Ocena wpływu zastosowania metody Ora na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych i posturometrycznych u dziewcząt z zaburzeniami statyki ciała = Evaluation of the impact of Ora method on the improvement of selected stabilometric and posturometric factors in girls with body statics problems

Karol Bibrowicz, Tomasz Szurmik, Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Bibrowicz Karol, Szurmik Tomasz, Mrozkowiak Mirosław. Ocena wpływu zastosowania metody Ora na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych i posturometrycznych u dziewcząt z zaburzeniami statyki ciała = Evaluation of the impact of Ora method on the improvement of selected stabilometric and posturometric factors in girls with body statics problems. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):84-97. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192389

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4037

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 02.12.2016.

 

 

 

 

OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANIA METODY ORA NA POPRAWĘ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW STABILOMETRYCZNYCH I POSTUROMETRYCZNYCH U DZIEWCZĄT Z ZABURZENIAMI STATYKI CIAŁA

EVALUATION OF THE IMPACT OF ORA METHOD ON THE IMPROVEMENT OF SELECTED STABILOMETRIC AND POSTUROMETRIC FACTORS IN GIRLS WITH BODY STATICS PROBLEMS

 

Karol Bibrowicz 1,2, Tomasz Szurmik 3,4, Mirosław Mrozkowiak 5

 

1 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

2 Centrum Edukacji i Terapii Habitus Wrocław – Lutynia

3 Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

4 Orto-Med Bielsko-Biała

5 Bioergosport Nowa Biała

 

Karol Bibrowicz 1,2, Tomasz Szurmik 3,4, Mirosław Mrozkowiak 5

1College of Education and Therapy in Poznań

2Center of Education and Therapy Habitus Wrocław — Lutynia

3University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn

4 Orto-Med Bielsko-Biała

5 Bioergosport Nowa Biała

 

Streszczenie

 

Cel. W prezentowanym doniesieniu podjęto problem oceny wpływu zastosowania metody ORA na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych i posturometrycznych u dziewcząt z zaburzeniami statyki ciała.

Metoda. Badaniami objęto 40 osobową grupę dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat ze stwierdzonymi zaburzeniami statyki ciała. Dla oceny wpływu Metody ORA na badane zmienne, badaną grupę podzielono losowo na dwie dwudziestoosobowe podgrupy: badawczą, z dodatkowymi ćwiczeniami z aparatem ORA oraz kontrolną. Program badań obejmował ocenę zmian ustawienia głowy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz zmian kontroli stabilności posturalnej. Wszystkie dziewczęta miały dwukrotnie przeprowadzone badania stabilometryczne z wykorzystaniem dwupłytowej platformy balansowej CQ-electronic oraz fotometryczną analizę postawy z wykorzystaniem Systemu Fotograficznej Analizy Postawy Ciała (SFAPC). 

Wyniki: Zastosowana terapia przyniosła pozytywne zmiany wszystkich parametrów w obu badanych grupach. Zaobserwowano bardziej wyraźną poprawę ustawienia głowy w przestrzeni w grupie badawczej, szczególnie w parametrze kąta nachylenia Głowy (KNG) gdzie te zmiany były istotne. Stwierdzono również istotne zmiany w grupie badawczej dotyczące całkowitej długości ścieżki (SP) i długości ścieżki w płaszczyźnie czołowej (SPML).

Wnioski: 1. Analiza zmiennych charakteryzujących przestrzenne ustawienie głowy wskazuje na tendencję do poprawy jej ustawienia w badaniach kontrolnych w obu grupach. Wyraźniejsze zmiany obserwowano w grupie z aparatem ORA. 2. Istotną poprawę stwierdzono wyłącznie dla kąta nachylenia głowy KNG w grupie z aparatem ORA. 3.Analizowane zmienne stabilograficzne również wykazały tendencję do poprawy w obu badanych grupach. W grupie badawczej ta tendencja była także wyraźniejsza.  4. Istotne zmiany stwierdzono  dla całkowitej długości ścieżki (SP) i długości ścieżki w płaszczyźnie czołowej (SPML) w grupie badawczej.

 

Słowa kluczowe: równowaga, postawa ciała, zgryz, stawy skroniowo-żuchwowe.

 

Abstract

 

Objective. The paper presents the problem of evaluation of the impact of ORA method on the improvement of the selected stabilometric and posturometric factors in girls with body statics problems.

Method. The tests were conducted in a group of 40 girls, age 12 to 16, with diagnosed body statics problems. In order to evaluate how the ORA Method affects the studied variables, the sample was randomly divided in two groups of 20: a tested group and a control group. The examination program involved the evaluation of changes of the head position in the sagittal plane and in the frontal plane as well as changes of control of postural stability in both studied groups.   Stabilometric tests by means of two-board CQ-electronic balance platform and photometric posture analysis using the System of Photographic Analysis of Postural Control (SFAPC, System Fotograficznej Analizy Postawy Ciała) were applied twice on all girls. 

Results: The applied therapy resulted in positive changes of all parameters in both studied groups. A definite improvement of the spatial head position has been noticed in the tested group, particularly for the head inclination angle (KNG, kąt nachylenia głowy) parameter, where these changes were significant. There were also significant changes in the tested group regarding total length of the sway path (SP) and path length in the frontal plane (Sway Path Medium-Lateral, SPML).

Conclusions: 1. The analysis of the variables that characterize the spacial head position shows a tendency to improve the head’s position in the control tests, both in the group in which ORA device was used and in the control group. The improvement was more observable in the group using the ORA device. 2. Statistically relevant improvement was noticed only for the head inclination angle KNG in the group with the ORA device. 3. The analyzed stabilographic variables also showed the tendency to improve in both studied groups. However, in the group using ORA devices, this tendency was also more noticeable.  4. Statistically significant changes in the values of the studied variables were observed for total sway path (SP) length and frontal plane path (SPML) length in the group using ORA devices.

 

Keywords: balance, body posture, occlusion, temporomandibular joints.


Keywords


równowaga, postawa ciała, zgryz, stawy skroniowo-żuchwowe, balance, body posture, occlusion, temporomandibular joints.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Baldini A, Nota A, Tripodi D, Longoni S, Cozza P. Evaluation of the correlation between dental occlusion and posture using a force platform. Clinics. 2013;68(1):45-49.

Ben-Bassat Y, Yitschaky M, Kaplan L, Brin I . Occlusal patterns in patients with idiopathic scoliosis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 1 30: 629-633.

Bricot B.  La reprogrammation posturale globale. Sauramps Médical. Broche. 2009.

Clauzade M.A., Daraillans B. L’homme, le crane, les dents. Perpignan. SEOO. 1992.

Cuccia A, Caradonna C. The relationship between the stomatognathic system and body posture. Clinics 2009; 64: 61 -66.

Chamela – Bilińska D., Zawadzka D., Sobera M., Mraz M. Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Annales Universitatis M. Curie – Skłodowska. Lublin. Vol. LX, suppl. XVI, 49 sectio D; 2005: 218-221.

Drzał-Grabiec J., Snela S., Bibrowicz K. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2009, nr. 4, s. 363-366.

Dupas P.H. Nouvelle approche du dysfonctionnement cranio-mandibulaire.CdP, Paris, 2005.

Dupas P.H. Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa, od diagnozy - po szynę zgryzową. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009.

Gogola A., Saulicz E., Matyja M., Myśliwiec A., Tuczyńska A., Kuszewski M.,

Gutowska A. Analiza związku między jakością postawy i zgryzu u dzieci i młodzieży. Fizjoterapia Polska. 2015; 2: 52-58.

Mrozkowiak M., Zróżnicowanie występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat w wybranych regionach Polski [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Część 2. Danuta Umiastowska (red.). Szczecin. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, 2007, s. 99-104.

Nowotny J., Saulicz E. Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. AWF Katowice, 1998.

Perinetti G., Contardo L., Silvestrini Biasati A., Perdoni L., Castaldo A. Dental malocclusion and body posture in young subjects: a multiple regression study. Clinics. 2010; 65(7) : 689-695.

Saccucci M., Tettamanti L., Mummolo S., Polimeni A., Festa F., Tecco S. Scoliosis and dental occlusion: a review of the literature. Scoliosis. 2011, 6:15.

Sobczak B. Wpływ fizjoterapii na stan czynnościowy stawów skroniowo-żuchwowych, kręgosłupa i kończyn” Rozprawa doktorska. 2001, AWF Wrocław.

http://www.ora-lora.com/pl/pdf/ora-pl.pdf. Wejście 28.10.2016r. godz. 11.00.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)