Możliwości wdrożeń koncepcji zarządzania przez jakość (TQM) w klubach sportowych = The ability to implement TQM in sport clubs

Mateusz Tomanek, Zdzisław Markuszewski

Abstract


Mateusz Tomanek, Zdzisław Markuszewski. Możliwości wdrożeń koncepcji zarządzania przez jakość (TQM) w klubach sportowych = The ability to implement TQM in sport clubs. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):966-974. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.212376

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/769709

  

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health  and Sport eISSN  2391-8306  7 © The Author (s)  2016;

This article is published  with open  access at Licensee  Open Journal  Systems  of Kazimierz  Wielki  University in Bydgoszcz,  Pola nd

Open Access. This article is distributed under the terms of  the  Creative  Commons  Attribution  Noncommercial  License  which permits any  noncommercial  use,  distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  which permits unrestricted,  non commercial  use,  distribution and reproduction in any  medium,  provided the  work  is properly       cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial  use,  distribution  and reproduction in any medium,  provided the  work is properly    cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.09.2016. Revised 22.09.2016. Accepted: 30.09.2016.
Streszczenie

W artykule dokonano analizy możliwości wdrożenia TQM w klubach sportowych, oraz przedstawiono w jaki sposób można wykorzystać narzędzia stosowane w TQM w organizacjach sportowych.

 

Słowa kluczowe: TQM, sport, klub sportowy, jakość, zarządzanie

 

Abstract

This paper provides an analysis of the ability to implement TQM in sport clubs, depicting the manner in which TQM tools can be used by said clubs.

 

Keywords: TQM, sport, sport club, quality, management


Keywords


TQM; sport; klub sportowy; jakość; zarządzanie; TQM; sport club; quality; management

Full Text:

PDF (Polski)

References


Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing – wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

British Quality Association Newsletter (1989), British Quality Association, Londyn.

Cialdini R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk.

Deming W. E. (1982), Out of the Crisis, Cambride.

Główny Urząd Statystyczny (2013), Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa - Rzeszów.

Griffin R. W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.

Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń.

Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Karaszewski R. (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. TNOiK, Toruń.

Karaszewski R. (2001), TQM teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń.

Kindlarski E. (1988), Jakość wyrobów, Wyd. PWN, Kraków.

Kindlarski E., Bagiński J. (1994), Podstawy zarządzania przez jakość (TQM), Wyd. Bellona, Warszawa..

Kolb D. (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development,Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Łuczak J. (2007), Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.

Panfil R. (2005), Zarządzanie produktem klubu sportowego, Warszawa.

Rampersad H. K. (2001), Total Quality Management an executive guide to continuous improvement, Springer, Heidelberg.

Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin.

Szczepańska K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Szczepańska K. (1999), Techniki menedżerskie w TQM, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa.

Tomanek M. (2015), Zarządzanie wiedzą w klubach sportowych na przykładzie Tauron Basket Ligi (w:) P. Kuźbik, F. Moterski (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje – ludzie – marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.212376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Mateusz Tomanek, Zdzisław Markuszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)