Selected indicators of the seniors tourist activity in Poland and in others european countries

Krzysztof Parzych, Rafał Gotowski

Abstract


In this work was taken an issues of the tourist activity of the older people. For this purpose was used the statistics of Eurostat and from the Statistic Yearbook “ Tourism in polish households” The analysis shows the polish older people more seldom partcipate in the tourist traffic comparing to the west european countriwes older people. The main characteristics shows low level of the polish older people’s tourist activity. They seldom participate in tourism. They most often go to their families form shortterm stays or for holiday.They prefer travels in the summer months. Most often opolish older people independently organizae their journeys and use the overnight accomodation in the houses of their friends and relatives. They most often go to the cities, coastal resorts and others mountain and lakeshore resorts. Besides it polsih older people prefer passive behaviours in their free time as reding books, watching television and listening to the radio and resting.

Keywords


University of the Third Age, Slupsk, tourist activity

Full Text:

PDF

References


Alejziak W.,2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków nr 56, Kraków

Banach K.., 2007, Czas wolny w życiu starszych ludzi [w:], Bugajska B., Życie w starości, Szczecin

Dziewulak A., Kosel E., Nocuń A., Przecławski K., Zurn M., 1977, Turystyka młodzież: z badań nad wypoczynkiem młodzieży warszawskiej, Instytut Turystyki, Warszawa 1977

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski B, 2011 ,Problemy aktywności turystycznej seniorów, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Łódź, s.265-279

Grzelak-Kostulska E., 2012, Wybrane problemy turystyki uzdrowiskowej w Polsce [w:] Łuczak J., Szczepańska M., Bronowicki S. (red.) Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 209-228.

Juszczak K., 2007, Aktywność szansą na lepszą starość [w:], Bugajska B., Życie w starości, Szczecin 2007

Przecławski 1997, Zarys socjologii turystyki , PWN, Warszawa

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata 2010 – 2018

Szatur - Jaworska B.,2006, Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości [w:], Szatur – Jaworska B., Błędowskie P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa

Śledzińska J., 2010, Projekt Calypso-powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Łódź,

Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia polska, 15 (1-2)

Szwarc H., 1979, Problemy społeczne turystyki III wieku, [w:] Społeczne aspekty turystyki: cele i realizacja. Wybrane materiały z XXVII Kongresu AIEST, Instytut Turystyki, Warszawa 1979.

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, GUS, 2014

Winiarski R., 1991, Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka: założenia teoretyczno-metodologiczne oraz wyniki badań, Wydawnictwo AWF w Krakowie

Wolańska T., 1988, Psychologiczne problemy starzenia się i starości, [w:] H. Szwarc, Wolańska T., Łobożewicz T. Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa, 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.222763

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)