Charakterystyka warunków żeglugowych Brdy skanalizowanej = Characteristics of shipping conditions of canalized part of the Brda River

Daniel Józefowicz, Dawid Aleksander Szatten, Hubert Rabant

Abstract


Józefowicz Daniel, Szatten Dawid, Rabant Hubert. Charakterystyka warunków żeglugowych Brdy skanalizowanej = Characteristics of shipping conditions of canalized part of the Brda River. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):564-574. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.216406

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4100

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 20.12.2016.

 

 

 

Charakterystyka warunków żeglugowych Brdy skanalizowanej

Characteristics of shipping conditions of canalized part of the Brda River

 

Daniel Józefowicz, Dawid Szatten, Hubert Rabant

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz

 

STRESZCZENIE

            Ujściowy odcinek Brdy stanowi kluczowy fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Łączy on rzekę Wisłę z Kanałem Bydgoskim, stanowiącym przedłużenie szlaku wodnego w kierunku dorzecza Odry. W artykule scharakteryzowano stan infrastruktury wodnej pod kątem istniejących przeszkód nawigacyjnych, warunków głębokościowych oraz zagospodarowania turystycznego. Odniesiono się ponadto do obowiązujących przepisów krajowych dla śródlądowych dróg wodnych. Umożliwiło to ocenę bezpieczeństwa analizowanej części rzeki Brdy do prowadzenia żeglugi.

 

ABSTRACT

            The mouth of the Brda River is a key part of the International Waterway E-70. It connect the Vistula River with the Bydgoszcz Canal, which is an extension of the waterway in the direction of the Odra River Basin. The research characterized the state of the water infrastructure in terms of existing barriers of navigation, depth conditions and tourist development. Furthermore makes reference to the applicable national regulations for inland waterways. This allowed to prepare safety assessment of the analysed part of the Brda River for inland shipping.

 

SŁOWA KLUCZOWE: Brda, żegluga śródlądowa, Międzynarodowa Droga Wodna E-70

KEY WORDS: Brda River, inland shipping, International Waterway E-70


Keywords


Brda, żegluga śródlądowa, Międzynarodowa Droga Wodna E-70, Brda River, inland shipping, International Waterway E-70.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Babiński Z., Habel M., Szatten D., Dąbrowski J., 2014, Influence of hydrological and sedimentological processes on the functioning of inland waterway transport on an example of Brdyujście Regatta Track, Scientific Journals Maritime University of Szczecin - Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie - 2014, 37(109), pp. 16-21.

Gorączko M., 2007, Przekształcenia Brdy w jej dolnym biegu [w:] Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza, Jastrzębski W., Woźny J. (red.), Wyd. LOGO, Bydgoszcz – Tuchola.

Internet 1 – www.rgzw.gda.pl – Informator żeglugowy, dostęp: 10.03.2015.

Jankowski A. T., 1975, Stosunki hydrograficzne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka, Stud . Soc., Wyd. UMK, Toruń.

Mapa podziału hydrograficznego Polski, 2007, Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa.

Międzynarodowa Droga Wodna E70 – Przewodnik Dla Wodniaków, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Muszyńska-Jeleszyńska D., 2013, Rozwój i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego, Journal of Health Sciences - 2013, Vol. 3, no 14, pp. 88-98.

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Część 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, 2011, Ecorys Rotterdam, Warszawa, s. 282.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r.Nr 212, poz. 2072).

Szatten D., Habel M., Dąbrowski J., 2013, Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych – na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy, Gospodarka Wodna, t. VI, s. 224-227.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.216406

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Daniel Józefowicz, Dawid Aleksander Szatten, Hubert Rabant

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)