Turystyka ekstremalna vs. sporty ekstremalne = Tourism extreme vs. extreme sports

Marcin Sekida, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstract


Sekida Marcin, Malchrowicz-Mośko Ewa. Turystyka ekstremalna vs. sporty ekstremalne = Tourism extreme vs. extreme sports. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):666-679. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221369

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4112

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.12.2016. Revised 20.12.2016. Accepted: 25.12.2016.

 

 

 

Turystyka ekstremalna vs. sporty ekstremalne

Tourism extreme vs. extreme sports

 

Marcin Sekida

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

Ewa Malchrowicz-Mośko

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu

 

Marcin Sekida

Geographical and geological Department of Adam Mickiewicz University in Poznań

Ewa Malchrowicz-Mośko

Department of tourism and recreation ACADEMY in Poznań

 

Streszczenie:

Turystyka ekstremalna jest zjawiskiem stosunkowo młodym, lecz bardzo dynamicznie rozwijającym się̨. W polskiej literaturze naukowej z zakresu turystyki można odnaleźć najczęściej jedynie wzmianki, że taki rodzaj turystyki faktycznie istnieje. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska turystyki ekstremalnej na tle polskiego piśmiennictwa z określeniem zależności pomiędzy tą formą podróżowania, a zjawiskami pokrewnymi, m.in. turystyką aktywną, kwalifikowaną i usportowioną. Celem artykułu jest również określenie podobieństw i różnic pomiędzy turystyką ekstremalną a sportami ekstremalnymi, ponieważ terminy te często traktowane są synonimicznie.

 

Abstract:

            Extreme tourism is a relatively new phenomenon, but very fast developing. In Polish literature in the field of tourism can be found usually only mention that this type of tourism actually exists. The aim of the article is to characterize the phenomenon of extreme tourism on the background of Polish literature and relationships between this form of travel, and related phenomena, including active tourism, qualified tourism and sporting tourism. The aim of the article is also to determine the similarities and differences between the extreme tourism and extreme sports, as these terms are often treated synonymously.

 

Słowa kluczowe: turystyka ekstremalna, sporty ekstremalne, turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, turystyka usportowiona, turystyka szoku

 

Key words: extreme tourism, extreme sports, active tourism, qualified tourism, sporting tourism, shock tourism


Keywords


turystyka ekstremalna, sporty ekstremalne, turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, turystyka usportowiona, turystyka szoku, extreme tourism, extreme sports, active tourism, qualified tourism, sporting tourism, shock tourism.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia:

Adamczyk J., Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i materiały CEPL w Rogowie, Zeszyt 3 (28)/2011, s. 253-259.

Andrejuk A., Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, Warszawa 1998, s. 24.

Berbeka J., Determinanty uprawiania ski touringu w rejonach arktycznych, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa – społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2015.

De Knop P., Touristic Animation - the Difference between Fiction and Reality, International Seminar and Workshop of Outdoor Education Recreation and Sport Tourism, Wingate Institue, Israel 1987, za: J. Merski, J. Warecka, op. cit., s. 31.

Durydiwka M., Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)”, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010, s. 249-289.

Gaworecki W.W., Turystyka, Warszawa 2007, s. 60.


Gibson H., Active Sport Tourism: Who Participate?, „Leisure Studies”, 1998, 17, 2, s. 155-179.

Kosiewicz J., Obodyński K., Turystyka i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 35.

Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1983, s. 13.

Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Warszawa 2001, s. 138, 170.

Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Warszawa 2009, s. 11, 15, 21.

Mazurski K.R., Geneza i przemiany turystyki, Warszawa 2006, s. 132.

Oficialski J., Turystyka ekstremalna - sporty ekstremalne - granice i podziały, Gdańsk 2008.

Ruskin H., Selected Views on Socio-Economics Aspects of Outdoor Recreation and Sport Tourism, International Seminar and Workshop of Outdoor Education Recreation and Sport Tourism, Wingate Institue, Israel 1987, za: J. Merski, J. Warecka, op. cit., s. 30.

Siwiński W., Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, Warszawa 2007.

Wojtasik L., Tauber R.D., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Poznań 2007, s. 76.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)