Awareness of risk factors for coronary heart disease in patients after myocardial infarction

Katarzyna Sawicka, Alicja Grządka, Robert Łuczyk, Agnieszka Wawryniuk, Marek Prasał, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Abstract


Admission. Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and mortality both in Poland and in the world. According to the World Health Organization (WHO) mortality due to coronary heart disease will increase in 2020 to 11.1 million. These statistics show that this is an important health problem. The aim of the study is to determine the level of awareness of the risk factors for coronary heart disease in patients after myocardial infarction. Materials and methods of research. The survey was conducted from February to April 2016. The study group consisted of persons after myocardial infarction, from 42 - 87 years of age. Respondents wishing to participate in the study were given a battery of tests consisting of a questionnaire author. The survey contained 30 questions and imprint (gender, age, height, weight, place of residence, education, duration of ischemic heart disease, the time elapsed since the last attack). The results were statistically analyzed. The values of the analyzed parameters measurable shown by the mean, median, minimum and maximum values and standard deviation, and the immeasurable using the frequencies and percentage. Conclusions. 1. Patients after myocardial infarction have little knowledge about the risk factors for coronary heart disease. 2. Respondents not able to identify modifiable and non-modifiable risk factors for coronary heart disease. 3. Education has an impact on the level of awareness of risk factors for coronary heart disease. People with higher and secondary education have a greater awareness of the risk factors of coronary heart disease than those with primary education. Sex, age, place of residence, disease duration, the time elapsed since the last attack did not affect the level of awareness of the risk factors for coronary heart disease. 4. The level of awareness of risk factors for coronary heart disease does not affect the everyday behavior of patients.

Keywords


myocardial infarction, risk factors, ischemic heart disease.

Full Text:

PDF (Polski)

References


American College of Sports Medicine Position Stand: “Exercise and physical activity for older adults”; Med Sci Sports Exerc; 1998 Jun. 30(6): 992-1008.

Baigent C., Blackwell L., Collins R., Emberson J., Godwin J., Peto R.: “Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials”; Lancet; 2009 May 30; 373 (9678): 1849-60.

Beltrame J.F., Dreyer R.: “Epidemiology of Coronary Artery Disease”; Coronary Artery Disease - Current Concepts in Epidemiology, Pathophysiology, Diagnostics and Treatment”; Wyd. InTech Open Access; 2012.

British Heart Foundation Health Promotion Research Group; Department of Public Health, University of Oxford: “Coronary heart disease statistics 2012. A compendium of health statistics 2012 edition”.

Bugajska J., Jędryka-Góral A., Konarska M.; „Występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca a praca zawodowa”; Bezpieczeństwo Pracy 4/2006; 14-17.

Buraczyński T., Gotlib J.: „Ocena wiedzy pacjentów w fazie rekonwalescencji po zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych na temat eliminowania czynników ryzyka choroby wieńcowej jako elementu prozdrowotnego stylu życia”; Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; 2014; Tom 20, Nr 2; 199–207.

Camm A, Luescher T, Serruys P.: „Choroby serca i naczyń. Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego T. 1”; Wyd. Termedia; Poznań 2006;

Cisek M., Gniadek A., Richter B., Chmiel I.: „Społeczno - kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie”; Ann. UMCS; 2004; 59, 14 (68), 360-364.

“Coronary artery bypass surgery versus percutaneous coronary intervention with stent implantation in patients with multivessel coronary artery disease (the Stent or Surgery trial): a randomised controlled trial”: Lancet; 360 (9338), 965-970.

Critchley J.A, Capewell S.: “Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review”; JAMA; 2003 Jul 2, 290 (1): 86-97.

Czapiński J.: „Nikotynizm w Polsce. Raport dla World Health Organisation”.

Czerw A.: „Możliwości kształtowania postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce”; Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Studia i Prace 2012; 4(12): 147–157.

Dłużniewski M.: „Choroba niedokrwienna serca. Co lekarz wiedzieć powinien?”; Warszawa 1998.

Frycz-Kurek A.M., Buchta P., Szkodziński J.: „Stabilna choroba wieńcowa - epidemiologia, diagnostyka, wybór postępowania”; Choroby Serca i Naczyń 2008; tom 5, nr 3; 125–133.

Gieca L.: “Choroba niedokrwienna serca”; Wyd. Lek. PZWL; Warszawa 1996.

Gołąbek K., Strzelczyk J.K., Wiczkowski A.: „Znaczenie czynników genetycznych w chorobie niedokrwiennej serca”; Annales Academiae Medicae Silesiensis; 2013; 67 (1); 33-39.

Hitchman S.C., Fong G.T.: “Gender empowerment and female-to-male smoking prevalence ratios”; Bulletin of the World Health Organization; 2011;

Homoud M.K.: “Coronary Artery Disease”; Tufts-New England Medical Center; Spring 2008

Jabłoński M., Radomski M., Kubica J., Rychter M., Sukiennik A., Koziński M., Białoszyński T., Bogdan M., Grześk G., Świątkiewicz I., Grąbczewska Z.: „Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu”; Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 5, 355–365.

Jasiński K.: „Choroba niedokrwienna serca”; Wyd. Lek. PZWL; Warszawa 1987;

Kastorini C.M., Milionis H.J, Esposito K., Giugliano D., Goudevenos J.A., PanagiotakosD.B.: “The effect of mediterranean diet on metabolic syndrome and its components a meta-analysis of 50 studies and 534,906 individuals”; J Am Coll Cardiol; 2011; 57(11);

Kogut P., Siwek M.: „Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka chorób serca oraz stylu ich życia w aspekcie przebytego ostrego zespołu wieńcowego”; Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin-Polonia 2005; vol. LX; supl. XVI: 215;

Kones R.: “Primary prevention of coronary heart disease: integration of new data, evolving views, revised goals, and role of rosuvastatin in management. A comprehensive survey”; Drug Design, Development and Therapy; 2011; 5: 325-380.

Kozek E.: „Choroba wieńcowa u chorych na cukrzycę - odrębności kliniczne”; Diabetologia Praktyczna 2002; 3(4); 197–211.

Leal J., Luengo-Fernández R., Gray A., Petersen S., Rayner M.: “Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union”; Eur Heart J. 2006; 27:1610-1619.

Miczke A.: „Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z otyłością”; Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011 tom 2, nr 2; ViaMedica; 113–118.

Moran E., Forouzanfar M.H., Roth G.A., Mensah G.A., Ezzati M., Murray Ch.J.L., Nagavi M.: “Temporal Trends in Ischemic Heart Disease Mortality in 21 World Regions, 1980 to 2010. The Global Burden of Disease 2010 Study”; Circulation 129.14 (2014): 1483–1492.

Ryściuk M.: „Minimalizacja Czynników Ryzyka Choroby Niedokrwiennej Serca- Wskazówki wspierające edukację zdrowotną pacjenta”; Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. 2014.

Rząca M., Charzyńska-Gula M., Stanisławek A.: „Świadomość zagrożenia chorobą niedokrwienną serca u osób z grup ryzyka a zachowania zdrowotne”; Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(3); 348-352.

Sęk H.: „Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia”; Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Brnenske Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis P4, 2000.

Śliwiński M., Juraszyński Z., Dyk W., Wojno A., Szymańska M., Biederman A.: „Laserowa rewaskularyzacja serca – bezpieczna opcja dla pacjentów z chorobą wieńcową niekwalifikujących się do konwencjonalnych metod leczenia inwazyjnego”; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010; 7 (1): 7–11.

Tyroler H.A.: “Coronary Heart Disease Epidemiology in the 21st Century”; Epidemiologic Reviews; 22(1): 7-13.

World Health Organization: “Prevention of Cardiovascular Disease Pocket Guidelines for Assessment and Management of Cardiovascular Risk”; Geneva 2007

Zanchetti A.: “What blood pressure levels should be treated?”; Clin Investig; 1992; 70 (Suppl 1); 2-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.230185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Sawicka, Alicja Grządka, Robert Łuczyk, Agnieszka Wawryniuk, Marek Prasał, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)