Ocena wpływu stosowania ćwiczeń równoważnych, przy użyciu zestawu mebli „Kivak”, na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych u 7–letnich dzieci = Evaluation of the impact of balance exercises with the “Kivak” furniture set on the improvement of the selected stabilometric factors in 7-year-old children

Tomasz Szurmik, Piotr Kurzeja, Karol Bibrowicz, Roland Hadlich

Abstract


Szurmik Tomasz, Kurzeja Piotr, Bibrowicz Karol, Hadlich Roland. Ocena wpływu stosowania ćwiczeń równoważnych, przy użyciu zestawu mebli „Kivak”, na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych u 7–letnich dzieci = Evaluation of the impact of balance exercises with the “Kivak” furniture set on the improvement of the selected stabilometric factors in 7-year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):424-440. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.205827

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4073

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 16.12.2016.

 

 

 

OCENA WPŁYWU STOSOWANIA ĆWICZEŃ RÓWNOWAŻNYCH, PRZY UŻYCIU ZESTAWU MEBLI „KIVAK”, NA POPRAWĘ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW STABILOMETRYCZNYCH U 7–LETNICH DZIECI

EVALUATION OF THE IMPACT OF BALANCE EXERCISES WITH THE “KIVAK” FURNITURE SET ON THE IMPROVEMENT OF THE SELECTED STABILOMETRIC FACTORS IN 7-YEAR-OLD CHILDREN

 

Tomasz Szurmik1, Piotr Kurzeja2, Karol Bibrowicz3, Roland Hadlich4

 

1 Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

2 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

3 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

4 Kręg-Clinic, 192 Strzeszyńska, Poznań

 

Tomasz Szurmik1, Piotr Kurzeja2, Karol Bibrowicz3, Roland Hadlich4

 

1 University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn

2 Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ

3 College of Education and Therapy in Poznań

4 Kręg-Clinic, 192 Strzeszyńska, Poznań

 

Streszczenie

Cel. W prezentowanym doniesieniu podjęto problem oceny wpływu stosowania ćwiczeń równoważnych przy użyciu zestawu mebli “KIVAK”  na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych u 7 letnich dzieci.

                                                                                       

Metoda: Badaniami objęto 66 osobową grupę dzieci w wieku 7 lat. Dla oceny wpływu ćwiczeń równoważnych przy użyciu zestawu „KIVAK” na badane zmienne, badaną grupę podzielono na dwie trzydziestotrzyosobowe podgrupy: badawczą używającą zestaw mebli „KIVAK” oraz wykonującą ćwiczenia równoważne z użyciem siedziska oraz kontrolną, dzieci nie używających zestawu. Program badań obejmował ocenę zmian kontroli stabilności posturalnej. Badania przeprowadzono dwukrotnie z wykorzystaniem dwupłytowej platformy balansowej CQ-electronic).

                                                                                                                                                                          

Wyniki: Zastosowana terapia przyniosła pozytywne zmiany większości parametrów w obu badanych grupach. Zaobserwowano bardziej wyraźną poprawę w grupie badawczej. Szczególnie w grupie eksperymentalnej dziewcząt, w badaniu przy oczach otwartych, zanotowano istotne zmniejszenie średniej wielkości pola powierzchni stabilogramu ( Sway Area ).

                                                                            

Wnioski: 1. Analiza zmiennych stabilometrycznych wskazała na pozytywny wpływ w większości parametrów w grupie badawczej i kontrolnej. Wyraźniej poprawę badanych zmiennych obserwowano w grupie wykonującej ćwiczenia równoważne przy użyciu zestawu mebli „Kivak”. 2. Płeć nie różnicuje w istotny sposób uzyskiwanych efektów. W większości badanych zmiennych nie zaobserwowano zróżnicowania wyników w zależności od płci. Jedynie w grupie eksperymentalnej dziewcząt, w badaniu przy oczach otwartych  zaobserwowano istotne zmniejszenie średniej  wielkości pola powierzchni stabilogramu.

 

Słowa kluczowe: równowaga, postawa ciała, ćwiczenia równoważne, stabilografia.

 

Abstract

Objective. The report presents the problem of evaluation of the impact of balance exercises with the “KIVAK” furniture set on the improvement of the selected stabilometric factors in 7-year-old children.

                                                                                                   

Method: The tests were conducted in a group of 66 children, 7 years of age. In order to evaluate how the balance exercises with the use of the “KIVAK” furniture set affect the studied variables, the group was divided into two subgroups of 33 children each: tested group using “KIVAK” furniture set and performing balance exercises with the seat, and control group, that is, children who did not use the set. Changes in postural stability were assessed through the study program. The tests were conducted twice, by means of two-board CQ-electronic balance platform.

                                                                                                                                                                                                         

Results: The applied therapy resulted in positive changes of most parameters in both studied groups. More visible improvement was observed in the tested group. In particular, in the tested group of girls, the test with eyes open revealed a significant reduction of the average sway area.

       

Conclusions: 1. The analysis of the stabilometric variables revealed the positive changes in most of the parameters in both, tested and control group. The improvement of parameters was more observable in the group that performed balance exercises with the “KIVAK” furniture set. 2. Gender does not affect the results in any significant way. As for most investigated variables, the results did not differ according to gender. Only in the tested group of girls, the tests with the eyes open revealed a significant reduction of the average stabilogram sway area.

 

Keywords: balance, body posture, balance exercises, stabilograph.


Keywords


równowaga, postawa ciała, ćwiczenia równoważne, stabilografia, balance, body posture, balance exercises, stabilograph.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Błaszczyk J.W., Czerwosz L.: Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska, 2005, 13 (1): 25-36.

Brouwer B., Culham E.G., Liston R.A., Grant T.: Normal variability of postural measures: Implication for the realiability of relative balance performance outcomes. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine. 1998; 30: 131-137.

Golema M.: Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilograficznym. Studia i monografie ZWF we Wrocławiu, 64, 2002.

Kasperczyk T.: Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kasper, Kraków, 2004.

Kubiszyn S.: Chód dziecka w ontogenezie – przegląd wiedzy. [W:] Edrmann W. (red) Lokomocja 2003. II Ogólnopolska Konferencja „Lokomocja człowieka”. Gdańsk, 119-123.

Kuczyński M.: The stability of postural sway. Biology of sport, 14, suppl. 7. 1997; 75-79.

Kuczyński M. Sterowanie lepko-sprężyste w układzie równowagi ciała. Człowiek i Ruch. 2000: 33-38.

Kuczyński M.: Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka. Studia i monografie AWF we Wrocławiu, 65, 2003.

Kuo A.D., Speers R.A., Peterka R.J., Horak F.B.: Effect of altered sensory condition on multivariate descriptors of human postural sway. Exp. Brain Res. 1994; 122: 185–195.

Lafond D.: Reliability of center of pressure measures of postural steadiness. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2006; 87: 308-315.

Malinowski A.: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2004.

Milko M.: Parametry równowagi ciała u osób z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa. Rozprawa doktorska, UM Poznań, 2012.

Nowotny J., Saulicz E.: Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. AWF Katowice, 1998.

Peterka R.J., Loughlin P.J. Dynamic regulation of sensorimotor integration in human postural control. J Neurophysiol. 2004; 91(1):410-423.

Rogers M.W., Wardman D.L., Lord S.R., Fitzpatrick R.C.: Passive tactile sensory input improves stability during standing. Exp. Brain Res. 2001; 136: 514–522.

Ryłko A.: Metody analizy statystycznej. Skrypt dla studentów AWF. AWF, Kraków. 1980.

Samson M., Crowe A.: Intra-subject inconsistencies in quantitative assessments of body sway. Gait & Posture. 1996; 4: 252-257.

Skalska A., Ocetkiewicz T., Żak M., Grodzicki T.: The influence of age on the parameters of the postural control measured by the computer balance platform. New Medicine 2004; 7: 12–19.

Sobera M.: Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2-7 lat. AWF Wrocław, 2010.

Starosta W.: Motoryczne zdolności koordynacyjne. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa, 2003.

Trew.M., Everett T.: Human Movement. Elsevier Churchill Livingstone. London, 2005.

Wilczyński J., Bień S.: Analizatory wzroku a rekacje równoważne na przykładzie prędkości bocznej (PB) posturogramu u młodzieży w wieku 12 – 15 lat. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 7. Kielce, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.205827

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)