Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn = The role of the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers

Elżbieta Chrzan, Paweł Chrzan, Walery Zukow, Marek Napierała, Jerzy Eksterowicz

Abstract


Chrzan Elżbieta, Chrzan Paweł, Zukow Walery, Napierała Marek, Eksterowicz Jerzy. Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn = The role of the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):123-170. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192461

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4041

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 03.12.2016.

 

 

 

Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn

The role of the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers

 

Elżbieta Chrzan1, Paweł Chrzan1, Walery Zukow2, Marek Napierała2, Jerzy Eksterowicz2

 

1Wydział Nauk o Zdrowiu, Radomska Szkoła Wyższa, Radom, Polska

2Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

 

Słowa kluczowe: rola pielęgniarki, odleżyny, regresja.

Key words: the role of nurses, bed sores, regression.

 

 

Streszczenie

 

                Profilaktyka i leczenie odleżyn stanowią niezmiernie istotny problem w opiece pielęgniarskiej. Odleżyny są powodem dodatkowych komplikacji zdrowotnych pacjenta, są źródłem bólu i cierpienia, a także często kłopotów finansowych.

                Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie roli, jaką pełni pielęgniarka w zapobieganiu i leczeniu odleżyn i odpowiedź na postawione pytania problemowe:

 • Problem główny:

Jakie znaczenie ma opieka pielęgniarska w profilaktyce i leczeniu odleżyn?

 • Problemy szczegółowe:
 1. Jaki zakres czynności prewencyjnych może podjąć pielęgniarka w zakresie zapobiegania odleżynom?
 2. Jaką rolę pełni pielęgniarka w leczeniu odleżyn?
 3. Czy płeć, wiek i rozpoznanie mają znaczenie w leczeniu odleżyn?
 4. Czy długość pobytu pacjenta w szpitalu ma wpływ na postępy w leczeniu odleżyn?
 5. Co wnosi standaryzacja profilaktyki przeciwodleżynowej w opiece stacjonarnej?

W odpowiedzi na powyższe pytania przyjęłam następujące hipotezy:

 • Hipoteza główna: Pielęgniarka pełni wiodącą rolę w profilaktyce przeciw odleżynowej i leczeniu odleżyn.
 • Hipotezy szczegółowe:
 1. Rzetelna na wysokim poziomie opieka pielęgniarska skutecznie zapobiega wystąpieniu u chorych odleżyn.
 2. Pielęgniarka ma znaczący wpływ na efekty terapeutyczne w procesie leczenia odleżyn.
 3. Wiek, płeć i rozpoznanie u pacjenta są zmiennymi, mającymi istotny wpływ na leczenie odleżyn.
 4. Długość hospitalizacji, rozumiana jako czas specjalistycznego, kompleksowego, indywidualnego i wielostronnego leczenia odleżyn, ma korzystny wpływ na postępy w leczeniu odleżyn.
 5. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn podnosi jakość świadczonych usług medycznych.

                W pracy zastosowano 3 metody: metodę analizy literatury medycznej oraz metodę analizy dokumentów medycznych, tj. zbiorczej karty profilaktyki odleżynowej, prowadzonej na Oddziale Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Specjalistycznym w Puławach w roku 2010. W analizie statystycznej ujęto 124 pacjentów zagrożonych odleżynami. Główną metoda badawcza zastosowano Metodę Wnioskowania statystycznego, model regresji liniowej wielokrotnej.

                W podsumowaniu końcowym dokonano weryfikacji hipotez. Wszystkie hipotezy są prawdziwe z wyjątkiem hipotezy 3. Wiek i płeć są zmiennymi, które nie mają wpływu na leczenie odleżyn, zaś zmienna rozpoznanie jest statystycznie istotna.

                We wnioskach końcowych ustalono, że:

 1. Pielęgniarki doskonale realizują proces pielęgnowania w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
 2. Wprowadzenie standardów profilaktyki przeciwodleżynowej przynosi znaczną poprawę jakości świadczonych usług medycznych.
 3. Monitorowanie profilaktyki przeciwodleżynowej w postaci rzetelnie prowadzonej dokumentacji zabezpiecza pielęgniarki przed skutkami roszczeń pacjentów.
 4. Ogólnie przyjęte zasady leczenia odleżyn przynoszą coraz lepsze wyniki terapeutyczne.
 5. Programy profilaktyki i leczenia odleżyn powinny być wdrażane we wszystkich szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i domach opieki.
 6. Konieczne jest wprowadzenie kompleksowej edukacji przeciwodleżynowej w środowisku rodzinnym pacjenta, gdyż większość odleżyn powstaje w domu chorego.
 7. Świadomość ponoszonych kosztów leczenia odleżyn powinna skłonić menadżerów służby zdrowia do zwiększenia środków finansowych na prewencję odleżyn i ich leczenie według najnowszych osiągnięć nauki.
 8. Wyraźnie brakuje w literaturze naukowej pielęgniarskich prac empirycznych z zakresu problematyki i leczenia odleżyn, które pozwoliłyby na weryfikację skuteczności sposobów i metod postępowania w praktyce zawodowej.

 

 

Summary

 

Prevention and treatment of pressure ulcers are extremely significant problem in nursing care. Bed sores are a source of additional health complications of the patient, are a source of pain and suffering, as well as common financial problems.

The purpose of this work is to identify the role played by the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers and the response to the questions of concern: the root Problem: the importance of nursing care in the prevention and treatment of pressure ulcers? Specific problems: what range of preventive activities may take a nurse in preventing pressure ulcers? What is the role of the nurse in the treatment of pressure ulcers? Whether gender, age and diagnosis are important in the treatment of pressure ulcers? Whether the patient's length of stay in hospital has an impact on the progress in the treatment of pressure ulcers? What brings standardization against bed sores stationary care prevention?

In response to the above questions it took the following hypothesis: Hypothesis: Nurse full leading role in in prevention against bed sores. and treatment of pressure ulcers. Hypothesis: Sound at a high level of nursing care effectively prevents patients with pressure ulcers.

Nurse has a significant impact on therapeutic effects in the process of treatment of pressure ulcers. Age, sex and diagnosis of the patient are variables, which have a significant impact on the treatment of pressure ulcers. Duration of hospitalization, understood as a time of specialized, comprehensive, individual and multilateral treatment of pressure ulcers, has a beneficial effect on progress in the treatment of pressure ulcers. Standardization of nursing care in prevention and treatment of pressure ulcers raises the quality of medical services.

In the work uses 3 methods: method medical literature analysis and method of analysis of medical documents. cumulative bed sores prevention card, conducted in palliative medicine in a Hospital Specialized in Puławy in 2010. In the statistical analysis included 124 patients at risk of pressure ulcer. The main test method uses a method of statistical inference, multiple linear regression model.  In summary, the final was made the verification of hypotheses. All hypotheses are true except for hypothesis 3. Age and gender are variables, which do not affect the treatment of pressure ulcers, and diagnosis of variable is statistically significant.

In the conclusions it was found that: Nurse perfectly carry out the process of nurture in the prevention and treatment of pressure ulcers. The introduction of the standards of prevention against bed sores brings a significant improvement in the quality of medical services. Monitoring the prevention against bed sores in the form of fairly conducted documentation protects nurses against the claims of patients. Generally accepted rules for the treatment of pressure ulcers to bring you more and better therapeutic results. Prevention programs and treatment of pressure ulcers should be implemented in all educational establishments, hospitals and nursing homes. It is necessary to introduce a comprehensive education against bed sores in the family environment of the patient, as most pressure ulcers arise in the House. Awareness of the costs of treatment of pressure ulcers should prompt health care managers to increase financial resources for prevention of pressure ulcers and their treatment according to the latest scientific advances. Clearly missing in the scientific literature of empirical work nursing from the scope of the problems and treatment of pressure ulcers, that would allow for the verification of the effectiveness of ways and practices in professional practice.


Keywords


rola pielęgniarki, odleżyny, regresja, the role of nurses, bed sores, regression.

Full Text:

PDF

References


LITERATURA

Bazaliński D., Trudno gojące sie rany w opiece domowej, w: Pielęgniarska Opieka nad osobami starszymi, Kochaniuk H. (red.), Wydawca Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o o, Warszawa 2009, ss. 30-31.

Białoń-Janusz A., Profilaktyka i leczenie odleżyn w opiece paliatywnej, w: de Walden-Gałuszko K. (red.), Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ss. 149-155.

Birecewicz M., Pielęgnacja osób w starszym wieku oraz profilaktyka odleżyn, w: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, Kornatowska-Kędziora K., Muszalik M. (red.), Wydawnictwo Czelej 2007, ss. 144-150.

Białoń-Janusz A., Problemy skórne, w: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej, de Walden-Gałuszko K. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ss. 145-151.

Bogusz J. (red.), Encyklopedia dla pielęgniarek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1990, s. 317.

Cullum N., Clark M., Wewnętrzne czynniki związane z odleżynami u ludzi starszych, w: Zapobieganie odleżynom jako przedmiot badań nad zapewnieniem jakości. Wspólny program zapewnienia wysokiej jakości w szpitalach II. Pakiet 5, Tłumaczenie z j. angielskiego Sabina Łysoń z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 1992, ss. 34-47.

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick referenceguide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. http://epuap.eu/guidelines/QRG_Prevention_in_Polish.pdf

Grey J. E i in., Odleżyny, w: Leczenie ran w praktyce, Grey J. E., Harding K. G. (red.), Redakcja naukowa i tłumaczenie Strużyna J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ss. 20-25.

Kapała W., Pielęgniarstwo w chirurgii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, s. 55-59.

Kiełbasa D., Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej, " Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne" 2010, 3, ss. 85-89.

Kot S. M., i in., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Wydawnictwo Difin 2007.

Kózka M., Aktualne spojrzenie na patogenezę odleżyn i sposoby profilaktyki, "Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych", 2005, 5, ss. 6-14.

Krasowski G., Kruk M., Leczenie odleżyn i ran przewlekłych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ss. 23-43.

Kruk-Kupiec G., Zalecenia Konsultantów, "Biuletyn informacyjny", Wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, Częstochowa 2008, 12, ss. 4-5.

Kruk-Kupiec G., Odleżyny - współczesne podejście do problemu, profilaktyka i leczenie, "Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych", 2004.

Kruk-Kupiec G.( red.), Odleżyny. Poradnik dla pielęgniarek i Położnych, Wydane przez Biuro Profilaktyki i Odleżyn "Real", Olsztyn 1999, ss. 25-31.

Krysiak I., Odleżyny, w: Geriatria i Pielęgniarstwo geriatryczne, Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (red.), PZWL, Warszawa 2008, ss. 283-288.

Ksykiewicz-Dorota A., Rusecki P. (red.), Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, ss. 333-347.

Lewko J. i in., Problem odleżyn w praktyce pielęgniarskiej, "Dermatologia Kliniczna", 2004, 6 (1), ss. 37-40.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.

Łuczak J., Sopata M., Odleżyny - profilaktyka i leczenie, "Przewodnik Lekarza" 2001, 7, ss. 120–126.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 31.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995, ss. 24-25.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo " Żak", Warszawa 2001.

Rauer K., Rauer J., Współczesne zasady leczenia odleżyn, "Pielęgniarstwo Polskie", 2007, 4 (26), ss. 320-327.

Rauer K., Rauer J., Etiopatogeneza i profilaktyka odleżyn, "Pielęgniarstwo Polskie", 2007, 1 (23), ss. 41-47.

Rosińczuk-Tanderys J., Uchmanowicz I., Arendarczyk M., Profilaktyka i leczenie odleżyn, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2005.

Rosińczuk-Tanderys J., Profilaktyka i leczenie odleżyn, w: Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych, Malczyk T. (red.), Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2010, ss. 37-57.

Sopata M., Profilaktyka i sposoby leczenia odleżyn przy zastosowaniu kolorowego systemu klasyfikacji, "Nowa Medycyna", 2000, 1. http://www.czytelniamedyczna.pl/1311,profilaktyka-i-sposoby-leczenia-odlezyn-przy-zastosowaniu-kolorowego-systemu-kla.html

Sopata M., Łuczak J., Profilaktyka i leczenie zachowawcze odleżyn, "Zakażenia", 2003, 4, ss. 81-82.

Sopata M. i in., Odleżyny – ocena ryzyka zagrożenia i profilaktyka, "Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne" 2007, 4, ss.165-169.

Sternal D., Jakość życia pacjentów w oddziale opieki paliatywnej po wprowadzeniu programu profilaktyki odleżyn, "Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych", 2004, 5, ss. 28-30.

Sternal D., Prowadzanie zmian w organizacji opieki pielęgniarskiej w szpitalu na przykładzie programu profilaktyki odleży, " Problemy Pielęgniarstwa", t. 16, 2008, (1, 2), ss. 9-15.

Skórkowska-Telichowska K., i in., Fizjologia i patologia przewlekle niegojących się owrzodzeń oraz sposoby ich miejscowego leczenia w świetle współczesnej wiedzy medycznej, "Dermatologia Praktyczna", 2005, 9, s. 27.

Ślusarska B. i in., Problemy profilaktyki i leczenia odleżyn w świetle badań empirycznych, "Pielęgniarstwo XXI wieku", 2009, 1-2, (26-27), ss. 13-16.

Piątek A., Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej, w: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, Ślusarczyk B., i in. (red.), Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, Tom I.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studenta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.

Więckowska B. Podręcznik Użytkownika – PQStat. 2013.

STRONY INTERNETOWE

http://revita.pl

http://www.czytelniamedyczna.pl/1311,profilaktyka-i-sposoby-leczenia-odlezyn-przy-zastosowaniu-kolorowego-systemu-kla.html

http://epuap.eu/guidelines/QRG_Prevention_in_Polish.pdf

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

http://pqstat.pl/?mod_f=lin_reg

http://manuals.pqstat.pl/statpqpl:wielowympl:wielorpl

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstmulreg.html
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192461

Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)