Assessment and affects hamstrings contracture on the formation of posture defects in children of preschool age

Magda Kucharczuk-Kopycińska, Stanisław Krajewski, Małgorzata Krajewska

Abstract


Purpose. The main aim of the paper is analysis connection between hamstrings contracture and fault posture.
Methods. Examination covered a group of 40 children aged 4-6 from nonpublic kindergarten “Buziaczek” in Bydgoszcz. The study was divided into two parts. The first part included: evaluation of child’s figure, analysis of specified anthropometric points and identification of posture defects in particular areas of child’s body. The second part of study involved tests: "the end of the toe" and "fingers-floor" and measurement of hip joint’s range of mobility.
Results. Executed tests shown that 47,5% from examined group of children have fault posture. Occurrence of hamstrings contracture, which was diagnosed in 40%, disrupts pelvis balance causing oblique position of pelvis.
Conclusion. 1. Posture faults are major problem in our population. During examination near half of the group possessed at least one of the fault posture. 2. Hamstrings contracture disrupts pelvis balance causing oblique position of pelvis. Further it leads to increase frequency of fault posture. 3. Proper rehabilitation can prevent hamstring contracture, in advance prevents also occurrence of fault posture. 4. Rehabilitation study, in which analysis of specified anthropometric points and a few functional tests will be a component, can detect and correct diagnose fault posture among children.


Keywords


fault posture, hamstrings, scoliosis, asymmetry of pelvis, children

Full Text:

PDF

References


Nowak. D., Hagner W., Kowalski I.: Program ćwiczeń korekcyjnych wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. W: Kwart. Ortop., 2006, s. 134-137.

Wojna D., Anwajler J., Hawrylak A. i wsp.: Ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Fizjoterapia, 2010, s.27-39.

Barczyk K., Skolimowski T., Anwajler J. i wsp.: Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała dzieci w wieku 7 lat. W: Ortop. Traumatol. Rehabil., 2005, s.555-562.

Bielecka-Jasiocha J., Majcher A., Pyrżak B. i wsp.: Nadwaga i otyłość w okresie przedszkolnym: niedoceniany problem? W: Prz. Lek., 2009, s.45-48.

Maciałczyk-Paprocka K., Krzyżaniak A., Kotwicki T. i wsp.: Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. W: Probl. Hig. Epidemiol., 2011, s.286-290.

Bochenek A.: Anatomia Człowieka, T.1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. XII, Warszawa 2008, s. 518-533, 878-882.

Lewit K., Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1984, s. 59-62.

Mroczkowski A., Jaskólski E.: Wpływ sił rotujących kręgi na powstawanie patologicznych krzywizn kręgosłupa. W: Fizjoter. Po., 2007, s. 80-86.

Karski T.: Przykurcze i zaburzenia rośnięcia w obrębie biodra i miednicy przyczyną rozwoju tzw. "skolioz idiopatycznych". Rozważania biomechaniczne. W: Chir. Narz. Ruchu, 1996, s.143-152.

Saulicz E., Nowotny J., Kokosz M. i wsp.: Zróżnicowanie możliwości czynnej korekcji zaburzeń przestrzennego usytuowania miednicy u dziewcząt i chłopców. W: Fizjoterapia, 1996, s.83-86.

Szczepanik M., Walak J., Stępień E. i wsp.: Ocena wad postawy jako test przesiewowy dla dzieci zagrożonych skoliozą. W: Stud. Med., 2012, s.31-37.

Gnat R., Saulicz E., Kokosz M. i wsp.: Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. W: Fizjoter. Pol., 2006, s.328-333.

Mroczkowski A.: Wpływ ustawienia miednicy na zmiany postawy ciała. W: Fizjoter. Pol., 2009, s.258-265.

Standera J.: Analiza zaburzeń statystycznych w obrębie miednicy oraz ich wpływ na powstanie skoliozy. W: Med. Man., 1999, s.28-34.

Dębska B., Dłuski M.: Próba oceny zależności pomiędzy asymetrią miednicy a kształtem skoliozy, W: J Orthop Trauma., 2013, s. 27-37.

Kluszczyński M.: Częstość występowania wad postawy i asymetrii grzbietu w populacji dzieci wiejskich. W: Fizjoter. Pol., 2007, s.71-79.

Kaźmierczak A.: Ocena wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. W: Kwart. Ortop.,1996, s.64-66.

Mrozkowiak M., Sokołowski M.,: Próba analizy asymetrii postawy ciała dzieci 4-7 letnich z wybranych przedszkoli miasta Olsztyna. W.: Probl. Med. Rodz., 2009, s.90-84.

Syczewska M., Graff K., Łukaszewska A. i wsp.: Ustawienie miednicy w statyce i podczas chodu u pacjentów ze skrzywieniami kręgosłupa. W: Standardy Medyczne, 2006, s.559-561.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.243566

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)