Zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie = Tourist behaviour and preferences of students of Elementary School no. 2 in Koronowo

Zbigniew Podgórski, Anna Krolik, Alicja Ewa Tychoniec

Abstract


Podgórski Zbigniew, Krolik Anna, Tychoniec Alicja. Zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie = Tourist behaviour and preferences of students of Elementary School no. 2 in Koronowo. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):625-641. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.220868

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4107

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.12.2016. Revised 20.12.2016. Accepted: 23.12.2016.

 

 

 

ZACHOWANIA I PREFERENCJE TURYSTYCZNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KORONOWIE

 

TOURIST BEHAVIOUR AND PREFERENCES OF STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL NO. 2 IN KORONOWO

 

 

Zbigniew Podgórski, Anna Krolik, Alicja Tychoniec

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska

 

 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. Scharakteryzowano w nim rodzaje wyjazdów, w których uczestniczą dzieci, a także wskazano najważniejsze determinanty podejmowania przez nich aktywności turystycznej. Wyniki badań, dotyczące badanej młodzieży, ukazują częstość ich wyjazdów, terminy i czas trwania podróży oraz odwiedzane obszary. Ponadto zaprezentowano sposób organizacji wypoczynku oraz okreslono osoby przy nim towarzyszące, bazę noclegową i środki transportu. Poprzez badanie ankietowe zainteresowań dzieci walorami turystycznymi i destynacji określono preferencje dzieci względem potencjalnych podróży.

 

ABSTRACT: The following article analyses tourist behaviour and preferences of students of Elementary School no. 2 in Koronowo. It characterizes kinds of trips which children attend and presents the most important determinants of their tourist activity. Results of the study conducted among students show frequency, time allocation and duration of their trips, as well as visited destinations. Moreover, trips’ organisation, travel companions, choice of lodging and transport were all presented as well. The purpose of learning through survey about children’s interests in tourist attractions and destinations was to determine their preferences with regard to possible future trips.

Słowa kluczowe: uczniowie szkoły podstawowej, aktywność turystyczna, determinanty aktywności turystycznej, rodzaje wyjazdów turystycznych, zachowania i preferencje turystyczne.

 

Key words: students of elementary school, tourist activity, determinants of tourist activity, kinds of trips of children, tourist behaviour and preferences of children. 


Keywords


uczniowie szkoły podstawowej, aktywność turystyczna, determinanty aktywności turystycznej, rodzaje wyjazdów turystycznych, zachowania i preferencje turystyczne.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56, AWF im. Bronisława Czecha, Kraków.

Błażejczyk G., 2007, Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych [w:] Lider, nr 5/2007, wyd. ZGSZZ, Żuromin, s.17–20.

Bochenek M., Godlewski G., 2003, Turystyka aktywna w aspekcie zdrowego stylu życia na przykładzie dzieci i młodzieży szkolnej z regionu Południowego Podlasia, UMCS, Lublin.

Czajkowska Z., Czajkowski S., Krawczyk M.,1964, Wycieczka uczy i wychowuje, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Czajkowski K., Rola zajęć pozaszkolnych w organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży – na tle doświadczeń Pałacu Młodzieży w Warszawie, Biuletyn Pedagogiczny nr 5, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa.

Faracik R.,2008, Potrzeby i motywacje turystyczne [w:] Turystyka, pod red. Kurek W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.122–125.

Gurycka A. 1977, Przeciw nudzie. O aktywności, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Kwiatkowski G., 2011, Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, pod red. Stasiaka A., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 157–170.

Kapuściński J., Zając M., 2007, ABC… Bezpiecznego wędrowania, wyd. ZG PTTK, Warszawa.

Krolik A., 2016, Zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, UKW, Bydgoszcz [manuskrypt pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem Z. Podgórskiego].

Łaciak J., 2011, Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 roku, raport IT. Instytut Turystyki, Warszawa.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2001 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2005.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2006.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2008.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2008 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2009.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.

Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Koronowo na lata 2016–2025, 2015, Lech Consulting, Koronowo.

Przecławski K.,1978, Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Przecławski K.,1997, Człowiek a turystyka, zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków.

Turos L., 1971, Pojęcia i definicje w turystyce, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa.

Turos L., 1996, Turystyka i edukacja, wyd. Ypsylon, Warszawa.

Wartecka A., 2001, Aktywność turystyczna młodzieży w świetle badań, [w:] Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, zeszyt 50-2001, Poznań, s. 139–153.

Wartecka-Ważyńska A., 2002, Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku– stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, Poznań, s. 141–152.

Żelazna K., Górska-Warsewicz H., 2013, Zachowania turystyczne młodzieży [w: Problemy Turystyki i Rekreacji, nr 3, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji , Warszawa, s. 36-51.

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ dostęp:03.2015.

http://www.polskawliczbach.pl/Koronowo#dane-demograficzne/ dostęp: 03.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.220868

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Zbigniew Podgórski, Alicja Ewa Tychoniec, Anna Krolik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)