Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

Bożena Muraczyńska, Gabriela Majewska, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Robert Łuczyk

Abstract


Muraczyńska Bożena, Majewska Gabriela, Baczewska Bożena, Kropornicka Beata, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Łuczyk Robert. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):322-337. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200263

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4061

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 12.12.2016.

 

 

 

Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu

Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

 

Bożena Muraczyńska1, Gabriela Majewska, Bożena Baczewska2, Beata Kropornicka2, Zdzisława Szadowska-Szlachetka3, Robert Łuczyk2

 

1 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział  Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1 Department of Surgery and Surgical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział  Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

3 Zakład Onkologii. Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotne, Wydział  Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

            Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN) stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16].

Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu.

Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF), który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz psychologicznej. W postępowaniu klinicznym z pacjentem leczonym żywieniem pozajelitowym w domu (HPN) powinno się uwzględniać rutynowo badanie jakości życia i zależnie od uzyskanej oceny, należy proponować szczegółowe poradnictwo psychologiczne oraz pomoc w radzeniu sobie z bólem fizycznym i poprawą efektywności snu, gdyż jak wskazują badania własne, te aspekty życia były przez badanych najniżej oceniane.

Słowa kluczowe: jakość życia, żywienie pozajelitowe w domu.

 

Abstract

Parenteral nutrition at home (HPN) is used for people who for various reasons cannot eat in a natural way. This way of feeding has been used for over 30 years, which significantly reduces the cost of treatment, mainly reducing the costs of hospitalization and improving the quality of life of the patients [16].

The aim of this study was to evaluate the effect of parenteral nutrition on the quality of life of patients fed at home.

Material and methods. The questionnaire was filled by 107 hospitalized patients or coming for a check-up to the Department of General Surgery and Clinical Nutrition in Warsaw. The study group consisted of respondents aged 19 to 78. We used a World Health Organization Quality of LifeTest-Bref questionnaire (WHOQOL-BREF), which contained 26 questions examining the four domains/areas of life: physical, psychological, social and environmental as well as two questions analysed separately, i.e .: question 1 - on the individual overall perception of quality of life, and question 2 - on the individual perception of health. The scoring system ranged on a scale from 1 to 5 with a positive direction: the higher the score, the better the quality of life. The study was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw.

Results. The analysis let the authors draw the following conclusions: the overall quality of life of the patients fed parenterally at home was assessed at a neither good nor bad level and health status, however, at the unsatisfactory level. The highest quality of life of patients fed parenterally is achieved in the social and environmental domain, and the lowest in the somatic and psychological one. In the clinical treatment of patients fed parenterally at home (HPN) one should consider testing routinely the quality of life and, and depending on the resulting evaluation, the patients should be offered a detailed psychological counselling and assistance in coping with physical pain and improving sleep efficiency, because as the research indicates, these aspects of life were rated lowest by the respondents.

Key words: quality of life, home parenteral nutrition.


Keywords


jakość życia, żywienie pozajelitowe w domu, quality of life, home parenteral nutrition.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Bozzettia F., Arendsb J., Lundholmc K., Micklewrightd A., Zurchere G., Muscaritolif M.: ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clinical Nutrition 28 (4), 2009 445-45.

Bozzetti F., Cozzaglio L., Biganzoli E., Chiavenna G., De Cicco M., Donati D., Gilli G., Percoll S., Pironi L.: Quality of life and length of survival in advanced cancer patients on home parenteral nutrition. Clin Nutr. 2002 Aug; 21 (4): 281-8.

Cieślik B., Podbielska H.: Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 2, 2015.

Enteral Nutrition. The guidelines of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Med. Prakt., 2008.

Gnacińska-Szymańska M., Dardzińska J. A., Majkowicz M., Małgorzewicz S.: Ocena jakości życia osób z nadmierną masa ciała za pomocą formularza WHOQOL-BREF, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. T. 8 (4), 2012, s. 137.

Huisman-de Waal G., Schoonhoven L., Jansen J., Wanten G., Van Achterberg T.: The impact of home parenteral nutrition on daily life-a review. Clin Nutr. 2007 June; 26 (3): 275-88.

Kłak A., Mińko M., Siwczyńska D.: Metody kwestionariuszowe badania jakości życia, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 93 (4), 2012, s. 632–635

Kowalska M., Skrzypek M., Danso F., Humeniuk M.: Ocena wiarygodności kwestionariusza WHOQOL-BREF w badaniu jakości życia dorosłych, aktywnych zawodowo mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Przegl Epidemiol 2012; 66: 531 – 537.

Krasnodębski W., Lech G., Szczygieł B.: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia [W]: Krawczyk M. (red.).: Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Rozdz. I. Czelej, Lublin 2007-2008.

Kukielczak A.: Rozwój zainteresowania w naukach medycznych badaniami nad jakością życia, Przegląd Epidemiologiczny, vol. 66 (3), 2012, s. 540–541.

Lochs H., S. P. Allison., R. Meier et al.: Introductory to the ESPEN guidelines on enteral nutrition: terminology, definitions and general topics. Clin. Nutr., 2006; 25: 180-186.

Marcinkowska E., Grzymisławski M., Swora-Cwynar E., Dobrowolska-Zachwieja A.: Wpływ stanu odżywienia pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit na jakość ich życia. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 3, 2013, s. 241-248.

Norholm V., Bech P.: The WHO Quality of Life (WHOQOL) Questionnaire: Danish validation study. Psychol Med. 1998; 28: 551-558.

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Jelitowego. Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego wydawca. Wyd. SCIENTIFICA. Wyd. 1, 2014.

Richards D. M., Irving M. H.: Assessing the quality of life of patients with intestinal failure on home parenteral nutrition. Gut 1997; 40: 218-222

Szczygieł B.: Leczenie żywieniowe. Postępy w Chirurgii 2013 Roku. Med. Prakt. Chir 2014 2: 35-41.

Turska W., Skowron A.: Metodyka oceny jakości życia, Farmakoekonomika, vol. 65 (8), 2009, s. 572–579.

Vahedi S.: World Health Organization Quality-of-Life Scale (WHOQOL-BREF): Analyses of Their Item Response Theory Properties Based on the Graded Responses Model. Iran J Psychiatry. 2010 ; 5 (4): 140-153.

WHOQOL-BREF. Introduction, administration, scoring and generic version of the assessment. Field Trial Version. WHO, Geneva 1996.

Winkler M., Hagan E., Albin J.: Home nutrition support. In Mueller CM editor. The ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum. 2nd ed. Silver Spring (MD): American Society for Parenteral and enteral Nutrition, 2012: 639-655.

Winkler M., Guenter P.: Long-term home parenteral nutrition: it takes an interdisciplinary approach. Infuse J Nurs. 2014; 37 (5): 389-395.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bożena Muraczyńska, Gabriela Majewska, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Robert Łuczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)