Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji = Towards coopetition in sport. Challenges for the market of high competition.

Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

Abstract


Stosik A., Leśniewska A., Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji = Towards coopetition in sport. Challenges for the market of high competition. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):975-982. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.213149

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/769867

 

Original Text published © The Author (s) 2016. Stosik Aneta, Leśniewska Aleksandra. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji = Towards coopetition in sport. Challenges for the market of high competition. Quality in Sport. 2016;2(4):67-75. eISSN 2450-3118. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.212848, PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/769845.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the1publication of this paper.

Received: 6.11.2016. Revised 16.11.2016. Accepted: 24.11.2016.
Streszczenie

Główną determinantą działań organizacji usługowych stają się kreatywne poszukiwania przewag oraz niestandardowe rozwiązania systemowe. Poszukuje się nowych domen jakościowych oraz tworzy się nowe wartości dla klienta. Realizuje się procesy w oparciu o kluczowe kompetencje firm. Wszystkie działania mają prowadzić do zwiększenia efektywności organizacyjnej oraz skuteczności ekonomicznej, a nade wszystko tworzenia przewag w pozycji konkurencyjnej na rynku. Ostatnie lata rozwoju usług sportowych i rekreacyjnych wydają się niezwykle dynamiczne. Zmiana stylu życia i norm społecznych wymuszają na klientach poszukiwanie niestandardowych działań i indywidualizacji usług. Odpowiedzią na potrzeby klientów stają się specyficzne usługi trenerów personalnych, których działalność nie ogranicza się wyłącznie do kształtowania sylwetki klienta i jego kondycji fizycznej. Usługi te stają się coraz bardziej zindywidualizowane i oparte o komplementarność kompetencyjną. Wymogi klientów wymuszają zatem na trenerach personalnych poszukiwanie wsparcia i kooperowanie z innymi trenerami w branży w zakresie tworzenia specyficznych usług dla wysokich wymagań klienta indywidualnego. Tworzenie się przewagi konkurencyjnej poprzez współdziałanie z konkurentami stawia organizację w relacji jednoczesnego konkurowania i współdziałania, co określa się mianem koopetycji (Bengtsson, Kock 2000), stającej się normą na rynku usług rekreacyjnych. Dzieje się to szczególnie w obszarze usług trenerów personalnych.

 

One of the most important aspects of leading service organizations is searching for advantages and creative solutions. Organizations look for new qualitative assets, create new values for their clients and create processes on the basis of their key competences. That kind of approach enable to improve organizational effectiveness and economic efficiency but more important to gain competitive advantages. Sport and recreational services develops extremely dynamically. Changes of lifestyle and social norms impose on clients non-standard actions and looking for individualized services. Personal training became a response for specific client’s needs. Personal trainers help not only to shape bodies and build fitness for clients, but also provide professional and individualized services by their competency complementarity. To achieve this personal trainers need to look for support and cooperation with other specialists and trainers in the whole customer service process. Building competitive advantages by cooperation with competitors cause a situation where personal trainers have to cooperate and compete with them at the same time - this phenomenon is called co-opetition and becomes more often a standard in recreational services.

 


Keywords


cooperation; personal trainer; co-opetition; relations; recreational services; competitive advantage; kooperacja; trener personalny; koopetycja; relacje; usługi rekreacyjne; przewaga konkurencyjna

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bengtsson M., Kock S. (2000), Co-opetitive relationships in business networks – to cooperate and compete simultaneously, “Industrial Marketing Management”, vol. 20, no. 5.

Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Wyd. Placet, Warszawa.

Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Chiu W., Lee Y., Lin T., Innovative services in fitness clubs: personal trainer competency needs analysis, “International Journal of Organizational Innovation”, Vol. 3, Issue 3.

Chiu W., Y. Lee, Lin T. (2010), Performance evaluation criteria for personal trainers: an analytical hierarchy process approach, “Social Behavior and Personality”, 38(7).

Cost Theory, „Academy of Management Review” vol. 15, no. 3.

Donaghue N., Maddison A. (2015), ”People don’t care as much about their health as they do about their looks”: Personal trainers as intermediaries between aesthetic and healthbased discourses of exercise participation and weight management, “International Journal of Sport and Exercise Psychology”.

European Health and Fitness Market – 2015.

Gavin J. (1996), Personal trainers’ perceptions of role responsibilities, conflicts, and boundaries. Journal of Ethics and Behavior.

Hill C.W.L. (1990), Cooperation, Opportunism, and the Invisible Hand: Implications for Transaction.

Jelonek D. (2014), Personalizacja jako determinanta sukcesu współpracy z klientem w przestrzeni internetowej, (w:) red. R. Krupski, Zarządzanie Strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZIP NR 27 (2) 2014, wyd. WWSZIP Wałbrzych.

Krupski R. (2006), Elastyczność organizacji – elementy teorii, Zeszyty Naukowe WWSZIP Nr 9(2), Refleksje Społeczno-Gospodarcze, Wałbrzych.

Leśniewska A. (2016), Identyfikacja kompetencji trenera personalnego w usługach fitness, praca doktorska, AWF Wrocław.

Madeson M. N., Hultquist Ch. N., A. Church A, Fischer L. (2010), A phenomenological investigation of women’s experiences with personal training, “International Journal of Exercise Science”, vol. 3, issue 3, art. 13, dostęp online: http://digitalcommons.wku.edu/ijes/vol3/iss3/13.

Maguire J.S. (2001), Fit and flexible: The fitness industry, personal trainers and emotional service labor, “Sociology of Sport Journal”, Nr 18.

Na polskim rynku przybywa sieci fitness, dostęp online: http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/na-polskim-rynku-przybywa-sieci-fitness,27061.html.

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza - Kapitał ludzki – Innowacje., Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Siłownie i kluby fitness to zyskowny biznes. Polski rynek do 2017 r. urośnie trzykrotnie, dostęp online: http://www.biznes.newseria.pl/news/sport/silownie_i_kluby_fitness,p1522492344 (dostęp 17-04-2014).

Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”. Nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.213149

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)