Urazowe uszkodzenie mózgu = Traumatic brain injury

Bartłomiej Kulesza, Jakub Litak, Cezary Grochowski, Jacek Kulesza, Adam Nogalski

Abstract


Kulesza Bartłomiej, Litak Jakub, Grochowski Cezary, Kulesza Jacek, Nogalski Adam. Urazowe uszkodzenie mózgu = Traumatic brain injury. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):215-221.eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197104

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4044

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/763747

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 07.12.2016.

 

 

 

Urazowe uszkodzenie mózgu

Traumatic brain injury

Bartłomiej Kulesza1, Jakub Litak2, Cezary Grochowski2, Jacek Kulesza3, Adam Nogalski1

 

1 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie2 Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie3 Oddział Neurochirurgiczny, Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu lek. med. Bartłomiej Kulesza1,lek. med. Jakub Litak2,lek. med.  Cezary Grochowski2,dr n. med. Jacek Kulesza3,dr hab. n. med. Adam Nogalski1  

Streszczenie

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)  nie jest właściwie jedną chorobą,  ale obejmuje szeroki zakres zmian w funkcjonowaniu mózgu lub inną ewidentną patologią mózgu spowodowaną zadziałaniem siły zewnętrznej.  TBI jest często określane mianem „cichej epidemii”.  Szacuje się że w Europie każdego roku z powodu jakieś formy TBI cierpi 2,5 miliona osób.  Patologiczny mechanizm TBI można podzielić na dwie fazy: pierwotne i wtórne uszkodzenie mózgu.  Są różne skale służące do oceny poszkodowanych po urazach, w przypadku urazów głowy największe znaczenie ma skala stanu świadomości Glasgow (GCS).  Najczęściej stosowana skala do oceny wyników leczenia chorych po TBI jest skala wyników leczenia Glasgow (GOS).  Rokowanie po TBI jest z reguły niekorzystne, można je próbować oszacować uwzględniając wiele czynników lub korzystając z dwóch kalkulatorów prognostycznych dostępnych w Internecie.

Słowa kluczowe: urazowe uszkodzenie mózgu, epidemiologia, skala, rokowanie

Abstract

Traumatic brain injury (TBI) is not just one disease, but includes a wide spectrum alteration in brain function, or other evidence of brain pathology caused by external force. TBI is often referred to as "the silent epidemic". In Europe, it is estimated approximately 2,5 milion people suffer from some form of TBI.  The pathological mechanism of TBI is divided into two phases: primary and secondary brain injury. There are various scales to assess victims after injuries,  in case of head injuries the most important is Glasgow Coma Scale (GCS). The most common scale used to evaluate the results of treatment of patients after TBI is Glasgow Outcome Scale (GOS). The prognosis after TBI is generally unfavorable, there are a few factors which can try to assess outcomes or there are two prognostic calculators available on the Internet.

Key words: traumatic brain injury, epidemiology, scale, outcome


Keywords


urazowe uszkodzenie mózgu, epidemiologia, skala, rokowanie, traumatic brain injury, epidemiology, scale, outcome.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia:

Rahul Raj, Prognostic Models In Traumatic Brain Injury, Helsinki 2014, ISBN 978-951-51-0130-3.

Whitfield P.C., Tomas E.O., Summers F. iwsp. Urazy glowy. Ujecie międzydyscyplinarne, przetłumaczył Kostewicz W.,PZWL Warszawa 2013.

Peeters W, Van den Brande R, Polinder S, Brazinova A, Steyerberg E.W, iwsp. Epidemiology of traumaticbraininjury in Europe. Acta Neurochir 2015; 157(10): 1683–1696.

Rzońca P, Nowicki G, Rudnicka-Drożak E, Naylor K. Urazy głowy w praktyce Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, Ostry Dyżur 2014;7(1):16-21.

Hemphill J.C, Phan N, Traumatic brain injury: Epidemiology, classification, and pathophysiology, data ostatniegouaktualnienia: 13.04.2013, http://www.uptodate.com/contents/traumatic-brain-injury-epidemiology-classification-and-pathophysiology#H4.

Tagliaferri F, Compagnone C, Korsic M, Servadei F, Kraus J, A systematic review of brain injury epidemiology in Europe. Acta Neurochir. 2006;148(3):255-268.

Report to Congress on Traumatic Brain Injury in the United States: Epidemiology and Rehabilitation, Centre for Disease Control

Rosenfeld JV, Maas AI, Bragge P, Morganti-Kossmann MC, Manley GT, Gruen RL. Early management of severe traumatic brain injury. Lancet 2012;380:1088–98.

Stępiński A, Guzik P, Skale urazowe w chirurgii urazowej i traumatologii – przegląd, analiza przydatności kliniczne, Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 400-409.

Bouamra O, Wrotchford A, Hollis S, Vail A, Woodford M, Lecky F. A new approach to outcome prediction in trauma: A comparison with the TRISS model. J Trauma. 2006;61(3):701-10.

Kulesza B, Nogalski A, Kulesza T, Prystupa A. Prognostic factors in traumatic brain injury and their association with outcome, Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2015;9(2):163-166.

MRC CRASH Trial Collaborators, Perel P, Arango M, Clayton T, Edwards P, Komolafe E, at al. Predicting outcome after traumatic brain injury: practical prognostic models based on large cohort of international patients. BMJ. 2008; 336(7641): 425–429.

Steyerberg EW, Mushkudiani N, Perel P, Butcher I, Lu J, McHugh GS, et al. Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics. PLoS Med. 2008; 5(8): e165; discussion e165.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.197104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bartłomiej Kulesza

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)