Trening mentalny pomocą w rehabilitacji po operacji – studium przypadku = Mental training in rehabilitation after surgery – case report

Dagmara Budnik–Przybylska, Jacek Przybylski

Abstract


Budnik–Przybylska Dagmara, Przybylski Jacek. Trening mentalny pomocą w rehabilitacji po operacji – studium przypadku = Mental training in rehabilitation after surgery – case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):400-411. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.203310

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4067

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).

754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 14.12.2016.

 

 

 

CASE REPORT

 

 

Trening mentalny pomocą w rehabilitacji po operacji – studium przypadku

Mental training in rehabilitation after surgery – case report

 

Dagmara Budnik–Przybylska 1ABDEF, Jacek Przybylski 1ABDEF

 

1Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk, Polska

 

 

A – study design,

B – data collection,

C – statistical analysis,

D – data interpretation,

E – manuscript preparation,

F – literature search,

G – funds collection.

 

Słowa kluczowe: trening mentalny, kontuzja, rehabilitacja, psychologia sportu

 

Keywords: mental training, injury, rehabilitation, sports psychology

 


Abstract

 

In the sport psychology literature situations of the injuries and dealing with them were described. People are different from each other and differently feel the event that they do occur, including those associated with trauma. The aim of this study was to present the situation of single player - a member of the Polish national sailing team, preparing for the Olympic Games in London in 2012.

 

 

Streszczenie

W literaturze dotyczącej psychologii sportu opisywane były sytuacje kontuzji i radzenia sobie z nimi. Ludzie różnią się między sobą i w różny sposób odczuwają zdarzenia, które im się przytrafiają, w tym również te, związane z urazem. Celem niniejszej pracy było przedstawienie sytuacji zawodniczki - członkini kadry narodowej żeglarstwa, przygotowującej się sportowo pod kątem mentalnym do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012.  


Keywords


trening mentalny, kontuzja, rehabilitacja, psychologia sportu, mental training, injury, rehabilitation, sports psychology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Blecharz J. (2008) Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego, Studia i Monografie nr 51, AWF Kraków

Sęk (2005) Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. [w:] Kubacka – Jasiecka, T. M. Ostrowski (red.) Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, 87-107. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

BlecharzJ., Siekańska M., (2009), Praktyczna psychologia portu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie, Studia i monografie nr 54, AWF Kraków

Łuszczyńska A. (2011) Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Weinberg R.S., Gould D (2007), Foundations of Sport and Excercise Psychology, Human Kinetics

Williams J. M. [red.] (2006) Applied Sport Psychology. Personal Growth to Peak Performance, Mc Graw Hil
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.203310

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Dagmara Budnik – Przybylska, Jacek Przybylski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)