Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Ewelina Firlej, Eliza Wołoszynek

Abstract


Dąbska Olga, Pawlikowska-Łagód Katarzyna, Firlej Ewelina, Wołoszynek Eliza. Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):452-464. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.207993

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4074

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 16.12.2016.

 

 

 

Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy

Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

 

Olga Dąbska1, Katarzyna Pawlikowska-Łagód2, Ewelina Firlej3, Eliza Wołoszynek4

 

1Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Słowa kluczowe: cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna

 

Streszczenie

Wstęp. Czynnikami, które w znacznym stopniu kreują przekonania i zachowania zdrowotne ludności są posiadana wiedza oraz postawy społeczne, rozwijające się pod wpływem otaczającego środowiska. Przejawianie antyzdrowotnych zachowań, związanych w dużym stopniu z postępem cywilizacyjnym oraz niski poziom wiedzy diabetologicznej wśród młodych ludzi sprawia, iż stanowią oni grupę, która w sposób szczególny narażona jest na rozwój cukrzycy.

Cel pracy. Poznanie postaw studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 150 studentów. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta Badanie Postaw Wobec Cukrzycy DAS3 Centrum Badań i Szkoleń na Temat Cukrzycy Uniwersytetu Michigan. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu Microsoft Office Excel.

Wyniki. Znaczna część badanych (74%) jest zdania, iż cukrzyca dotyka prawie każdej dziedziny życia diabetyka, a 89% sądzi, że choroba ta zmienia podejście do życia. Odnośnie roli chorego w procesie terapii 77% ankietowanych zgadza się, że osoby z cukrzycą są najważniejszymi członkami zespołu opieki diabetologicznej. Z kolei 89% studentów uważa, iż pracownicy medyczni powinni nabyć kompetencje w zakresie sprawowania funkcji edukatora diabetologicznego.

Wnioski. Postawy studentów w większości podkreślają istotę najbliższego otoczenia w walce z chorobą. Badani twierdzą, że wszystkie typy cukrzycy są wielce uciążliwe dla życia chorego. Ankietowani byli zgodni, co do konieczności doskonalenia umiejętności edukatorskich i komunikacyjnych przez personel medyczny.

 

 

 

Key words: diabetes, attitude towards medical condition, public opinion

 

Summary

Introduction. Knowledge (or lack thereof) and social attitudes developing under the influence of the local environment are factors that extensively shape people's health convictions and attitudes. Evincing of health damaging attitudes as a result of industrial progress and low level of knowledge about diabetes among young people makes them the most susceptible to the development of diabetes.

Goal of work. Getting to know the attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes.

Data and methods. The research was conducted on the group of 150 students. DAS3 attitudes towards diabetes survey from the Michigan Diabetes Research and Training University was the research tool. The analysis of the data was conducted with the use of Microsoft Office Excel.

Results. Significant amount of the surveyed (74%) thinks that diabetes influences almost every area of one's life and 89% of the surveyed think that this disease changes one's attitude towards life. 77% of the surveyed agrees that people with diabetes are the most important members of the diabetic care crew. 89% of the surveyed states that medical workers should be educated about diabetes and should acquire appropriate skills that would be helpful in dealing with the disease.

Conclusion. Students' attitudes emphasize the importance of the environment when dealing with the disease. The surveyed claim that all types of diabetes are very burdensome to the afflicted. Students agreed that medical personnel should further develop their educational and communicational skills.


Keywords


cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna, diabetes, attitude towards medical condition, public opinion.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Piłat-Borcuch M. Pomiędzy tożsamością osobową a postawą społeczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie. 2013; 65: 317-327.

Turowski J. Socjologia: małe struktury społeczne. Lublin: Wyd. KUL; 2000.

Sękowski A.E. Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: Wyd. UMCS; 1994.

Bohner G, Wanke M. Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004.

Nowak S. Teorie postaw. Warszawa: PWN; 1973: 23.

Chlewiński Z, Kurcz I. Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychologii PAN; 1992.

10 najważniejszych okoliczności, które powodują, że cukrzyca jest głównym problemem ochrony zdrowia indywidualnego i społecznego. Medycyna Metaboliczna. 2011; 1(XV): 81.

Tatoń J. Nowe cele, potrzeby i możliwości koniecznych, pilnych przekształceń w opiece medyczno – społecznej nad osobami z cukrzycą – w realnych warunkach leczenia i życia w Polsce. Medycyna Metaboliczna. 2011; 4(XV): 7-12.

International Diabetes Federation: Diabetes Atlas Update 2015 7th Edition. www.diabetesatlas.org (13.08.2016 r.).

Sochocka L, Noczyńska A, Wojtyłko A. Choroba przewlekła w życiu dziecka. Aspekt społeczny oraz psychologiczny na przykładzie cukrzycy typu 1. Medycyna Środowiskowa. 2011; 14(3): 59-63.

Kiberenge M.W, Ndegwa Z.M, Njenga E.W, Muchemi E.W. Knowledge, attitude and practices related to diabetes among community members in four provinces in Kenya: a cross-sectional study. The Pan African Medical Journal. 2010; 7: 2.

Rodríguez M, Puchulu F. Knowledge and attitude towards diabetes mellitus in Argentina. Medicina. 2015; 75(6): 353-359.

Al Wadaani F.A. The knowledge attitude and practice regarding diabetes and diabetic retinopathy among the final year medical students of King Faisal University Medical College of Al Hasa region of Saudi Arabia: a cross sectional survey. Nigerian Journal of Clinical Practice. 2013; 16(2): 164-168.

Knuth A.G, Bielemann R.M, Silva S.G, Borges T.T, Del Duca G.F, Kremer M.M i wsp. Public knowledge on the role of physical activity in the prevention and treatment of diabetes and hypertension: a population-based study in southern Brazil. Cadernos de Saude Publica. 2009; 25(3): 513-520.

Ding X, Shen Z, Zhang C, Qi L, Jiao Y, Mao D. Impact of health educators' intervention on non-communicable diseases-related knowledge, attitude and behavior among rural residents. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2015; 49(12): 1098-1103.

Graffigna G, Barello S, Bonanomi A, Menichetti J. The Motivating Function of Healthcare Professional in eHealth and mHealth Interventions for Type 2 Diabetes Patients and the Mediating Role of Patient Engagement. Journal of Diabetes Research. 2016; doi: 10.1155/2016/2974521.

Shawon M.S, Hossain F.B, Adhikary G, Das Gupta R, Hashan M.R, Rabbi M.F, Ahsan G.U. Attitude towards diabetes and social and family support among type 2 diabetes patients attending a tertiary-care hospital in Bangladesh: a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2016; 9(1): 286.

Korpal-Szczyrska M, Kamińska H, Dorant B. i wsp. Problemy psychologiczne młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Diabetologia Polska. 2002; 9(3): 121-124.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.207993

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Ewelina Firlej, Eliza Wołoszynek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)