Heavy metals – a silent threat to health

Karolina Kosek-Hoehne, Błażej Panocha, Anna Śliwa

Abstract


Progressing environmental pollution is a threat for modern human – especially when it comes to toxic influence of heavy metals on human body. Increasing the awareness about the problem of negative influence of those metals is an important aspect of preventive treatment.

This thesis describes the negative influence of heavy metals on human body. Most often, these metals enter the body by ingestion but also by inhalation or through the skin. Accumulation of toxins in the body is limited by biological barriers. However, excessive amounts of such toxins are still a threat to human health. They can cause acute intoxication and chronic toxicity which might result in digestive and neural problems and even internal organs damage.

This thesis describes chosen heavy metals which are toxic for human body, characteristic symptoms of chosen metal intoxication types and prevention methods. The examples are: the influence of lead on central nervous system, on anomalies in fetal nervous system development and the influence of tobacco smoke toxins on fetal development during pregnancy.

Environmental pollution makes it impossible to produce goods and food from products completely free from heavy metals contamination. That is why we should focus on reducing the amount of heavy metals to the minimum when it comes to the world around us.

Keywords


heavy metals; toxicity; environmental pollution; risk to health

Full Text:

PDF

References


Labudda M. Biochemiczne mechanizmy neurotoksyczności kadmu. Rocznik PZH 2011, 62, nr 4, 357-363.

Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Kondej D. Metale ciężkie – korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Bezpieczeństwo pracy 2/2007, 25-27.

Gworek B., Rateńska J. Migracja rtęci w układzie powietrze – gleba – roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 41, 2009, 614-623.

Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., Plewa M., Biernat U., Karłowski K. Monitoring zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia część I. Produkty zbożowe pszenne, warzywne, cukiernicze oraz produkty dla niemowląt i dzieci (rok 2004). Rocznik PZH 2008, 59, nr 3, 251-266.

Gać P., Waliszewska M., Zawadzki M., Poręba R., Andrzejak R. Neurologiczne skutki zawodowej ekspozycji na ołów. Bezpieczeństwo Pracy 7-8/2008, 15-17.

Wachulska M., Skoniecka A., Tymińska A., Cichorek M. Prenatalne zmiany w rozwoju płodu i łożyska indukowane paleniem tytoniu, Zakład Embriologii w Katedrze Anatomii, Gdański Uniwersytet Medyczny, GinPolMedProject 1, 2015, 9-19.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

Lewińska K. Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich biologicznej rekultywacji. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Alexander J., Benford D., Cockburn A i wsp. Cadmium in food. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

Ociepa-Kubicka A., Ociepa E. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2012, t. 15, nr 2, 169-180.

Seńczuk W. Toksykologia współczesna. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Niedzielski P., Siepak M., Siepak J. Występowanie i zawartość arsenu, antymonu i selenu w wodach i innych elementach środowiska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Poznań. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 317-341.

Sawicka A. Zanieczyszczenie żywności pochodzące ze skażonego środowiska naturalnego i ich wpływ na zdrowie człowieka. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 11, 1997, 55-61.

Staniak S. Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywności. Polish Journal of Agronomy, 2014, 19, 36-45.

Medonet. Zatrucia rtęcią. http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/zatrucia/zatrucia-rtecia,artykul,1577811.html, wejście 20.05.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233037

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)