Rozległa torbiel zapalna żuchwy u 6-letniej pacjentki - opis przypadku = Extensive inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient - case report

Aleksandra Szczepkowska, Małgorzata Lipczyńska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Abstract


Szczepkowska Aleksandra, Lipczyńska Małgorzata, Osica Piotr, Janas-Naze Anna. Rozległa torbiel zapalna żuchwy u 6-letniej pacjentki - opis przypadku = Extensive inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient - case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):582-592. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.217557

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4102

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 20.12.2016.

 

 

 

Rozległa torbiel zapalna żuchwy u 6-letniej pacjentki - opis przypadku

Extensive inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient - case report

 

Aleksandra Szczepkowska1, Małgorzata Lipczyńska2,

Piotr Osica1, Anna Janas-Naze1

 

 

 

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Aleksandra Szczepkowska

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

e-mail: aleksandra.szczepkowska@gmail.com

tel. 42 675 75 71

 

 

 

 

 

 

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001

 

Streszczenie: W pracy opisano przypadek leczenia jednoetapowego rozległej torbieli zapalnej żuchwy u 6-letniej pacjentki, przeprowadzonego w znieczuleniu ogólnym.

Słowa kluczowe: torbiel zapalna, znieczulenie ogólne, metoda jednoetapowa

 

 

 

Abstract: The article presents the case of large inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient, treated in general anaesthesia.

Key words: inflammatory cyst, general anaesthesia, one-step method


Keywords


torbiel zapalna; znieczulenie ogólne; metoda jednoetapowa; inflammatory cyst; general anaesthesia; one-step method.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Puacz P. i wsp.: Torbiel zawiązkowa kła górnego jako przyczyna zaburzeń zgryzu – opis przypadku 7-letniego chłopca., Dev Period Med, 2013, XVII (1), s. 72 -76.

Nayyer N., Macluskey M., Keys W.: Odontogenic cysts - an overview., Dental Update, 2015, 42, s. 548-551 i 553-555.

Ratajczak M., Sowa W., Walter A.: Molekularna podstawy powstawania zębopochodnej torbieli zapalnej- przegląd piśmiennictwa, Dent. Med. Probl., 2010, 47 (4), s. 496-501.

Milner P., Grzesiak-Janas G.: Przypadek dużej torbieli resztkowej żuchwy u 60-letniego pacjenta., Med.Og Nauk Zdr., 2014, 20 (1), s. 37-41.

Nayyer N.V., Macluskey M., Keys W.: Torbiele zębopochodne. Med. Prakt. Stomatol., 2016; 1: 25-33.

Bołtacz - Rzepkowska E., Żęcin A.: Leczenie dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych., Czas. Stomat., 2005, LVIII (3), s. 158-166.

Dominiak M. i wsp.: Porównanie zgodności oceny klinicznej, histopatologicznej oraz radiologicznej przewlekłych zmian okołowierzchołkowych., Dent. Med. Probl., 2006, 43 (4), s. 504-510.

Grodecka J. i wsp.: Ocena ekspresji białek podścieliska-tenscyny i fibronektyny - w torbielach i nowotworach zębopochodnych części twarzowej czaszki., Wsp. Onko., 2009, 13 (1), s. 22-27.

Więckiewicz W., Bartczyszyn M., Maczura-Sokalska J.: Potrzeba stosowania małych obturatorów w protetyce pooperacyjnej- opis przypadku., Protet.Stomatol., 2009, LIX (6), s. 423-427.

Pawlak W. i wsp.: Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007., Dent. Med. Probl., 2009, 46, s. 49–53.

Osica P. i wsp.: Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy leczona metodą dwuetapową - opis przypadku, Journal of Education, Health, Sport, 2016, 6(11), s. 444-455.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.217557

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Aleksandra Szczepkowska, Małgorzata Lipczyńska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)