Sprawozdawczość finansowa mikro jednostek w świetle dyrektywy 2013/34 UE = Financial reporting micro units in the light of Directive 2013/34 EU

Maciej Piechocki

Abstract


Piechocki Maciej. Sprawozdawczość finansowa mikro jednostek w świetle dyrektywy 2013/34 UE = Financial reporting micro units in the light of Directive 2013/34 EU. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):259-266. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198478

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4052

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.12.2016. Revised 09.12.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

Sprawozdawczość finansowa mikro jednostek w świetle dyrektywy 2013/34 UE

Financial reporting micro units in the light of Directive 2013/34 EU

 

Maciej Piechocki[1]

 

WSB Toruń, Katedra Finansów i Rachunkowości

 

 

Słowa kluczowe: Sprawozdawczość finansowa, mikro jednostka, dyrektywa 2013/34 UE

Key words: Financial reporting, micro unit, Directive 2013/34 EU

 

 

 

 

Streszczenie

Sprawozdawczość finansowa stanowi bardzo istotny element systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej. Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji w procesie harmonizacji systemu sprawozdawczości dla grupy mikro podmiotów oraz dla podmiotów nie prowadzących ksiąg handlowych.

W artykule zawarto sugestie praktyka gospodarczego i nauczyciela akademickiego w odniesieniu do przewidywanej modernizacji ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2013/34 UE.

 

 

 

 

 

The financial reporting of the micro units in the light of

Directive 2013/34 EU

 

Summary

The financial reporting is a very important element of internal and external information. This article is a voice in the discussion in the process of harmonization of the reporting system for the group of micro-enterprises and entities that do not keep books of accounts.

The article includes suggestions of economic practice and academic teacher in relation to the anticipated modernization of the Accounting Act to the provisions of Directive 2013/34 EU


[1] dr Maciej Piechocki, WSB Toruń, Katedra Finansów i Rachunkowości 


Keywords


Sprawozdawczość finansowa, mikro jednostka, dyrektywa 2013/34 UE, Financial reporting, micro unit, Directive 2013/34 EU

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dadacz J. Kierunki zmian przepisów o rachunkowości {2014 }„Rachunkowość 1/2014 s.2

{2013} Departament Parlamentu UE i Rady Dyrektywa 2013/34/UE

{2003} Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2013 {DZ.U. z 10.05.2013.poz.551

{1994} Ustawa o rachunkowości DZ.U.1994 nr.121.poz.591. z późniejszymi zmianami

{2014} Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych dla jednostek mikro Art.45 Dyrektywy 2013/34/UE

{2016} Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2016 Dz.U. poz. 467
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198478

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Maciej Piechocki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)