Nordic walking jako współczesna forma aktywności seniorów =Nordic walking as a contemporary activity form of seniors

Aldona Molesztak

Abstract


Molesztak Aldona. Nordic walking jako współczesna forma aktywności seniorów = Nordic walking as a contemporary activity form of seniors. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):365-375. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202289

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4069

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 14.12.2016.

 

 

 

 

Nordic walking jako współczesna forma aktywności seniorów

Nordic walking as a contemporary activity form of seniors

 

Aldona Molesztak

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, Nordic Walking, seniorzy

Key words: physical activity, Nordic Walking, seniors

 

Streszczenie

W każdym człowieku zachodzi stopniowy proces starzenia się. Jednak tempo tego procesu jest zindywidualizowane. Proces ten może zostać spowolniony w sytuacji wystąpienia korzystnych czynników, do których należy aktywność ruchowa. Podejmowanie aktywności ruchowej wpływa na układ krążenia, oddechowy, ruchu, nerwowy, odpornościowy, zmniejsza problemy związane z ciśnieniem tętniczym, obniża ryzyko wystąpienia demencji, ogranicza ryzyko upadku, zwiększa energię podczas chodzenia i poprawia postawę jednostki. Wyniki badań wskazują, że doskonałą formą aktywności dla seniorów jest nordic walking ze względu na możliwość indywidualnego dostosowania do możliwości jednostki, terenu marszu, brak ograniczeń czasowych i nakładów finansowych.

 

 

Abstract

Every human being experiences the gradual process of aging, however, differences can
be observed as to its pace in individual cases. The process can be slowed down owing to such beneficial factors as physical activity. Physical exercise has a positive influence on the circulatory, respiratory, locomotor, nervous and immune systems, reduces health problems related to blood pressure and the danger of dementia, limits dangers of falling down at the same time increasing the body energy during walks and improving the body posture. Results of recent studies have pointed to Nordic walking as a form of physical exercise perfect for seniors due to the fact that it is easy to adjust it to individual abilities, the terrain, time scope and financial means.

 


Keywords


aktywność ruchowa, Nordic Walking, seniorzy, physical activity, Nordic Walking, seniors

Full Text:

PDF

References


Bielec G., Półtorak W., Warchoł K., (2011), Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Uniwersytet Rzeszowski, PROKSENIA, Kraków.

Chomka M., (2008), Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjno-turystycznej,

[w:] W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, s. 272-279.

Çirak Y., Yilmaz Yelvar G.D., Parlak Demir Y., Dalkilinç M., Mustafa K., Tağil S.M., (2015), Age-And Sex-Related Differences In Physical Fitness And Physical Activity Levels Of The Physically Independent Community-Dwelling Older Adults, „Turkish Journal

of Geriatrics”, 18 (4), s. 273-279.

Dąbrowski A., (2006), Wybrane zagadnienia teoretyczne rekreacji ruchowej na tle jej rozwoju historycznego w Polsce, [w:] A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa, s. 7-48.

Garber C.E., Blissmer B., Deschenes M.R., Frnklin B.A., Lamonte M.J., Lee I.M., Nieman D.C., Swain D.P., (1998), The Recommended Quanity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory and Muscular Fitness, and Flexibility in Healthy Adults, American College of Sports Medicine Position Stand, „Medicine and Science in Sports and Exercise”, 30 (6), s. 1134-1359.

Gębka D., Kędziora-Kornatowska K., (2012), Korzyści z treningu zdrowotnego u osób

w starszym wieku, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 93 (2), s. 256-259.

Główny Urząd Statystyczny, (2009), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_Uczestnictwo_pol_w_sporcie_w_2008r.pdf (dostęp:

listopada 2016).

Główny Urząd Statystyczny, (2013), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, Warszawa,http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2012-r-,4,2.html (dostęp:7 listopada 2016)

Gray M., (2015), Goodbye getting OLD!, „Daily Mail”, January 17, s. 42-44.

HalickA M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych: studium teoretyczno-empiryczne. Akademia Medyczna, Białystok

Hickerson B., Moore A., Oakleaf L., Edwards M., James P.A., Swanson J., Henderson K.A., (2008), The role od a senior center in promoting physical activity for older adults, „Journal of Park and Recreation Administration”, Vol. 26, No 1, s. 22-39.

Kozdroń E., (2003), Możliwości uczestnictwa ludzi starszych w zorganizowanych formach rekreacji ruchowej na ternie Warszawy, [w:] A. Dąbrowski (red.), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie im. Józefa Piłsudskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa, Płock, s. 145-156.

Kozdroń E., (2006), Rekreacja ruchowa osób „trzeciego wieku”, [w:] A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa, s. 108-134.

Kwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji. Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Warszawa

Litawa A., Szarota M., (2011), Nordic walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów, [w:]

A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 83-92.

Merska M. (2010), Znaczenie aktywności ruchowej dla osób w starszym wieku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa.

Morss G., Church T., Earnest P., Jordan N., (2000), Metabolic cost of high intensity poling while nordic walking, The Cooper Institute, „Research Quarterly for Exercise and Sport” (RQES), Vol. 73, No 3, s. 296-300.

Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K., (2010), Rekreacyjne uprawianie nordic walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat, „Problemy Fizycznego Wychowania i Sportu”, nr 9, s. 115-117.

Sikorski B., Muszkieta R., Brzozowski J. (2010), Nordic walking jako nowoczesna forma treningu zdrowotnego i rekreacyjnego, [w:] J. Łuczak, S. Bronowicki (red.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 441-454.

Sokołowski M., Kaiser A., Ćepulenas A., Bronowicki S., (2010), Nordic walking – szansą zachowania zdrowia, [w:] J. Łuczak, S. Bronowicki (red.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 425-440.

Szarota Z., (2015), Uczenie się starości, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 23-35.

Wiech M., Prusik K., Prusik K., Ossowski Z., Kortas J., Słomska H., (2010), Zmiany wybranych pozytywnych mierników zdrowia u seniorów pod wpływem treningu nordic walking, [w:] J. Łuczak, S. Bronowicki (red.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej. Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 323-330.

Wierzbicka-Damska I., Szafraniec R., (2005), Zdrowotne znaczenie aktywności ruchowej

u osób starszych, [w:] E. Murawska-Ciałowicz, M. Zatoń (red.), Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, Wydawnictwo Naukowe AWF, Wrocław, s. 67-82.

Stankiewicz, Błażej, Arkadiusz Majchrowski, and Walery Zukow. Nordic walking as an alternative form of physical recreation. Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowej." Journal of Health Sciences 3.7 (2013): 109-126.

Gozhenko, E. A., et al. "Эффективность применения лечебной дозированной «Нордической ходьбы» у пациентов с ишемической болезнью сердца ассоциированной с артериальной гипертензией. The effectiveness of therapeutic use" Nordic walking" in patients with coronary heart disease." Journal Of Health Sciences 2.5 (2012): 52-74.

Stankiewicz, Błażej, Arkadiusz Majchrowski, and Walery Zukow. "Nordic walking as an alternative form of physical recreation. Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowej." Journal of Health Sciences 3.7 (2013): 109-126.

Wiech, Monika, et al. "Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Zmiany zakresów ruchów w stawach kończyn górnych i dolnych u osób starszych pod wpływem treningu Nordic." Journal of health Sciences 3.5 (2013): 267-276.

Gotowski, Rafał, et al. "Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking–system przygotowania kadry w dwóch największych organizacjach zajmujących się propagowaniem Nordic Walking w Polsce= Leader, guide, instructor, trainer and judge of the Nordic system of pre." Journal of Health Sciences 3.11 (2013).

Gotowski, Rafał, and Marta Żurawik. "Nordic walking instructor training in Great Britain and Poland-case studies." (2013).

Гоженко, А. И. "Очерки теории болезни." Гоженко АИ. Одесса (2010). Gozhenko, A.I. "Essays of the theory of disease." Gozhenko AI. Odessa (2010).

Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Budzyński Jacek, Hagner Wojciech,Kochański Bartosz, Żukow Walery, Bronisz Agata, Hagner Derengowska Magdalena. Effect of a ten-week Nordic Walking exercise program on serum electrolyte concentration and plasma acid-base balance in postmenopausal women with overweight or obesity. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):353-364. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.201929.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)