/uploads/media/gniewino. pptx, 15.02.2013.

Brzozowska E. Urazy u zawodników trenujących biegi krótkie. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2013,43: 66-72.

Budgett R. Overtraining syndrome. Br J Sports Med. 1990;24:231–236

Jóźwiak Ł, Kosendiak J. Czy trenerzy lekkoatletyki realizują cele etapu wstępnego treningu? Do coaches of athletics realize aims of preliminary stage of training? Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2009, 29: 473–479.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)