Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities.

Ewa Warchoł-Sławińska, Marzena Furtak-Niczyporuk, Krzysztof Włoch, Agata Żuber

Abstract


Warchoł–Sławińska Ewa, Furtak–Niczyporuk Marzena, Włoch Krzysztof, Żuber Agata. Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):171-183. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192883

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4043

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 06.12.2016.

 

 

 

Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych

 

Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities

 

 

Ewa Warchoł–Sławińska*, Marzena Furtak–Niczyporuk*, Krzysztof Włoch*, Agata Żuber**

 

*Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie

**Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin 20-093, ul. Chodźki 1

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Rolą podstawowej opieki zdrowotnej jest opanowanie czynników ryzyka sprzyjających chorobom cywilizacyjnym, jak choroby układu krążenia, czy choroby metaboliczne. Dużą rolą lekarza rodzinnego jest promocja zdrowia, która skupia się na edukacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez przekazywanie wiedzy i kompetencji pozwalających na zwiększenie kontroli nad zdrowiem i jego pomnażanie.

 

Cel pracy: Celem pracy była ocena realizacji zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych. Badanie skupiało się na odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu pacjenci z wybranymi jednostkami chorobowymi przestrzegają zaleceń lekarza rodzinnego?

 

Materiał i metody: W badaniu opinii publicznej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu techniki badawczej w formie ankiety. Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 38 pytania. Badaniem objęto 99 pacjentów, z 2 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, z obszaru województwa lubelskiego.

 

Wyniki i wnioski: Z badań wynika potrzeba zwiększenia działań edukacji zdrowotnej w obszarach promocji zdrowego stylu życia. Szczególnie widoczna jest potrzeba zwiększenia promocji badań przesiewowych, wyeliminowania używek, zwiększenia aktywności fizycznej, zwiększenia promocji zdrowej i zbilansowanej diety zawierającej owoce i warzywa. Ma się to przyczynić do zwiększenia odsetka populacji pozostającej w dobrym zdrowiu. Przedmiotowe badanie pokazało, że z grupy 99 badanych aż 52% z nich oceniło swoje zdrowia przeciętnie i źle. Dlatego najważniejszą tu rolę będzie miał lekarz rodzinny, gdyż najczęściej w pierwszej kolejności właśnie do niego udaje się pacjent ze swoim problemem.  

 

Słowa kluczowe: podstawowa opieka medyczna, lekarz rodzinny.

 

Abstract

 

Introduction: The role of primary health care is to reduce the risk factors for lifestyle diseases, such as cardiovascular, and metabolic diseases. An important role of the family doctor is the health promotion, which focuses on health education through the transfer of knowledge and competence to increase control over one's health and its multiplication.

Aim: The aim of this study was to assess the implementation of the recommendations of the family doctor by patients in selected disease entities. The study focused on responses to the question of the extent to which patients with selected disease units carried out the recommendations of General Practice Doctor.

 

Material and Methods:

The survey of public opinion used diagnostic survey method, using a research technique in the form of a questionnaire. The study was conducted using a proprietary questionnaire containing 38 questions. The study included 99 patients of 2 primary care clinics, from the Lublin province.

The results and conclusions:

The research shows the need to increase health education activities in the areas of promoting healthy lifestyles. Particularly evident is the need to increase the promotion of screening, eliminating stimulants, increasing physical activity, increase the promotion of a healthy and balanced diet containing fruits and vegetables. This should contribute to increase the percentage of the population remains in good health. These study showed that 52% of the respondents from the group of 99 patients rated their health on average and bad. The most important role in improving this situation will be filled by a family doctor, because usually he is a person to which patients go first to solve their health problems.

 

Keywords: primary health care, General Practice Doctor.


Keywords


podstawowa opieka medyczna, lekarz rodzinny, primary health care, General Practice Doctor.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), art. 5, ust. 27.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86), załącznik nr 1, część I, pkt. 1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86) załącznik nr 2, część I, pkt. 1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86) załącznik nr 3, część I, pkt. 1.

Medycyna rodzinna w systemie ochrony zdrowia (w:) Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, pod red. A. Widaka, S. Chlabicza, A. Mastalerz-Migas, wydanie I, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2015, s.31.

Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła M., Epidemia otyłości w XXI wieku, Zdrowie Publiczne, 2009, nr 119 (2).

Daroszewski J., Cukrzyca (w:) Medycyna rodzinna – co nowego, pod. red. A. Steciwko, Cornetis, Warszawa 2010, s.515.

Posadzy-Małaczyńska A., Nadciśnienie tętnicze (w:) Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, pod red. A. Widaka, S. Chlabicza, A. Mastalerz-Migas, wydanie I, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2015, s. 244.

Januszewicz P., Żywienie i zdrowie publiczne, (w:) Żywienie w zdrowiu publicznym, pod red. P. Januszewicza, P. Sochy, A. Mazura, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s.9.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192883

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marzena Furtak-Niczyporuk, Ewa Warchoł-Sławińska, Krzysztof Włoch, Agata Żuber

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)