Оцінка стоматологічного статусу у дітей із патологією зубо-щелепової системи і міофункціональними порушеннями на тлі вивчення функціональної системи дихання = Evalution of the dental status of children with disorders of the teeth-jaw system and miofunctional violations against a background study of functional respiratory system

M. S. Drogomyrec'ka, Ahmad Saleh Haljaf Salama, N. Ja. Poljanyk, A. V. Jakymec

Abstract


Drogomyrec'ka M. S., Ahmad Saleh Haljaf Salama, Poljanyk N. Ja., Jakymec A. V. Оцінка стоматологічного статусу у дітей із патологією зубо-щелепової системи і міофункціональними порушеннями на тлі вивчення функціональної системи дихання = Evalution of the dental status of children with disorders of the teeth-jaw system and miofunctional violations against a background study of functional respiratory system. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):557-564. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197101

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4050

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 30.11.2016.

 

УДК 616.31.003.121-053.2/.6+(616-007+616.314+616.716.8)

 

ОЦІНКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЗУБО-ЩЕЛЕПОВОЇ СИСТЕМИ І МІОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ НА ТЛІ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ДИХАННЯ

 

М. С. Дрогомирецька, Ахмад Салех Халяф Салама, Н. Я. Поляник, А. B. Якимець

 

Інститут стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика

 

Резюме

Вступ. Функціональні розлади дихання, ковтання, жування, мовлення, а також аномалійний розвиток твердих і м'яких тканин порожнини рота ведуть до порушення зубощелепної системи. Морфологічні порушення розвитку зубощелепної системи поєднуються зі значними функціональними дисфункціями. Вони, в свою чергу, створюють несприятливі умови для збереження стійкості зубощелепної системи до фізіологічних навантажень. Мета. Вивчення стану функціональної системи дихання у дітей 3-6 років із патологією зубощелепної системи та міофункціональними порушеннями. Методи дослідження. Стан функціональної системи дихання оцінювали методом спірографії у 54 пацієнтів 3-6 років, із яких у 19 ‑ із міофункціональними порушеннями (дослідна група) та у 35 - без міофункціональних порушень (контрольна група) апаратом  "Метатест-1". При аналізі спірограм обчислювалася частота дихання, дихальний об'єм, хвилинний об'єм дихання, резервний обсяг вдиху та видиху, життєву та форсовану життєву ємкість легень та індекс Тифно. Результати. У дітей з різцевою дизоклюзією зубних рядів встановлено зниження статичних та динамічних показників зовнішнього дихання. Висновки. Пацієнти, які знаходяться під наглядом лікаря-ортодонта з діагнозом різцевої дизоклюзії зубних рядів та мі функціональними порушеннями, потребують включення до плану лікування не тільки апаратурного методу корекції аномалії, але й без апаратурного, а саме, проведення дихальної гімнастики.

Ключові слова: функціональна система дихання, міофункціональні порушення, зубощелепна система.

 

 

EVALUATION OF THE DENTAL STATUS OF CHILDREN WITH DISORDERS OF THE TEETH-JAW SYSTEM AND MIOFUNCTIONAL VIOLATIONS AGAINST A BACKGROUND STUDY OF FUNCTIONAL RESPIRATORY SYSTEM

 

M. S. Drogomyrec'ka, Ahmad Saleh Haljaf Salama, N. Ja. Poljanyk, A. V. Jakymec

 

Institute of Dentistry P. L. Shupik National Medical Academy of Post Graduate Education, Kiev, Ukraine

dr.myroslava@gmail.com

 

Summary

Introduction. Functional disorders of breathing, swallowing, chewing, speaking, and developmental anomalies of hard and soft oral tissues leading to a breach dentition have been analyzed. Morphological developmental disorders dentition are combined with significant functional dysfunction. They, in turn, create unfavorable conditions for maintaining stability dentition to physiological stress. The objective. To study  the functional system of breathing in children aged 3-6 y. o. with pathology of teeth-jaw system and miofunctional disorders. Research methods. Functional status of the  respiratory system was evaluated spirographically in 54 patients  aged 3-6 y. o. 19 of them had miofunctional disorders (experimental group) and 35 had none (control group). Apparatus "Metatest-1" was used. In the spirograms under analysis respiratory rate, tidal volume, respiratory minute volume, inspiratory reserve volume and expiration, vital capacity and forced vital lung and Tyfno index were calculated. Results. The  with incisive disocclusion children set dentition reduce static and dynamic performance of external breathing. Conclusions.  The patients who are under medical supervision of orthodontist with diagnosed incisive disocclusion dentition and functional disorders  require the treatment plan including not only hardware method of anomalies correction, but apparatus-free ones, namely,  breathing exercises.

Key words: functional respiratory system, miofunctional disorder, tooth-jaw system.

Keywords


функціональна система дихання, міофункціональні порушення, зубощелепна система, functional respiratory system, miofunctional disorder, tooth-jaw system

Full Text:

PDF

References


Список літератури

Деньга О. В. Взаимосвязь частоты зубочелюстных аномалий с уровнем соматического здоровья / О. В. Деньга, К. А. Колесник / Таврический медико-биологический вестник. – 2012. –том 15. -№ 2.- ч.3(58). – С. 300-304.

Розповсюдженість зубощелепних аномалій та деформацій, а також дефектів зубів та зубних рядів серед дітей шкільного віку м. Києва / С. І. Дорошенко, Є. А. Кульгінський, Ю. В. Ієвлєва [та ін.] // Вісник стоматології. – 2009. – №2. – С.76-81.

Дрогомирецька М. С. Розповсюдженість зубо-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди / М. С. Дрогомирецька, Б. М. Мірчук, О. В. Дєньга // Український стоматологічний альманах. 2010. №2(1). С.51-57.

Дрогомирецька М. С. Вибір оптимальної схеми лікувально-діагностичних заходів при патології пародонта в процесі ортодонтичного лікування / М. С. Дрогомирецька // Вісник стоматології. 2010. №1. С. 55-58.

Бугровецкая О. Г. Взаимосвязь функционального состояния зубочелюстной и вегетативной нервной систем / О. Г. Бугровецкая, Л. Н. Максимовская, Е. А. Бугровецкая, Е. А. Соловых. // Мануальная терапия. 2010. № 2 (38). С. 18 - 23.

Колісник Д. А. Стоматологічний статус у хворих із остеопорозом / Д. А. Колісник, Ю. І. Силенко // Український стоматологічний альманах. – 2007. – №4. – С. 22 - 24.

REFERENCES

Den'ga O. V., Kolesnik K. A. Interconnection frequency dentoalveolar anomalies with the level of physical health // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2012. - Vol. 15.-N 2.-3(58).- P. 300-304 (Rus.).

Doroshenko S. I., Kul’ginskij E. A., Ievleva Yu.V., Saranchuk O. V., A. N. Zvolinskaja, V. A. Prokhnitskaja. The frequency of maxillo-dental anomalies and deformations, as well as defects of teeth and dentitions among children of school age in Kiev // Visnyk stomatologii. – 2009.- N 2.- P.76-81 (Rus.).

Drogomyrec'ka M. S., Mirchuk B. M., Djen'ga O. V. The prevalence of dento-maxillary deformities and diseases of periodontal tissues in adults in different centuries-old periods // Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah. – 2010.- N2(1).- P.51-57 (Ukr.).

Drogomiretska M. S. The choice of optimal schedule of the clinical management of parodontal pathology in orthodontic treatment // Visnyk stomatologii. – 2010.- N1. – P.55-58 (Ukr.).

Bugrovetskaya O. G., Maksimovskaya L. N., Bugrovetskaya E. A., Solovykh E. A. Relationship of functional condition of dentoalveolar and autonomic nervous systems // Manual'naya terapiya.- 2010.- N2(38).- P.18 – 23 (Ukr.).

Kolisnyk D. A., Sylenko Ju. I. Dental status in patients with osteoporosis // Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah.- 2007.- N 4. – P. 22 – 24 (Ukr.).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)