Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych = Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases

Elżbieta Kościńska

Abstract


Kościńska Elżbieta. Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych = Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):29-37. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192160

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4033

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 01.12.2016.

 

 

 

Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych

 

Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases

 

Elżbieta Kościńska

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Słowa kluczowe: Nordic Walking, profilaktyka, seniorzy, świadomość.

Key words: Nordic Walking, prophylaxis, elderly, awareness.

 

Streszczenie

Nordic Walking, to coraz bardziej powszechna forma aktywności fizycznej. Może być uprawiana w każdym wieku, również przez osoby starsze obciążone chorobami. Istniejące badania dowodzą jej pozytywnego wpływu na poprawę zdrowia i kondycji organizmu.W pracy podjęto próbę poznania poziomu świadomości osób starszych, na temat roli Nordic Walking, w profilaktyce chorób przewlekłych. Badaniami objęto 50 osób, w wieku 60 i więcej lat, nie uprawiających tej formy aktywności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, konstrukcji własnej. Analiza wyników badań pokazała, że świadomość badanych seniorów w tym zakresie jest bardzo niska, szczególnie wśród badanych mieszkających na wsi. Respondenci podali również, że nie planują uprawiania Nordic Walking. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym społeczeństwie wzrasta liczba osób
po 60. roku życia, co często wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia, istnieje wciąż potrzeba promowania  Nordic Walking, jako bezpiecznej formy aktywności fizycznej.

 

Abstract

Nordic Walking is becoming more and more common form of physical activity. It can be practised at any age, even by older people burdened with diseases. Already existing research prove its positive impact on the improvement of health and body condition. The study attempts to understand the level of awareness of the elderly on the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases. Research included 50 people in the age of 60 years old and more, not engaged in this activity. The study used an own designed questionnaire. Analysis of the results showed that awareness of the surveyed seniors on this subject is very low, especially amongst the respondents living in rural areas. Respondents also declared that they do not plan to practice Nordic Walking. Considering the fact that in our society the number of people over 60 years old increases, which is often associated with deterioration of health, there is still a need to promote Nordic Walking as a safe form of physical activity.


Keywords


Nordic Walking, profilaktyka, seniorzy, świadomość, Nordic Walking, prophylaxis, elderly, awareness.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Breyer M.K., Breyer-Kohansal R., Funk G.C. (2010), Nordic Walking improves daily physical activities in COPD: a randomized controlled trial, “Respiratory Research” nr 11, s. 112.

Dix B., Görner K., Błeńska M., Kortas J., Zukow W. (2013), Nordic Walking jako forma aktywności dla ludzi w różnym wieku, „Journal of Health Sciences” nr 3(11), s. 71-92, http://docplayer.pl/12253642-Nordic-walking-jako-forma-aktywnosci-dla-ludzi-w-roznym-wieku-nordic-walking-as-a-form-of-activity-for-people-of-all-ages.html (dostęp: 20.10.2016).

Duda K., (2012), Proces starzenia się, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J.A. Żołądź, (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-32.

Marchewka A. (2012), Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J.A. Żołądź, (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 386-429.

Morso L., Hartvigsen J., Puggaard L., Manniche C., (2006), Nordic Walking and chronic low back pain: design of a randomized clinical trial, “ BMC Musculoskeletal Disorders”, nr 7, s. 77.

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Potoczek M., (2010), Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji/ „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, nr 10, s. 54 –57.

Purzycka D., Prusik K., Bohdan M., Sroka T., Włodarczyk P., Marczulin J., Drewek K., Prusik K., Wyrzykowski B., Zdrojewski T. (2011), Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia, „Nadciśnienie Tętnicze”, tom 15, nr 6, s.335-340.

Strój E., (2013), Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-60 lat, „YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.4. P. 181-185, http://docplayer.pl/9724402-Wplyw-uprawiania-nordic-walking-na-kobiety-w-wieku-50-60-lat-ewa-stroj-krakowska-wyzsza-szkol (dostęp: 20.10.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192160

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)