Poziom zadowolenia z wyglądu zewnętrznego w społeczeństwie obszaru Polski Wschodniej = Satisfaction with outside appearance in the society of Eastern Poland

Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Katarzyna Oberda

Abstract


Humeniuk Ewa, Dąbska Olga, Pawlikowska-Łagód Katarzyna, Oberda Katarzyna. Poziom zadowolenia z wyglądu zewnętrznego w społeczeństwie obszaru Polski Wschodniej = Satisfaction with outside appearance in the society of Eastern Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):465-474. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208203

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4077

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 17.12.2016.

 

 

 

Poziom zadowolenia z wyglądu zewnętrznego w społeczeństwie obszaru Polski Wschodniej

Satisfaction with outside appearance in the society of Eastern Poland

 

Ewa Humeniuk1, Olga Dąbska1, Katarzyna Pawlikowska-Łagód2, Katarzyna Oberda1

 

1Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk1,

mgr Olga Dąbska1,

mgr Katarzyna Pawlikowska-Łagód2,

mgr Katarzyna Oberda1

 

 

Streszczenie.

Wprowadzenie. Artykuł koncentruje się na problemie stosunku dzisiejszego człowieka do wyglądu zewnętrznego. Na przestrzeni lat wyobrażenie na temat piękna zmieniało się, a obecne stulecie nadało mu komercyjnego znaczenia.

Cel. Celem pracy była analiza poziomu zadowolenia współczesnego społeczeństwa z własnego wyglądu.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 61 osób. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz.

Wyniki. Badani wyrazili zadowolenie ze swojego wyglądu nawet pomimo małych mankamentów, które ewentualnie chcieliby zmienić. Niewielu badanych przykładało uwagę do opinii otoczenia dotyczących ich wyglądu. Ich zdaniem uroda wpływa na pozycję społeczną, karierę zawodową i życie towarzyskie.

Wnioski. Ciało i wygląd odgrywają coraz większą rolę w życiu jednostek i całych społeczeństw. Jednakże w hierarchii wartości zdrowie zajmuje ciągle pozycję wyższą nad wyglądem, będąc wartością nadrzędną.

 

Słowa kluczowe: estetyka, piękno, obraz ciała, aparycja

 

 

Summary.

Introduction. The article focuses on the issue of modern man's attitude towards outside appearance. Ideals of beauty were changing over the years and in the current century they were given commercial importance.

Goal of work. The analysis of modern society's satisfaction with outside appearance.

Data and methods. The research was conducted on the group of 61 people. Authorial questionnaire was the research tool.

Results. The respondents expressed contentment with their appearance despite small flaws they would like to change. Very few respondents paid attention to the society's opinion about their appearance. The surveyed claim that the outside appearance influences social standing, professional career and social life.

Conclusion. Body and outside appearance play an increasing role in the lives of individuals as well as the whole societies. However, in the hierarchy of values, health triumphs over appearance.

 

Key words: esthetics, beauty, body image, apparition


Keywords


estetyka, piękno, obraz ciała, aparycja, esthetics, beauty, body image, apparition.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Strzelecki W, Cybulski M, Strzelecka M, Dolczewska-Samela A. Zmiana wizerunku medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie. Nowiny Lekarskie. 2007; 76(2): 173-181.

Featherstone M. The body in consumer culture. W: Featherstone M, Hepworth M, Turner B, (red.). The body, social process and cultural theory. Londyn: Sage Publications; 1991: 197–208.

Sankowski A. Pytania do chirurga plastycznego. Warszawa: Hachette Livre Polska; 2006.

WieczorkowskaM. Medykalizacja wyglądu – nowy wymiar zdrowego ciała. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica. 2015; 55: 93-109.

Zarek A. Porównanie subiektywnej oceny ciała mężczyzn i kobiet w wieku 19–25 lat. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007; 53(3): 26-33.

Pankowski K. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – Polacy o znaczeni wyglądu w życiu. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej; 2009.

Buss DM. Ewolucja pożądania. Gdańsk: Wyd. GWP; 2003.

Bieńko M. Piękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych? Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica. 2015; 55: 23-36.

Łaciak B. Socjalizacja do troski o urodę. W: Szczepański MS, Pawlicka B, Śliz A, Zarębska-Mazan A, (red.). Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne. Tychy-Opole: Śląskie Wyd. Nauk; 2008: 15–27.

Jakubowska H. Socjologia ciała. Poznań: Wyd. Naukowe UAM; 2009.

Zebrowitz LA, Hall JA, Murphy NA, Rhodes G. Looking Smart and Looping Good: Facial Cuest to Intelligence and their Origins. Personality and Social Psychology Bulletin. 2002; 28(2): 238-249.

Rychlik T. Atrakcyjny wygląd, kulturystyka i fitness. Osiągnij wymarzoną sylwetkę w naturalny sposób w ciągu 6 tygodni. Gliwice: Wyd. „Złote Myśli”; 2006.

Cash T, Fleming E. Body image and social ralations. W: Cash T, Pruzinsky T, (red.). Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: The Guilford Press; 2002: 277–286.

Jaroszewska B. Zdrowie i uroda. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych;1991: 3.

Pankowski K. Polak zadbany- troska o sylwetkę i własne ciało. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej; 2009.

Gawande A. Lepiej. Zapiski chirurga o efektywności medycyny. Kraków: Wyd. Znak; 2011.

Noszczyk M. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2010.

Czapiński J, Panek T. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu społecznego; 2013.

Zarek A. Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2009; 55(1): 100–106.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.208203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Katarzyna Oberda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)