Wiedza kobiet, studentek pielęgniarstwa, na temat profilaktyki raka piersi = Knowledge of women, female students of nursing, on prevention of breast cancer

Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Bożena Baczewska, Zuzanna Kulbaka, Bożena Muraczyńska, Beata Kropornicka, Alina Dzirba, Robert Łuczyk

Abstract


Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Baczewska Bożena, Kulbaka Zuzanna, Muraczyńska Bożena, Kropornicka Beata, Dzirba Alina, Łuczyk Robert. Wiedza kobiet, studentek pielęgniarstwa, na temat profilaktyki raka piersi = Knowledge of women, female students of nursing, on prevention of breast cancer. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):504-519. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.209525

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4080

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 19.12.2016.

 

 

Wiedza kobiet, studentek pielęgniarstwa, na temat profilaktyki raka piersi

Knowledge of women, female students of nursing, on prevention of breast cancer

 

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Bożena Baczewska2, Zuzanna Kulbaka,

Bożena Muraczyńska3, Beata Kropornicka2, Alina Dzirba4, Robert Łuczyk2

 

 

1Zakład Onkologii - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie

2Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie

3Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie

4Zakład Ratownictwa Medycznego. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie

 Streszczenie

Wstęp: Choroby nowotworowe – zarówno w Polsce, jak i na świecie stanowią poważny problem ze względu na ich rozpowszechnienie. Co roku na nowotwór złośliwy piersi w Polsce choruje coraz większa liczba kobiet i zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu ostatnich trzech dekad zachorowalność na ten rodzaj nowotworu wzrosła ponad dwukrotnie. Pierwotna profilaktyka raka piersi opiera się przede wszystkim na podnoszeniu świadomości prozdrowotnej dotyczącej udowodnionych naukowo czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Celem pracy była ocena stanu wiedzy kobiet, studentek pielęgniarstwa, na temat profilaktyki raka piersi. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Łącznie  objęto 147 kobiet, studentek kierunku pielęgniarstwo, I i II stopnia. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Materiał badawczy zebrano za pomocą techniki wywiadu, przy użyciu kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, skonstruowany w oparciu o przegląd aktualnego piśmiennictwa. Analizę statystyczną zebranego materiału przeprowadzono w pakiecie Statistica 10.0. StatSoft. Wnioski: Znajomość czynników ryzyka i objawów raka piersi wśród kobiet, studentek pielęgniarstwa, jest zadowalająca. Kobiety, studentki pielęgniarstwa, mają świadomość zasad przeprowadzania badań profilaktycznych piersi, jednak nie zawsze te zasady stosują u siebie.

Słowa kluczowe: profilaktyka, rak piersi

 

 

 

Abstract
Introduction: Cancer - both in Poland and in the world as a serious concern because of their prevalence. Every year breast cancer in Poland suffers from a growing number of women and according to the National Cancer Registry over the past three decades, the incidence of this type of cancer has more than doubled. Primary prevention of breast cancer is based primarily on raising health awareness on scientifically proven risk factors for breast cancer. The aim of the study was to assess the state of knowledge of women, nursing students, on the prevention of breast cancer. Material and methods: The study was conducted at the Faculty of Health Sciences University of Lublin. A total included 147 women students toward nursing, first and second degree. The research method was used diagnostic survey. The research material was collected using interview techniques, using a questionnaire by their own constructed based on a review of current literature. The statistical analysis of the collected material was performed in the package Statistica 10.0. StatSoft. Conclusion: Knowledge of the risk factors and symptoms of breast cancer among women, nursing students, is satisfactory. Women, nursing students, are aware of the principles of testing preventive breast, but not always, these rules apply at home.


Key words: prevention, breast cancer


Keywords


profilaktyka, rak piersi, prevention, breast cancer.

Full Text:

PDF (Polski)

References


BIBLIOGRAFIA

Adamowicz K., Zaucha J. M., Majkowicz M.: Ocena wiedzy pacjentek Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory Journal of Oncology 61(5)/2011, s. 449-456

Cichońska M., Borek M., Krawczyk W., Maciąg D.: Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. Acta Scientifica AcaDemiae Ostroviensis, 1/2012, s. 5-25

Czeczelewska E, Kościańska B, Janczaruk M, Czeczelewski J. Wiedza młodych kobiet na temat roli czynnika dietetycznego w zapobieganiu raka piersi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2/2011, s. 212–223

Didkowska J. Epidemiologia raka piersi w Polsce – prezentacja w ramach spotkania "Innowacje w leczeniu raka piersi – ocena dostępności w Polsce". http://www.korektorzdrowia.pl. [Online]

Didkowska J., Wojciechowska U. i Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Warszawa: Publikacja wydana w ramach zadania "Rejestracja nowotworów złośliwych" Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 2009

Doody M. M., Freedman D., Alexander B., Hauptmann M., Miller J.S., Rao R.S.: Breast cancer incidence in U.S. radiologic technologist. American Cancer Society, 10/2006, s. 2702–2715

Doody M. M., Mandel J. S., Linet M. S., Ron E., Lubin J. H., Boice J. D. i wsp.: Mortality among catholic nuns certified as radiologic technologist. American Journal of Industrial Medicine, 37/2000, s. 339–348

Dobrzyń D., Staropolska H., Kołodziej W.: Świadomość kobiet w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Promocja zdrowia w hierarchii wartości, 2005, s. 272-276

Gój K., Caus I.: Znajomość problemów dotyczących raka sutka w populacji kobiet mieszkających na terenie województwa śląskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 55/2000, s. 52-56

Jassem J., Krzakowski M. : Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013, Tom I. VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica), Gdańsk 2013

Kordka R.: Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2007

Lewandowska A, Mess E, Kruk W. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Onkologia Polska 15(1)/2012, s. 5–8

Nita R, Leśniczak B, Słomska B, Dominowska J, Krasomski G. Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet z województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Pielęgniarstwo XXI wieku, 30-31/2010, s. 5–8

Paździor A., Stachowska M., Zielińska A.: Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Nowiny Lekarskie 80(6)/2011, s. 419-422

Przysada G., Bojczuk T., Kuźniar A., Depa A., Wolan A.: Poziom wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wczesnego rozpoznawania raka piersi. Young Sports Science Of Ukraine, 2009, 5(3), s. 129-136

Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2025. http://walkazrakiem.pl/. [Online]

Suszyńska K., Kulik T. B., Pacian A.: Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 19(3)/2013, s. 370-374

Smoleń, Dobrowolska B.: Wiedza pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego w zakresie czynników ryzyka nowotworów piersi. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(1)/2014, s. 6-11

Tuchowska P., Worach-Kardas H., Marcinkowski J. T.: Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2013, 94(2): 166-171

Wołowski T., Wróblewska P.: Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Problemy Higieny i Epidemiologii 93(2)/2012, s. 347-349

Woźniak I.: Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Problemy Pielęgniarstwa 16/2008, s. 136-143

Zych B., Marć M., Binkowska-Bury M.: Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1/2006, s. 27–33
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.209525

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Bożena Baczewska, Zuzanna Kulbaka, Bożena Muraczyńska, Beata Kropornicka, Alina Dzirba, Robert Łuczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)