Wpływ kompleksowej terapii uzdrowiskowej na leczenie zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = The effect of comprehensive therapy Spa for the treatment of pain syndrome the spine lumbosacral

Gustaw Wójcik, Renata Skalska-Izdebska, Agnieszka Kolbuszewska, Anna Szulc

Abstract


Wójcik Gustaw, Skalska-Izdebska Renata, Kolbuszewska Agnieszka, Szulc Anna. Wpływ kompleksowej terapii uzdrowiskowej na leczenie zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = The effect of comprehensive therapy Spa for the treatment of pain syndrome the spine lumbosacral. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):71-83. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192324

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4035

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 02.12.2016.

 

 

 

WPŁYW KOMPLEKSOWEJ TERAPII UZDROWISKOWEJ NA LECZENIE ZESPOŁU BÓLOWEGO KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO

The effect of comprehensive therapy Spa for the treatment of pain syndrome the spine lumbosacral

 

 

Gustaw Wójcik1, Renata Skalska-Izdebska2, Agnieszka Kolbuszewska2, Anna Szulc3

 

1Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii

2Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

3Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Rehabilitacji

 

 

STRESZCZENIE

Wstęp: Zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego jest najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych współczesnego człowieka. Dotyczy coraz więcej osób w różnym wieku, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych. Dolegliwości te są trudne do zdiagnozowania, a ich przyczyną są liczne zaniedbania takie jak: brak ruchu, zbyt wysokie BMI, nadmiernie przeciążanie kręgosłupa itp. Leczenie polega na stosowaniu zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapii, masażu, farmakoterapii. W terapii uzdrowiskowej wykorzystuje się walory otoczenia, klimat, naturalne źródła wody mineralne oraz lecznicze tworzywa naturalne. Istotne znaczenie ma działanie przeciwstresowe.

Cel pracy: Celem pracy była ocena kompleksowej terapii uzdrowiskowej, jej wpływu na zespół bólowy kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 31 osób przebywających na leczeniu sanatoryjnym, u których zdiagnozowano zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Grupę kontrolną stanowiło 12 osób również ze zdiagnozowanym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, ale nie biorących udziału w leczeniu uzdrowiskowym. W celu oceny wpływu kompleksowej terapii uzdrowiskowej posłużono się zmodyfikowanym kwestionariuszem Oswestry oraz skalą bólu VAS.

Wyniki: Po zakończeniu leczenia wykazano znaczną redukcję dolegliwości bólowych u pacjentów leczących się w sanatorium: średnia z pomiaru bólu przed leczeniem uzdrowiskowym wyniosła 5, natomiast po jej zakończeniu 2 (przy poziomie istotności p=0,000002). Jakość życia pacjentów wyraźnie uległa poprawie.

Wnioski: Analiza wyników wskazuje, że leczenie sanatoryjne znacznie ograniczyło dolegliwości bólowe u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, przebywających na terapii uzdrowiskowej w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono także, iż zastosowana terapia uzdrowiskowa wpłynęła na zmniejszenie ilości przyjmowanych przez pacjentów środków farmakologicznych.

 

Słowa kluczowe: zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, terapia uzdrowiskowa.

 

ABSTRACT

Background: Lumbar spine pain syndrome - a cross is the most common cause of pain of modern human. This applies more and more people of all ages, especially in developed countries. These problems are difficult to diagnose, and their causes are numerous neglect such as lack of exercise, too high BMI, excessive overloading, etc. Treatment is based on physiotherapy treatments, physiotherapy, massage, medication. The spa therapy uses values of the surroundings, climate, natural sources of water and natural healing plastic. It is important here antistress effect.

Aim: The aim of this study was to evaluate complex spa therapy and its effect on lumbar-cross  spine pain syndrome.

Material and methods: The study was conducted on a group of 31 people diagnosed with lumbar-cross spinal pain syndrome, they staying on treatment in the sanatorium. The control group also included people diagnosed with lumbar-cross spinal pain syndrome, but not staying on treatment spa. For about the price impact of comprehensive spa therapy was used a modified questionnaire Oswestry and VAS pain scale.

Results: After treatment significantly decreased pain in patients receiving treatment in a sanatorium: the average of measuring pain before spa treatment was 5, and after its completion 2 (with a level of significance of p = 0.000002)

Conclusion: After analyzing the results, it was found that the sanatorium treatment significantly reduced pain in patients with lumbar-cross spinal pain syndrome, who were on spa treatments compared to the control group. It was also found that the therapy spa influenced the reduction of the patients were taking pharmacological pills.

 

Key words: lumbar spine pain syndrome, sacral therapy spa.


Keywords


zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, terapia uzdrowiskowa, spine pain syndrome, therapy spa, balneothepapy, lumbosacral spine.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wójcik G, Piskorz J. Powikłania pooperacyjne dyskopatii lędźwiowej – opis przypadku, Med. Og. Nauki Zdr. 2015; 21(2): 116-119.

Wójcik G, Sokołowska B, Urbańczuk M, Amarowicz M. Ocena częstości występowania wybranych zmian i wad wrodzonych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób zgłaszających się na badanie TK z powodu bólu grzbietu. Forum Med. Rodz. 2015: 9(3): 206-208.

Harrison D.E. Biomechanika ośrodkowego układu nerwowego. Część I. Odkształcenia kanału kręgowego spowodowane zmianami pozycji ciała Rehabilitacja Medyczna. 2001; (26): 235-242.

Wójcik G, Piskorz J, Iłżecka J, Bulikowski W. Effect of intervertebral disc disease on scoliosis in the lumbar spine. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2014; 27(3): 155-158.

Ponikowska I, Straburzyński G. Zmiany odczynowości ustrojowej w przebiegu leczenia uzdrowiskowego. Balneologia Polska, 1989; 31: 39-45.

Mooney V. Treating low back pain with exercise. J Musculoskel Med 1995; (5): 395-403.

Ponikowska I, Ferson D. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Medi Press, Warszawa 2009.

Ponikowska I. Medycyna uzdrowiskowa – istota, rola, kierunki działania. Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, Warszawa 1999.

Andrzejewski W. i wsp. Skuteczność masażu leczniczego i zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Kwart. Ortop. 2003; 1: 17-19.

Nitera-Kowalik A. i wsp. Wykorzystanie metody Mc Kenziego w kompleksowym usprawnianiu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa w 21 WSZUR w Busku Zdroju. Kwart. Ortop. 2009; 2: 172-178.

Price DD, Bushnell MC. Psychological Methods of Pain Control: Basic Science and Clinical Perspectives. IASP Press, Seattle 2004.

Ptaszkowski K. i wsp. Oddziaływanie leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia psychicznego kuracjuszy ocenianego kwestionariuszem GHQ-28. Acta Balneo. 2012; 54(2): 115-120.

Mooney V, Saal JA, Saal JS. Ocena i leczenie bólu krzyża. W: Clinical Symposia. Volume 44, number 4. Novartis Poland, Warszawa 1998.

Stodolny J.: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów. ZL Natura, Kielce 2000.

Ciejka E, Wójtowicz K. Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa, Balneol Pol, 2009; (3):117.

Cousins MJ. (red.) Acute pain Management: Scientific Evidence. A.N.Z.C.A., Sydney 2005.

Javid MJ. Chemonucleolysis versus laminectomy: a cohort comparison of effectiveness in charges. Spine 1995; 20: 2016-22.

Kovelenov AY. Research of efficiency of vibroacoustic therapy method in prophylaxis of influenza and other ARD, Proceedings of the Fourth International Conference “Vibroacustic in Medicine”, St. Petersburg 2006.

Lehmann J, de Lateur B. Ultrasound, shortwave, microwave, laser, superficial heat and cold in the treatment of pain. W: Textbook of pain (red. PD. Wall, R. Melzack). Churchill Livingstone, Edinburgh 1999.

Pollock ML, Leggett SH, Graves JE, et. al.: Effective resistance training on lumbar extensor strength. Am J Sports Med1989.

Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Jak pokonać ból i jego przyczyny. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 1994.

Mataczyński K, Molas A, Ryń B. Znajomość zasad profilaktyki wśród pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Gustaw Wójcik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)