Ocena zmian w transporcie kolejowym pasażerskim w województwie wielkopolskim = Assessment of changes in rail passenger in the region Wielkopolska

Renata Nowak, Hubert Rabant

Abstract


Nowak Renata, Rabant Hubert. Ocena zmian w transporcie kolejowym pasażerskim w województwie wielkopolskim = Assessment of changes in rail passenger in the region Wielkopolska. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):552-563. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.216358

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4099

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 20.12.2016.

 

 

 

Ocena zmian w transporcie kolejowym pasażerskim w województwie wielkopolskim

 

Assessment of changes in rail passenger in the region Wielkopolska

 

Renata Nowak, Hubert Rabant

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oceny zmian w transporcie kolejowym pasażerskim na liniach normalnotorowych w województwie wielkopolskim. Do analizy zagadnienia wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone na 8 stacjach kolejowych regionu (Poznań Główny, Kalisz, Konin, Piła Główna, Gniezno, Leszno, Wągrowiec i Krzyż Wielkopolski). Respondenci wyrażali opinię na temat funkcjonowania transportu kolejowego, powiązania z innymi gałęziami transportu oraz wpływu na gospodarkę regionalną. W artykule przedstawione zostały również uwarunkowania historyczne przemian sieci kolejowej województwa.

 

Abstract: This article aims at presenting an assessment of the changes in rail passenger transport in the region Wielkopolska. For analysis of the issue there were used surveys conducted on 8 railway stations in the region (Poznań Główny, Kalisz, Konin, Piła, Gniezno, Leszno, Wągrowiec and Krzyż Wielkopolski). Respondents expressed an opinion on the functioning of railway transport, connections with other types of transport and the impact on the regional economy. The article presents the historical conditions of change of the railway network of the region.

 

Słowa kluczowe: województwo wielkopolskie, transport kolejowy, badanie ankietowe

Keywords: wielkopolska region, railway transport, questionnaire study


Keywords


województwo wielkopolskie, transport kolejowy, badanie ankietowe, wielkopolska region, railway transport, questionnaire study.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bagińska J., 2007, „Kilka uwag na temat linii pasażerskich w Polsce w latach 1989-2006” [w:] „Prace komisji geografii komunikacji tom XIV”, Warszawa-Rzeszów.

Bocheński T., 2011, „Pasażerskie połączenia kolejowe w Polsce” [w:] „Prace komisji geografii komunikacji tom XVIII”, Warszawa.

Koziarski S. M., 1993, „Sieć kolejowa Polski w latach 1842-1918” Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole.

Koziarski S. M., 1993, „Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992” Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole.

Lijewski T., 1986, „Geografia transportu Polski” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Lijewski T., 2000, „Sto lat rywalizacji samochodu z koleją” [w:] „Prace komisji geografii komunikacji tom VI”, Warszawa-Rzeszów.

Lijewski T., 2006 „Świetność i upadek Polskich Kolei Państwowych” [w:] „Prace komisji geografii komunikacji tom XII”, Warszawa-Rzeszów.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, 2010, Wyd. Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Rogacki H., 2007, „Geografia społeczno-ekonomiczna Polski” Wyd. PWN, Warszawa.

Taylor Z., 1997, „Polska polityka transportowa – jaka jest a jaka powinna być” [w:] „Prace komisji geografii komunikacji tom III”, Warszawa-Rzeszów.

Taylor Z., 2007, „Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce” wyd. PAN IGiPZ, Warszawa

http://www.gis-support.pl/baza-wiedzy/dane/dane-do-pobrania/ [dostęp 10.10.2015]

http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl [dostęp 21.05.2016]

http://www.bdl.stat.gov.pl [dostęp 24.05.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.216358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Renata Nowak, Hubert Rabant

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)