Sprawność fizyczna żołnierzy z województwa Zachodniopomorskiego = Physical fitness of soldiers from the province of Zachodniopomorskie

Błażej Stanisław Stankiewicz, Radosław Bożek

Abstract


Stankiewicz Błażej, Bożek Radosław. Sprawność fizyczna żołnierzy z województwa Zachodniopomorskiego = Physical fitness of soldiers from the province of Zachodniopomorskie. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):184-214. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.193030

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4045

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 © The Author (s) 2016; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 06.12.2016.

 

Sprawność fizyczna żołnierzy z województwa Zachodniopomorskiego

Physical fitness of soldiers from the province of Zachodniopomorskie

 

Błażej Stankiewicz¹, Radosław Bożek¹

Blazej Stankiewicz¹, Radoslaw Bozek¹

 

¹ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

¹ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

 

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, Wojsko Polskie, armia

Key words: physical fitness, the Polish Army, army

 

Streszczenie

            Celem pracy było poznanie poziomu sprawności żołnierzy 100 Batalionu Łączności. W sprawdzianie sprawności fizycznej udział wzięło 403 żołnierzy.
W grupie tej znalazło się 15 oficerów, 203 podoficerów i 185 szeregowych. W ramach sprawdzianu żołnierze poddani zostali czterem próbom: podciągania na drążku, skłony tułowia w czasie 2 minut, bieg wahadłowy 10x10 metrów oraz marszobieg na 3000 metrów.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największym poziomem sprawności fizycznej wykazali oficerowie, którzy uzyskali największą ilość ocen bardzo dobrych we wszystkich czterech próbach. Natomiast najniższym poziomem sprawności fizycznej wykazali szeregowi. Badani żołnierze najlepsze wyniki uzyskali podczas wykonywania skłonów tułowia w czasie 2 minut. Natomiast najgorsze wyniki badani żołnierze uzyskali podczas marszobiegu na 3000 metrów, co świadczy o niskim poziomie wytrzymałości. Zróżnicowanie ocen wewnątrz poszczególnych grup wiekowych, występujące we wszystkich trzech korpusach, udowodniło, że wiek badanych żołnierzy i wiążące się z nim normy wymagań nie wpływają na osiągane rezultaty.

Summary

The aim of the study was to determine the fitness level of troops of 100 Battalion of Communications. The quiz physical attended by 403 soldiers. In this group, there were 15 officers, 203 non-commissioned officers and 185 privates. As part of the test soldiers were subjected to four tests: pull on the stick, the body slopes in 2 minutes, running swinging 10x10 meters and run at 3,000 meters.

The study shows that the greatest level of physical fitness showed officers, who obtained the greatest number of very good grades in all four trials. In contrast, the lowest level of physical fitness showed a number. Respondents soldiers the best results obtained during the execution of the torso bends 2 minutes. While the worst performing subjects soldiers received during the slow-run 3000 meters, which indicates a low level of strength. Differentiation of ratings within each age group, present in all three bodies, proved that the age of the respondents soldiers and binding with it the standard requirements do not affect the achieved results.

Keywords


sprawność fizyczna, Wojsko Polskie, armia, physical fitness, the Polish Army, army.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dz. U. R.P. z 1996 r., Nr 25, poz.113.

Kołodziejczyk. K , Moralny sens służby wojskowej, Wojsko i wychowanie

nr 3/1998 s. 4.

Program wychowania fizycznego dla pododdziałów 12 brygady Zmechanizowanej, MON, Szczecin 2012.

Regulamin Kultury Fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. MON Sztab Generalny WP, Warszawa 2011.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, rozdział I art.2.

Źródła internetowe:

www.wychowaniefizyczne.pl/testy sprawności.html (data wejścia III, IV 2016)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.193030

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Błażej Stanisław Stankiewicz, Radosław Bożek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)