Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy = Evaluation of the special efficiency foot players The Sports Training Youth in Bydgoszcz

Krzysztof Wesół, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Abstract


Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy = Evaluation of the special efficiency foot players The Sports Training Youth in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):274-295. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200192

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4058

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 09.12.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

 

Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy

Evaluation of the special efficiency foot players The Sports Training Youth in Bydgoszcz

 

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Celem głównym tej pracy była ocena sprawności specjalnej w piłce nożnej na podstawie wyników sprawności ogólnej oraz sprawności specjalnej. W badaniach wzięło udział 23 zawodników klasy III gimnazjum, którzy trenują w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyniki, które uzyskano w badaniach, pozwoliły na wyciągnięcie wielu wniosków, które dotyczyły sprawności ogólnej jak i specjalnej badanej populacji.

                Głównym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest fakt, że w klasie III gimnazjum, większość piłkarzy nożnych trenujący w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży posiada sprawność specjalną na średnim poziomie. Świadczy o średnia sprawność specjalna wynosi 61 %.

                Sprawność ogólną na wysokim poziomie posiada w tej klasie 43% badanych, natomiast 57% prezentuje poziom średni. Sprawność ogólna zatem, u zawodników tej klasy, plasuje się na średnim poziomie.

Większość zawodników z wyższą liczbą punktów uzyskanych w teście sprawności ogólnej, posiada również wysoką punktację w teście sprawności specjalnej. Świadczy to o tym, że posiadana sprawność ogólna pomaga w sprawności specjalnej.

                Ewidentnie liczba zdobytych punktów przez poszczególnych zawodników w teście sprawności ogólnej jest wyższa od liczby punktów zdobytych w teście sprawności specjalnej.

                Zawodnicy z wyższą liczbą punktów z poprzedniego testu, radzą sobie z testem sprawności specjalnej w sposób łatwiejszy i płynniejszy.

                Zawodnicy z lepszymi wynikami sprawności ogólnej przeważnie zdobywają wyższe rezultaty w sprawności specjalnej oraz wykonują te próby płynniej i sprawniej.

 

Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność specjalna, sprawność ogólna

 

 

Summary

The main aim of this work was to evaluate the efficiency of the special national football team on the basis of the results of the overall performance and efficiency. The studies involved 23 players of class III middle school, who train at the sports training Youth in Bydgoszcz. The results obtained in studies, to draw many conclusions, which were the efficiency of General and special population.

The main conclusion of the analysis is the fact that in class III middle school, most of the soccer players who at the sports training of young people has a special performance at medium level. Shows the average efficiency of special is 61%.

The overall efficiency at a high level in this class has 43% of those polled, while 57% presents a medium level. Overall efficiency, therefore, players of this class is for intermediate level.

Most of the players from the higher number of points obtained in the test overall fitness, it also has a high score in a test of the efficiency of the special. This shows that your overall efficiency helps efficiency.

Clearly the number of points earned by the individual players in a test of the efficiency of the total is higher than the number of points scored in a test of the efficiency of the special.

Players with a higher number of points from the previous test, deal with the test, the efficiency of the special in a way that is easier and smoother.

Riders with better results overall efficiency generally earn higher results in the special performance and carry out these attempts more smoothly and more efficiently.

 

Key words: football, special performance, overall efficiency


Keywords


piłka nożna, sprawność specjalna, sprawność ogólna, football, special performance, overall efficiency.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo „ŻAK”, Warszawa

Pilicz S., 1997, Pomiar ogólnej sprawności fizycznej, Wydawnictwo AWF, Warszawa

Przybylski W. Szwarc A., 1996, Piłka Nożna część I, AWF, Gdańsk

Wesół K., Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych trenujących w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy. Praca dyplomowa, 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)