Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania = Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań

Paulina Jarecka, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk

Abstract


Jarecka Paulina, Fąk Tadeusz, Skrzypczyk Teresa. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania = Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):376-383. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202456

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4070

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 14.12.2016.

 

 

 

 

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania

Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań

 

Paulina Jarecka1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk2

1 Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2 Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

Słowa kluczowe: formy aktywności fizycznej, nordic walking, Poznań

Key words: forms of physical activity, nordic walking, Poznań

 

Streszczenie

Tworząca się w Polsce moda na aktywny wypoczynek sprawia, że w społeczeństwie wzrasta zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. U podłoża tych zachowań stoi dobroczynny wpływ na zdrowie psychofizyczne, większa ilość czasu wolnego oraz
szeroka możliwość korzystania z różnorodnych jej form. W ciągu ostatniej w tej sferze coraz większe zainteresowanie zyskuje nordic walking. Autorzy niniejszego opracowania postanowili zatem zgłębić tą tematykę na podstawie badań osób mieszkających w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego uczestników zajęć z nordic walking. Istotne było również ukazanie pozytywnych aspektów wynikających z uprawiania tej formy aktywności fizycznej w ocenie respondentów. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Uczestnikami  zajęć były w zdecydowanej większości kobiety posiadające wykształcenie wyższe. Głównym motywem uczestnictwa w zajęciach dla większości badanych była troska o zdrowie i poprawa samopoczucia. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ nordic walking na sferę psychofizyczną. Uczestnicy zajęć postrzegają tę formę aktywności jako integralną część swojego życia, zaś zdecydowana większość badanych uczestniczy w zajęciach dla przyjemności.

Abstract

The fashion for active rest, which is created in Poland, is causing in society increased
interest in various forms of physical activities. At the very core of these behaviors are beneficial influence on psycho-physical health and increased amount of free time, as well as unlimited availability of such forms. The authors of the study decided to diagnose this problem in the group of residents living in Poznan. The goal of the research was to determinate the
 motivation and socio-demographic profile of the Poznan residents’ participating in the nordic walking classes. Furthermore, to highlight positive aspects that arise from practicing this form of physical activity. The study was conducted in 2016 using method of diagnostic survey, in which technique of polling and questionnaire as a research tool had been used. The vast majority of participants of the classes were women with higher education degree. Major motivation for participating in classes for most of the respondents was care about health and improvement of wellbeing. Conducted studies have shown positive influence of nordic walking on psycho-physical aspect of life. The participants of the classes perceive this form of physical activity as the integral part of their lives. The vast majority of respondents participate in the classes for pleasure.


Keywords


formy aktywności fizycznej, nordic walking, Poznań, forms of physical activity, nordic walking, Poznań

Full Text:

PDF

References


Chomka M., (2008), Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjno-turystycznej, [w:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowe-go stylu życia, WSTiH, Gdańsk, s. 272.

Church T. S., Earnest C.P., Morss G.M., (2002), Field Testing of Physiological Responses Associated With Nordic Walking, „Research Quarterly for Exercise & Sport”, 73 (3).

Fąk T., Jarecka P., (2014), Nordic Walking jako forma aktywności fizyczno-zdrowotnej w opinii uczestników zajęć, [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, (red.), Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji, WSHiG, Poznań, s. 61-69.

Gacek M., (2002), Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku AWF w Krakowie, „Kultura Fizyczna”, Nr 11- 12, s. 26–27.

Gaworska M., Leś A., Nordic walking marsz po zdrowie, Europejskie Stowarzyszenie Promo-cji Aktywności Ruchowej 50+, Polska Federacja Nordic Walking CZĘŚĆ I, s. 27.

Ignasiak Z, Domaradzki J., Falkenber J., Nowak A., Ignasiak T., Skrzek A. (2013) Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego, Gerontologia Polska, 4, s. 119-126.

Kocur P., Wilk M., (2006), Nordic Walking – nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji, „Reh Med.” 10 (2).

Pawlik I., (2003), Zachowania zdrowotne studentek pedagogiki. „Wychowanie Fizyczne. Zdrowie”, nr 4, s. 10–12.

Pilch T., Bauman T., (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa.

Przecławski K., (1996), Człowiek a turystyka:. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202456

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)