Imprezy biegowe na obszarach wiejskich w Polsce a poziom uczestnictwa Polaków w kulturze fizycznej = Running events in rural areas in Poland and the level of citizen participation in physical culture

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstract


Poczta Joanna, Malchrowicz-Mośko Ewa. Imprezy biegowe na obszarach wiejskich w Polsce a poziom uczestnictwa Polaków w kulturze fizycznej = Running events in rural areas in Poland and the level of citizen participation in physical culture. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):488-503. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208486

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4079

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 19.12.2016.

 

 

 

Imprezy biegowe na obszarach wiejskich w Polsce a poziom uczestnictwa Polaków w kulturze fizycznej

Running events in rural areas in Poland and the level of citizen participation in physical culture

 

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

 

Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji

Wydział Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 

 

Dr Joanna Poczta

Dr Ewa Malchrowicz-Mośko

 

STRESZCZENIE

 

Celem artykułu jest wykazanie potencjału obszarów wiejskich do aktywności sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Zagospodarowanie tego potencjału może natomiast wypełnić niszę i mieć utylitarny wpływ na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury fizycznej jej uczestników, a także mieszkańców obszarów recepcji turystycznej. W artykule wskazano, że polityka zdrowotna w coraz większym zakresie koncentruje się na promowaniu prozdrowotnego modelu zachowań, który wspiera osiąganie dobrego stanu zdrowia ogółu populacji oraz, że interwencje z zakresu promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną są coraz częściej ukierunkowywane na zmiany w stylu życia i dotyczą również czasu wolnego                        i turystyki, w ostatnim czasie coraz częściej także na obszarach wiejskich w kraju.

 

Słowa kluczowe: wydarzenia sportowe, imprezy biegowe, turystyka sportowa, obszary wiejskie, promocja zdrowia, kultura fizyczna.

 

 

 

ABSTRACT

 

The aim of this article is to demonstrate the potential of rural areas for sports and recreation activities in Poland. Development of this potential may, however, fill a niche and have a utilitarian influence on attitudes towards health and physical culture of the participants, as well as residents of reception areas. The article indicated that health policy increasingly focused on promoting healthy behavior model, which supports the achievement of a good state of health of the general population and that interventions in health promotion through physical activity are increasingly being channeled to changes in lifestyle and also concern leisure and tourism, recently increasingly also in rural areas in the country.

 

Key words: sporting events, running events, sports tourism, rural areas, health promotion, physical culture.


Keywords


wydarzenia sportowe, imprezy biegowe, turystyka sportowa, obszary wiejskie, promocja zdrowia, kultura fizyczna, sporting events, running events, sports tourism, rural areas, health promotion, physical culture.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bank Danych Lokalnych GUS, stan na koniec 2010 r.

Biała Księga na temat sportu (2007a), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_pl.pdf, 22.02.2013.

Biała Księga Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (2007b), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0279:FIN:PL:PDF, 23.02.2013.

Bieńczyk G., Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, Wydawnictwo WSE Almamer, Warszawa 2007.

Deery M., Jago L., Fredline L., Sport Tourism or Event Tourism: Are They One and the Same?, „Journal of Sport Tourism”, 2004, 9, (3), s. 235-245.

Durydiwka M., Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] A. Świeca, S. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol, Lublin 2006.

Eurobarometer 72 . 3 Sport and Physical Activity, Results for Poland (2009), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_pl_en.pdf, 22.06.2015.

Freyer W., (2001), Sport-Tourismus – Einige Anmerkungen aus Sicht der Wissenschaft, w: A. Freyer (Hrsg), Tourismus Und Sport, Wiesbaden, s. 21.

Gammon S., Robinson T., Sport and Tourism: A Conceptual Framework, „Journal of Sport Tourism”, Oxford 1997, 4, (3).

Garcia-Ramon, G. Canoves, N. Valdovinos, 1995, Farm Tourism, Gender and the Environment in Spain. Annals of Tourism Research, 22 (2), 267-282.

Gibson H., Active Sport Tourism: Who Participate?, „Leisure Studies”, 1998, 17, 2, s. 155-179.

Gibson H., Attle S., Yiannakis A., (1998), Segmenting the sport tourist market: A lifespan perspective, Journal of Vacation Marketing, 4.

Gibson H., Sport Tourism: A critical analysis of research, Sport Management Review 1/1998, s. 45-76.

Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia (2004), Światowa Organizacja Zdrowia, Bruksela, http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9610/original/globalna_strategia_nt_zdrowia_zalacznik.pdf?1334718870, 20.02.2013.

Greenwell T.Ch, Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J., (2014), Managing Sports Events, Human Kinetics, Champaign.

Hall C., Adventure, Sport and Health Tourism, [w:] B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism, Bellhaven Londyn 1992.

Hinch T., Higham J., Sport Tourism Development, Channel View Publications, Bristol 2011.

Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E. 2013, Turystyka sportowa – specyfika, trendy rozwojowe, Folia Turistica (6).

Kołodziejczyk D., Wasilewski A., Lidke D., 1998, Rozwój demograficzno-gospodarczy w skali lokalnej. Wyd. IERiGZ, Warszawa.

Kurtzman J., Zauhar J., A wave in time – the sport tourism phenomena, „Journal of Sport Tourism”, Abingdon 2003, 8/1.

Łobożewicz T., Nowe tendencje w turystyce kwalifikowanej, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” nr 5-6/1989.

Łobożewicz, G. Bieńczyk, 2001, Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa 2001, s. 118-146.

MacClancy J., Sport, Identity, and Ethnicity, Berg, Oxford 1996.

Malchrowicz-Mośko E., 2015, Fenomen turystyki sportowej na tle tendencji charakterystycznych dla epoki postmodernizmu, [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka sportowa – społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Wyd. AWF Poznań.

Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo WSE Almamer, Warszawa 2002.

Nowacki M., 2000, Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi, Problemy Turystyki, t. XXIII, 3–4.

Poczta J., 2012, Walory krajoznawczo-przyrodnicze a rekreacja ruchowa w gospodarstwach agroturystycznych, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań.

Poczta J., Agroturystyka kwalifikowana jako nowy trend w rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka Wiejska, Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, Tom II, Wyd. Wieś Jutra, Poznań 2016, ss. 33-41.

Poczta-Wajda A., Poczta J., 2016, Role of Natural Conditions in Qualified Agritourism - Case of Poland, maszynopis, artykuł przyjęty do druku w Agricultural Economics (AGRICECON) 62(3) April 2016.

Schwark J., Sport tourism: introduction and overview, „European Journal for Sport and Society”, 4, (2), 2007, s. 117-132.

Stempień J., Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i obserwacji o turystyce biegowej, M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, AWF Poznań 2016.

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, KSOW-26-12/ZP-MS/2012, Raport podsumowujący wykonany na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2012, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ss. 31-33.

Sznajder M., Przezbórska L., 2008, Agroturystyka, Wyd. UP, Poznań.

Turystyka wiejska w Wielkopolsce, katalog gospodarstw gościnnych, Dane zebrane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i samorządy lokalne województwa wielkopolskiego i opublikowane w 2014 roku, Urząd marszałkowski Województwa Wlkp.

Weed M., Bull C., Sports Tourism Participants, Policy and Providers, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)