Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego = Evaluation of the level of knowledge of patients with hypertensive disease in the prevention and complications of hypertension

Katarzyna Sawicka, Justyna Szczepańska, Robert Łuczyk, Agnieszka Wawryniuk, Marek Prasał

Abstract


Sawicka Katarzyna, Szczepańska Justyna, Łuczyk Robert, Wawryniuk Agnieszka, Prasał Marek. Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego = Evaluation of the level of knowledge of patients with hypertensive disease in the prevention and complications of hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):296-321. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200246

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4059

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 09.12.2016. Accepted: 11.12.2016.

 

 

 

Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego

 

Evaluation of the level of knowledge of patients with hypertensive disease in the prevention and complications of hypertension

 

Katarzyna Sawicka1, Justyna Szczepańska1, Robert Łuczyk1, Agnieszka Wawryniuk1, Marek Prasał2

 

1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1 Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Department of Cardiology, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze to problem, z którym zmaga się cały świat. Polskie społeczeństwo odznacza się wysokim odsetkiem zachorowań na nadciśnienie tętnicze. Jest to 29% dorosłych Polaków, co stanowi około 8,6 miliona osób.

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 110 osób chorujących na nadciśnienia tętnicze. Badaną grupę stanowiły osoby powyżej 18 roku życia. Badania ankietowe trwały od kwietnia do czerwca 2016 roku. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał badawczy zebrano za pomocą techniki ankietowania. W pracy wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Kwestionariusz składał się z 27 pytań zamkniętych oraz 12 pytań metryczkowych. Na wstępie przybliżono ankietowanym cel badania. Poinformowano również o zasadzie anonimowości uczestnictwa w badaniu.

Wnioski. 1. Kobiety posiadały większą wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego niż mężczyźni. 2. Największą wiedzą w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego miały osoby w wieku 50 - 70 lat. 3. Zdecydowanie większą wiedzę na temat profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego mają osoby mieszkające w mieście. 4. Osoby z wyższym wykształceniem cechowały się większą wiedzą na temat nadciśnienia tętniczego niż te z wykształceniem średnim czy podstawowym, co było istotne statystycznie. 5. Większy poziom wiedzy odnośnie nadciśnienia tętniczego mieli respondenci, którzy ocenili swoje warunki materialne jako dobre. 6. Czas trwania choroby koreluje z poziomem wiedzy na jej temat (osoby chorujące dłużej niż 5 lat mają większa wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego).

Słowa kluczowe: profilaktyka, nadciśnienie tętnicze, wiedza o chorobie

 

Abstract

Admission. Hypertension is a problem that faces the whole world. Polish society has a relatively high percentage of cases of hypertension. This is 29% of adult Poles, which is about 8.6 million people.

The aim of the study was the price level of knowledge of patients with hypertensive disease in the prevention of complications of hypertension.

Material and methods. The study involved 110 people suffering from arterial hypertension. The study group consisted of persons over 18 years old. A survey lasted from April to June 2016 year. The study used a method of diagnostic survey, a research tool was a questionnaire by their own. The research material was collected by surveying techniques. The study used a survey of his own authorship. The questionnaire consisted of 27 closed questions and 12 demographic questions. At the outset brought closer surveyed goal of this research. They were also informed about the principle of anonymity to participate in the study.

Conclusions. 1. Women have greater knowledge of hypertension than men. 2. The greatest knowledge of prevention and complications of hypertension were people aged 50 - 70 years. 3. Definitely more knowledge about prevention and complications of hypertension are people living in the city. 4. People with higher education were characterized by a greater knowledge of hypertension than those with secondary or primary, which was statistically significant. 5. A greater level of knowledge about hypertension were respondents who rated their material conditions as good. 6. The duration of the disease correlates with the level of knowledge about it (people suffering from more than 5 years have a greater knowledge about hypertension).

Key words: prevention, hypertension, knowledge about the disease


Keywords


profilaktyka, nadciśnienie tętnicze, wiedza o chorobie, prevention, hypertension, knowledge about the disease.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Cybulska B., Adamus J., Bernarowicz J. i wsp.: Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Rekomendacja Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiologia Polska, 2000, 33, 5.

Sajór I., Jarosz M.: Częstość występowania nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka na świecie i w Polsce. Nadciśnienie tętnicze, 2006, 56.

Gajewska D., Ździeborska M. i wsp.: Ocena znajomości i przestrzegania zaleceń dietetycznych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94, 258-261.

Dobaj Ł. i wsp.: Stan wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań w populacji ogólnej województwa świętokrzyskiego. Nadciśnienie tętnicze, 2013, 3, 212-220.

Suligowska K. i wsp.: Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań - wyniki badania NATPOL 2011. Nadciśnienie Tętnicze, 2014, 1, 9-18.

Bednarski A. i wsp.: Wiedza żywieniowa i praktyczne stosowanie się pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do zaleceń ograniczenia spożycia soli kuchennej. Nadciśnienie tętnicze, 2013, 6, 422-429.

Wojciechowska M. i Izdebska E.: Profilaktyka nadciśnienia tętniczego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, 4, 370–373.

Regularność posiłków na diecie: www.portal.abczdrowie.pl/regularnosc-posilkow-a-dieta.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Sawicka, Justyna Szczepańska, Robert Łuczyk, Agnieszka Wawryniuk, Marek Prasał

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)