The relationship between physical activity and quality of life of people in age 25–30, 35–40 and 45-50

Małgorzata Krajewska, Katarzyna Galijewska, Stanisław Krajewski, Magda Kucharczuk-Kopycińska

Abstract


Purpose: The aim of the research was to assess the relationship between physical activity and quality of life of the respondents. Methods: There was a study conducted on 150 people divided into three age groups: 25-30, 35-40 and 45-50 years old. The study was conducted by using its own questionnaire. The evaluated factors were health status, material status, life satisfaction, attitudes to drugs and drug use, ways of spending free time, the ratio of physical activity or cultivated forms of activity. In order to carry out the correlation analysis between the subjective assessment of quality of life and physical activity there were numerical indicators of quality of life and physical activity introduced.  Results: The correlation between these indicators for all examined and for different age groups was assessed. The most evident correlation appeared in the oldest group. Conclusions: The examined are aware that taking up physical activity regularly is conducive to improving their well-being, physical condition and appearance. The subjective evaluation of the level of general fitness and the frequency of doing physical activity tend to fall with age. Physical activity influences not only the physical and psychological health, but also indirectly conditions the capability of succeeding in other areas of life.

Keywords


physical activity, quality of life, age

Full Text:

PDF

References


Cendrowski Z., Będę żył 107 lat, Agencja Promo-Lider, Warszawa, 1996.

Drabik J., Promocja aktywności fizycznej, AWF, Gdańsk 1997.

Kasperczyk T., Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie. Wyd. Nowa Med, 2000.

Kozdroń E., Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. AWF, Warszawa 2006.

Starosta W., Ruch w życiu człowieka i jego znaczenie dla zdrowia, w: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki, Supraśl 2006.

Watts K., Beye P., Siafarikas A., O’Driscoll G., W. Jones T., Davis E. A., Green D. J., Effects of exercise training on vascular function in obese children, J. Pediatr, 2004.

Dziak A., Urazy i uszkodzenia sportowe narządu ruchu w: Medycyna sportowa. PTMS, Warszawa 2006.

Rothenbacher D., Hoffmeister A., H. Brenner, Koenig W., Physical activity, coronary heart disease and inflammatory response. Arch. Intern. Med., 2003.

Ozdoba E., Ozdoba J., Wywiadówka z wychowania fizycznego, Lider 2002.

Saska-Dymnicka J., Sport młodzieżowy kuźnią charakteru i postaw prospołecznych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, nr 689. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 78.

Waśkowski Z., Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, nr 689. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 78.

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji (Zagadnienia podstawowe), AWF, Poznań, 2001.

Garcia A., Pender N., Antonakos C., Ronis D., Changes in physical activity beliefs

Sallis J., Prochaska J., Taylor W., A review of correlates of physical activity of children and adolescents, Med Sc Sports Exerc, 2000.

Norman G. J., Schmid B. A., Sallis J. F., Calfas K. J., Patrick K., Psychosocial and environmental correlates of adolescent sedentary behaviors. Pediatrics, 2005.

Guszkowska M., Ćwiczenia fizyczne a psychika kobiet – korzyści i zagrożenia w: Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia. AWF, Warszawa 2009.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.

Davison K. K., Cutting T. M., Birch L. L., Parents’ activity-related parenting practices predict girls’ physical activity, Med Sci Sports Exerc, 2003.

Madsen K. A, McCulloch C. E., Crawford P. B., Parent modeling: perceptions of parents’ physical activity predict girls’activity throughout adolescence, J Pediatr, 2009.

Źródło:http://poradnictwo-psychologiczne.pl/2011/03/psychologia-rozwoju-czlowieka-doroslego/ (strona odwiedzona 09.05.2016)

Grzanka-Tykwińska.A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku. Wyd. Gerontol, 2010.

Schnohr P., Lange P., Scharling H., Scharling H., Jensen J. S., Long-term physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, respiratory diseases and cancer, The Copenhagen City Heart Study, Eur. J Cardiovasc. Prev. Rehabil, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233715

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)