Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

Jerzy Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Małgorzata Pyskir, Katarzyna Pawlak-Osińska, Iwona Szymkuć-Bukowska, Wojciech Hagner

Abstract


Pyskir Jerzy, Ratuszek-Sadowska Dorota, Pyskir Małgorzata, Pawlak-Osińska Katarzyna, Szymkuć-Bukowska Iwona, Hagner Wojciech. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):230-242. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198170

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4048

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.11.2016. Revised 28.11.2016. Accepted: 09.12.2016.

 

 

Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych

 

Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

 

Jerzy Pyskir1,Dorota Ratuszek-Sadowska2, Małgorzata Pyskir2, Katarzyna Pawlak‑Osińska3, Iwona Szymkuć-Bukowska2, Wojciech Hagner2

 

  1. Katedra i Zakład Biofizyki, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    1. Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    2. Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

Streszczenie

 

Wstęp

Pionowa stabilna pozycja ciała człowieka jest możliwa dzięki pracy skomplikowanego systemu kontroli postawy, którego praca wymaga prawidłowego działania i współpracy kilku zmysłów. Praca tego układu jest utrudniona w podeszłym wieku, ale także może być zaburzona w wyniku przebytych chorób czy urazów. Istnieje wiele sposobów oceny stabilności posturalnej, ale wypracowanie ogólnych norm różnicujących prawidłową od wadliwej pracy systemu kontroli postawy okazuje się być nadal dużym wyzwaniem.

Cel

Próba znalezienia takich wartości kilku mierzonych, podczas prostego, krótkiego badania, parametrów, których przekroczenie wskaże na ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy systemu kontroli postawy.

Materiał i metody

W badaniach wzięło udział 50 pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza oraz 50 zdrowych ochotników. Do badania wykorzystano posturograf firmy PROMED J. Otton. Rejestrowano błądzenie centrum nacisku (COP) na podłoże w czasie swobodnego stania przez 32 sekundy. Badanie obejmowało trzy próby – przy oczach otwartych, zamkniętych oraz samokontrolę.

Wyniki

Analizowano wartości pola powierzchni i długości statokinezjogramów w trzech sytuacjach pomiarowych oraz współczynniki Romberga i współczynnik koordynacji w badaniu samokontroli. Wszystkie analizowane parametry w grupie pacjentów znacznie różniły się od wyników uzyskanych przez osoby zdrowe. Uwagę zwraca szczególnie powierzchnia SKG przy oczach zamkniętych, współczynnik Romberga i współczynnik koordynacji.

Wnioski

Wartości pola statokinezjogramu przy oczach zamkniętych przekraczające 400mm2 w czasie 30 sekund badania, jak również wartości współczynnik Romberga powyżej dwóch przy koordynacji wzrokowo – ruchowej na poziomie poniżej 70% powinny skłaniać do podjęcia bardziej szczegółowej diagnostyki systemu kontroli postawy.

 

Słowa kluczowe: stabilność postawy, system kontroli postawy, posturografia, badanie stabilometryczne, zaburzenia równowagi

 

 

Abstract

 

Introduction

Stable vertical position of the human body is possible thanks to the work complicated Postural Control System (PCS), whose operation requires proper cooperation of several senses. Operation of this system deteriorates in the elderly, it also can be impaired as a result of illnesses or injuries. There are a lot of ways of postural stability assessment, but to develop magnitudes of measuring quantities that differentiate normal from malfunctioning PCS appears to be still a large challenge.

Aim

The aim of this research was trying to find such the values of some measured parameters which indicate the risk of a failure operation of the postural control system.

Materials and methods

The study involved 50 patients hospitalized in the Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz and 50 healthy volunteers. The PROMED J. Olton company stabilometric platform was used. It was recorded movement center of pressure (COP) on the ground while the free stand for 32 seconds. Each examination included three trials - with eyes open, eyes closed and feedback.

Results

The values of the area and length of the COP path measured in three trials, Romberg coefficient and the feedback coefficient were compared in both groups. All analyzed parameters in patients group differ significantly from the results obtained by healthy individuals. Special attention should be paid to the COP area with closed eyes, Romberg coefficient and the feedback coefficient.

Conclusions

The area of sways with eyes closed exceeding 400mm2 in 30 seconds tests, as well as the Romberg coefficient bigger than 2 and the feedback coordination coefficient less than 70% should encourage to take a more detailed diagnosis of postural control system.

 

Key words: posture stability, Postural Control System (PCS), posturography, stabilometric analysis, balance disorders


Keywords


stabilność postawy; system kontroli postawy; posturografia; badanie stabilometryczne; zaburzenia równowagi; posture stability, Postural Control System (PCS), posturography, stabilometric analysis, balance disorders.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Accornero N., Capazza M., Rinalduzzi S., Manfredi G.W.: Clinical multisegmental posturography: age-related changes In stance control. Elektroencephalography and clinical Neurophysiology 1997, 105: 213-219.

Allum J.H.J, Bloem B.R., Carpenter M.G. , Hulliger M., Hadders-AlgraHonegger F.: Proprioceptive control of posture: a review of new concepts. Gait and Posture 1998, 8: 214–242.

Błaszczyk J.W., Lowe D.L., Hansen P.D.: Ranges of postural stability and their changes in the elderly. Gait Posture 1994, 2 (1): 11–17.

Błaszczyk J.W., Bacik B., Juras G.: Clinical Assessment of Postural Stability. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 2003.

Błaszczyk J.W., Michalski A.: Ageing and postural stability. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, Vol. 13, Suplement: 11-14.

Bosek M., Grzegorzewski B., Kowalczyk A.: Two-dimensional Langevin approach to the human stabilogram. Human Movement Science 2004, 22: 649-660.

Bosek M., Pyskir M., Pufal E., Sykutera M., Grzegorzewski B., Kała M., Piekoszewski W., Śliwka K.: Posturograficzna ocena zaburzeń równowagi osób poddanych działaniu alkoholu lub chloropromazyny. Z Zagadnień Nauk Sądowych 2003, 56: 5-15.

Collins J.J., De Luca C. J.: Open-loop and closed-loop control of posture: random-walk analysis of center-of-pressure rajectories. Exp. Brain. Res. 1993, 95: 308-318.

Dmitriuk K., Klawe J., Tafil-Klawe M., Jeżewska J., Łukowicz M.: Wielokość parametrów posturograficznych w procesie utrzymywania równowagi u tancerzy. Fizjoter. Pol. 2004, 4 (1): 47-51.

Held-Ziółkowska M.: Metody oceny równowagi posturalnej – próby kliniczne na sprawność postawy i chodu. Magazyn Otorynolaryngologiczny 2006, tom V, z. 2 (18).

Held-Ziółkowska M.: Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi. Magazyn Otolaryngologiczny 2006, tom V, z. 2 (18).

Howell D. at all: Assessment of the Postural Stability of Female and Male Athletes. Clinical Journal of Sport Medicine 2016.

Kochanowicz K., Taniewski M.: Badania układu równowagi młodocianych gimnastyków. Sport Wyczyn. 1999, 5-6: 72-75.

Maraz M., Maraz M., Sipko T., Anwajler J., Dąbrowska G., Skrzek A.: Ocena koordynacji ruchowej w utrzymaniu równowagi ciała osób młodych i starszych. Inżynieria Biomed. 2006, 12 (3).

Perrin P., Deviterne D., Hugel F., Perrot C.: Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait and Posture 2002, 15: 187-194

Pyskir M., Pujszo R., Bosek M., Grzegorzewski B., Błach W.: Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. Med. Sport. 2004, 20 (5): 247-253.

Rossi C., Alberti A., Sarchielli P., Mazotta G., Capocchi G., Faralli M., Ricci G., Molini E., Altissimi G.: Balance disorders in headache patients: evaluation by computerized static stabilometry. Acta Neurol. Scand. 2005, 111: 407-413.

Skalska A., Ocetkiewicz T., Żak M., Grodzicki T.: The influence of age on the parameters of postural control measured by the computer balance platform. New Medicine 2004, 7: 12-19.

Skelton D.: Effect of physical activity on postural stability. Age and Ageing 2001; 30-S4: 33-39.

Somogyia E., Kapitánya E., Kenyeresa K., Donauerb N., Fagardc J., Kónya A.: Visual feedback increases postural stability in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders 2016, 29: 48–56.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jerzy Pyskir, Dorota Ratuszek-Sadowska, Małgorzata Pyskir, Katarzyna Pawlak-Osińska, Iwona Szymkuć-Bukowska, Wojciech Hagner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)