Physical activity of students in the era of globalization

Wojciech Starościak, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Urszula Dębska

Abstract


Purpose. The analysis of physical activity of the contemporary students. Do the students with mostly reported health problems engage in any forms of activity at all? Is the presence of health problems a factor differentiating the level of physical activity of the researched students?

Methods. Survey, International Physical Activity Questionnaire IPAQ (short).

1153 male students (n=538) and female students (n=615) were tested: (Wroclaw University School of Physical Education) (n=953) and University of Wroclaw (n=200).

Results. The tested men declared higher than women levels of physical activity: (t-Student 4,41; p 0.00). The AWF students declare a significantly higher level of physical activity than the University students (t-Student 7,52; p 0.00; 12,81; p 0.00; 10,79; p 0.00). The subjects involved in training declare a significantly higher level of physical activity (t-Student 7.09; p 0.00; 13,24; p 0.00; 11,22; p 0.00). Among the respondents’ reported pain complaints headaches differentiate the respondents as regards the declared level of physical activity of high and moderate intensity (n=237).

Conclusions.

Physical education students undertake physical activity on a high and moderate level more often than students of other pedagogical sciences. The main differentiate factors: sex, specialist education profile and sports activity. A larger proportion of the AWF subjects reports problems connected with the lumbar spine pains whereas the university students mainly complain of headaches. The female university students reporting headaches less frequently undertake physical activity on a high and moderate level.

Keywords


physical activity, health problems, physical activity questionnaire IPAQ

Full Text:

PDF

References


Glen E, Duncan, PhD, RCEPSM, et al., Prescribing Exercise at Varied Levels of Intensity and Frequency. A Randomized Trial., Arch Intern Med, 2005, 165, 2362-69.

Biernat E., Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka, e-Wydawnictwo NCBKF, 2014,1-4.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Bruksela, Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany Zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie” 2008.

Janssen I., Physical activity, fitness, and cardiac, vascular, and pulmonary morbidities. [W:] Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L. (red.) Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 161-172, doi: 10.1210/jc.2007- 0779.

Leitzmann MF., Park Y., Blair A., Ballard- barbash R., Mouw T., Hollenbeck A.R., et al., Physical activity recommendations and decreased risk of mortality. Arch Intern Med., 2007, 10:16(22) 2453-60, doi:10.1001/archinte.167.22.2453.

Leszczyńska A., Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej polaków, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 2013, 45, 179-189.

Rosemann T., Grol R., Herman K., Wensing M., Szecsenyi J., Association between obesity, quality of life, physical activity and health service utilization in primary care patients with osteoarthritis. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2008, 5:4, doi: 10.1186/1479-5868-5-4.

Harris D., Guten S., Health protective behavior: An explorative study. Journal of Health and Social Behavior, 1979, 20, 17-29.

Brytek A., Pandemia otyłości. Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia; 2005, 1, 40: 27-29.

Proper KI., Singh AS., van Mechelen W., Chinapaw MJ., Sedentary behaviours and health outcomes among adults: a systematic review of prospective studies. Am J Prev Med. 2011, 40(22):174–182, doi:10.1016/j.amepre.2010.10.015.

Miller E., Rola pielęgniarki w profilaktyce wybranych powikłań związanych z unieruchomieniem chorego. Problemy Pielęgniarstwa, 2007, 15(4), 278-283.

Eberhardt A., Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, WZE, Warszawa, 2007.

Szeklicki R., Metody pomiaru aktywności fizycznej, Wychowanie Fizyczne i sport, 2000, 44(3), 3-20.

Sławecki K., Aktywność fizyczna mężczyzn oceniana za pomocą międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej IPAQ- wersja długa, Antropomotoryka, 2012, 59,57-66.

Cordero-MacIntyre Z., Peterson R., Fukuda D., Gungur S., Obesity a worldwide problem, W: Czyz S., Viviani F. New Horizons. 24th International Council for Physical Activity and Fitness Research Symposium, 2006, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 61-71.

Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.,K., Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja Polska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2007, 51(1), 47-54.

Siwiński W., Rasińska R., Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, Pielęgniarstwo Polskie, 2015, 2 (56), s.181-189.

Eurobarometr, Standardowy Eurobarometr78/ Jesień2012–TNS Opinion & Social, 2012.

Kijo P., Aktywność fizyczna wśród kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych [W:] Z. Barabasz, E. Zadarko (red.) Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, (2012) Wydawnictwo PWSZ w Krośnie, Krosno, 157- 180.

Palica D., Karkoszka G., Wołkowyska B., Motywy podejmowania przez studentów aktywności ruchowej [W:] Z. Barabasz, E. Zadarko (red.) Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, 2010, Wydawnictwo PWSZ w Krośnie, Krosno, s. 199- 210.

Socha- Masztafiak M., Chomicki Ł., Ocena Aktywności fizycznej studentów kierunku fizjoterapia AWF oraz Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, 2014, t. XXIV, 35- 41.

Kowalczyk M., Resiak M., Zachowania sedenteryjne studentów i ich rodziców, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, 2014, t. XXIV, 11-41.

Michalski T., Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2014, t. XXIV, 5-10.

Kozłowska D., Realizacja funkcji aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT i UwB w Białymstoku, Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, 105-112.

Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E., Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych (Female students’ level of physical activity on elected medical faculties against population studiem) Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów,2011, 2, 188–194.

Kościuczuk J., Krajewska- Kułak E., Okurowska- Zawada B., Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki, Med. Og. Nauk Zdr. 2016, 22 (1), 51-58, doi: 10.5604/20834543.1198724, doi:10.5604/20834543.1198724.

Bergier J., Aktywność fizyczna społeczeństwa- współczesny problem (przegląd badań), Człowiek i zdrowie, 2012, 1, 3-12.

Omyła- Rudzka M., Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, BS/129/2013, Warszawa, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)