Jakość życia pacjentów leczonych systemowo z powodu raka płuca = The quality of life of patients treated with systemic due to lung cancer

Natalia Gajewska, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marcin Stanisław Rząca, Anastazja Gutek, Żaneta Gawron, Dominika Gujska, Andrzej Stanisławek

Abstract


Gajewska Natalia, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Rząca Marcin Stanisław, Gutek Anastazja, Gawron Żaneta, Gujska Dominika, Stanisławek Andrzej. Jakość życia pacjentów leczonych systemowo z powodu raka płuca = The quality of life of patients treated with systemic due to lung cancer. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):520-535. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.209579

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4081

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 19.12.2016.

 

 

 

Jakość życia pacjentów leczonych systemowo z powodu raka płuca

The quality of life of patients treated with systemic due to lung cancer

 

Natalia Gajewska, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marcin Stanisław Rząca, Anastazja Gutek, Żaneta Gawron, Dominika Gujska, Andrzej Stanisławek

 

Natalia Gajewska

Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

University Children's Hospital in Lublin, Department: of Hematology , Oncology and Transplantation Children

 

Studenckie Koło Naukowe, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Poland

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Department of Oncology, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

Poland

 

Marcin Stanisław Rząca

Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Poland

Principal contact for editorial correspondence.

 

Anastazja Gutek

Studenckie Koło Naukowe, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Students scientific association, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

Poland

 

Żaneta Gawron

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

University Children's Hospital in Lublin. Department of Pediatric Otolaryngology , Audiology and Phoniatrics

 

Studenckie Koło Naukowe, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Students scientific association, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

Poland

 

Dominika Gujska

Studenckie Koło Naukowe, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Students scientific association, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

Poland

 

Andrzej Stanisławek

Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Department of Oncology, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, Oddział Chirurgii Onkologicznej

St. John’s Cancer Center Lublin, Surgical Oncology

Poland

 

 

Streszczenie

Wstęp

Rak płuca jest przyczyną największej ilości zgonów wśród pacjentów onkologicznych w krajach wysokorozwiniętych a 5-letnie przeżycie leczonych z powodu tego nowotworu dotyczy zaledwie 10-14%. Pacjenci często poddawani są leczeniu systemowemu, którego działania niepożądane pogarszają ich jakość życia.

Metody badań i cel badań

Kwestionariuszami QLQ – C30 i QLQ – L13 przebadano 111 pacjentów leczonych cytostatykami z powodu raka płuc w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

Wyniki

Problemy z wykonywaniem męczących czynności występował u wszystkich badanych. U niemal wszystkich- (94%) występowały ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności i zmęczenie - (98%). Napięcie psychiczne odczuwała większość badanych- (79%). Duszność spoczynkowa występowała u 47% badanych a kaszel bardzo często u 41%. Najwięcej badanych subiektywnie swój stan zdrowia i jakość życia oceniło na poziomie przeciętnym.

Wnioski

 1. Funkcjonowanie fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne obniżało się wraz z wiekiem chorych leczonych chemioterapią.
 2. Ból występował u wszystkich badanych.
 3. Zaburzenia snu istotnie częściej dotyczyły kobiet niż mężczyzn.
 4. Pogorszone funkcjonowanie w rolach społecznych istotnie częściej było dostrzegane przez mieszkańców miast niż wsi.
 5. Najczęściej występującym i najbardziej uciążliwym objawem ze strony układu oddechowego było uczucie duszności podczas wchodzenia po schodach.

Słowa kluczowe: rak płuc, jakość życia, chemioterapia, objawy

 

 

 

Summary

Introduction

Lung cancer is the cause of the largest amount of deaths among cancer patients in highly developed countries and a 5-year-survival of people treated for this tumor is only 10-14%. Patients often undergo systemic treatment, the side effects of which worsen their quality of life.

Test methods and purpose of the study

111 patients treated with cytostatics for lung cancer in Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin) were tested using QLQ – C30 and QLQ – L13 Questionnaires.

Results

Problems with the performance of fatiguing activities occurred in all respondents. In almost all respondents - (94%), there were limitations in performance of everyday life activities or fatigue - (98%). Mental tension was felt by the majority of respondents - (79%). Resting dyspnea occurred in 47% of respondents and the cough occurred very often in 41%. Most respondents subjectively assessed their health and quality of life on an average level.

Conclusions

 1. Physical, cognitive, emotional and social functioning decreased with age of patients treated with chemotherapy.
 2. Pain was felt by all patients.
 3. Sleep disorders significantly more often related to women than men.
 4. Impaired functioning in social roles was significantly more often perceived by urban residents than rural ones.
 5. The most common and most troublesome symptom within the frameworks of the respiratory system was shortness of breath when climbing stairs.

 

Key words: lung cancer, quality of life, chemotherapy, symptoms 

 


Keywords


rak płuc, jakość życia, chemioterapia, objawy, lung cancer, quality of life, chemotherapy, symptoms.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brajer B., Batura – Gabryel H.: Opieka pozaszpitalna nad chorym w trakcie chemioterapii raka płuca (RP). Przewodnik Lekarza, 2007, 1, s. 142 – 145.

Car J., Życińska J., Lasota W.: Ocena dystresu i depresji u osób chorych na nowotwory złośliwe. Przegląd Epidemiologiczny, 2012, 66 (4), s. 689 – 695.

Czerska B., Jakość życia w leczeniu onkologicznym., Farmacja Polska, 2007; Tom 63;14;648-653.

Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2014.63;14;648 – 653.

Góralczyk J., Odległe przeżycia po chirurgicznym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Polski Przegląd Chirurgiczny 2003; 3: 285-93.

Książek J., Skokowski J., Kowalewski J.: Jakość życia w wymiarze psychicznym na przykładzie operowanych chorych na raka płuca. Valetudinaria - Postep Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2004, 2(9), s.98 - 105.

Książek J., Skokowski J.: Jakość życia operowanych chorych na raka płuc uwarunkowana stanem zdrowia. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2005, 10(2), s. 101 – 106.

Leppert W.: Jakość życia chorych na zaawansowanego raka płuca objętych opieką paliatywną i stacjonarną i domową. Medycyna Paliatywna, 2010, 1, s. 25 – 34.

Nowicki A., Krzymińska J., Kowalewski J.: Ocena jakości życia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka płuca. Współczesna Onkologia, 2006, 10 (9), s. 468 – 474.

Pawlicki M.: Rak płuca. Farmacja Polska, 1997, 53(21), s. 963 – 967.

Rolski J., Zemełka T., Jasiówka M., Czyżewicz G., Kojs – Pasińska E.: Ocena wpływu chemioterapii na czas przeżycia i wybrane objawy wpływające na jakość życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc w IIIB i IV stopniu zaawansowania. Pneumonologia i Alergologia Polska, 2007, 75(4), s.343 – 348.

Roszkowski K., Rak płuca – aspekty epidemiologiczne i diagnostyczne. Pneumonologia i Alergologia Polska 2000; 3-4: 358-65.

Słowik-Gabryelska A, Szczepanik A, Kalicka A. Jakość życia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca po chemioterapii cytoredukcyjnej. Pol Merk Lek 1999; 31: 18-22.

Walasek T., Reinfuss M., Blecharz P., Jakubowicz J., Skotnicki P., Pluta E.: Wczesna czy odroczona paliatywna teleradioterapia chorych na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca? Nowotwory, 2009, 4, s.283 – 286.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.209579

Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Natalia Gajewska, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marcin Stanisław Rząca, Anastazja Gutek, Żaneta Gawron, Dominika Gujska, Andrzej Stanisławek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)