Styl życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym = Lifestyle in the patients suffering from hypertension

Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Ewelina Szalast, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Bożena Muraczyńska, Regina Lorencowicz

Abstract


Kropornicka Beata, Baczewska Bożena, Szalast Ewelina, Krzyżanowska Ewa, Łuczyk Robert, Nowicka Elżbieta, Olszak Cecylia, Muraczyńska Bożena, Lorencowicz Regina. Styl życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym = Lifestyle in the patients suffering from hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):338-352. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200327

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4062

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 12.12.2016.

 

 

 

Styl życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Lifestyle in the patients suffering from hypertension

 

Beata Kropornicka1, Bożena Baczewska1, Ewelina Szalast, Ewa Krzyżanowska1,

Robert Łuczyk1, Elżbieta Nowicka1,Cecylia Olszak1,Bożena Muraczyńska2,

Regina Lorencowicz3

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1 Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Department of Surgery and Surgical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

3Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3 Department of Neurological Nursing Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Celem pracy była ocena stylu życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 101 chorych na nadciśnienie tętnicze. Badania prowadzono w Poradni Kardiologicznej i Poradni Nadciśnienia Tętniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Poradni Kardiologicznej Polikliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie w 2015 roku. Metodą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny, techniką ankietowanie a narzędziem badawczym Inwentarz Zachowań Zdrowotnych autorstwa Juczyńskiego.

Wyniki badań. Najkorzystniejsze postawy respondentów dotyczyły zachowań profilaktycznych. Najniższe wyniki badani uzyskali w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe.

Wnioski. Badana grupa prezentowała głównie pozytywne zachowania zdrowotne. Płeć, miejsce stałego pobytu, wykształcenie nie miały istotnego wpływu na styl życia badanych. Natomiast źródło dochodów i wiek wpływały na styl życia respondentów.

 

Słowa kluczowe: styl życia , nadciśnienie tętnicze

 

Abstract

Backgroud. Hypertension is the most common risk factor for cardiovascular diseases. The purpose of study was to assess the lifestyle in the patients with hypertension.

Material and methods. The investigation was carried out in the group of 101 patients suffering from hypertension. The respondents were treated in the Outpatient Cardiological Clinic and the Outpatient Hypertension Clinic,RegionalSpecialistHospital inLublin, and the Outpatient Cardiological Clinic PSK-4 inLublin in 2015. The patients were diagnostically surveyed by means of a questionnaire technique using Juczyński’s Health Behaviors Inventory (HBI).

Results. The most advantageous attitudes were within the area of prophylactic behaviors, whereas the lowest were noted within proper eating habits.

Conclusions. The results revealed positive health behaviors. The factors such as gender, place of permanent stay, or education did not affect the lifestyle of the respondents. However, the source of income and age exerted certain influence upon the lifestyle of the respondents.

 

Key words: lifestyle, hypertension


Keywords


styl życia, nadciśnienie tętnicze, lifestyle, hypertension.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Babiarczyk B., Małutowska-Dudek B., Ocena zachowań zdrowotnych podejmowanych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2016, 1(46), 29-35.

Bronkowska M., Martynowicz H., Żmich K. i wsp., Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, „Nadciśnienie tętnicze” 2009, 13(4), 266-274.

Gaciong Z., Wilczko J., Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym – aktualizacja zaleceń Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, „Przewodnik Lekarza” 2010, vol. 13, tom 4, 14-17.

Jarosz M., Respondek W., Nadciśnienie tętnicze. Porady lekarzy i dietetyków [w:] Sajór I., Jarosz M., Częstość występowania nadciśnienia tętniczego i czynników jego ryzyka na świecie i w Polsce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracowania Testów Psychologicznych, Warszawa 2009, 110-116.

Kaszuba D., Nowicka A., Pielęgniarstwo Kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych [w:] Ślusarska B., Nadciśnienie tętnicze podstawy kliniczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Kosek K., Łukasik R., Bieniek J., Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, „Problemy Pielęgniarstwa” 2015, 23(4), 471-476.

Krzyżanowska E., Zezula-Tudruj A., Baczewska B. i wsp., Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, „Journal of Health Sciences” 2014, tom 4, 11, 79-94.

Pieniążek M., Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, Lublin-Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2003, vol. 58, 443-481.

Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J., Wielka Interna. Kardiologia. Część II, z elementami angiologii, Tom 3 [w:] Gaciąg Z., Symonides B., Pierwotne nadciśnienie tętnicze, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010.

Sarnowska A., Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej. Kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo, Wydanie II poprawione i uzupełnione [w:] Rozdział II: Pielęgnowanie pacjenta z wybraną chorobą układu krążenia, Piła 2012.

Ścibor M., Organa M., Ocena stylu życia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, „Medycyna Środowiskowa” 2009, 12(1), 51-61.

Zielińska-Więczkowska H., Pawelska K., Muszalik M., Zachowania zdrowotne pacjentów geriatrycznych z chorobą nadciśnieniową w świetle badań empirycznych, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, 2011, 4(37), 23-26.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Ewelina Szalast, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Bożena Muraczyńska, Regina Lorencowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)