Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Bartosz Kochański, Michał Cichosz, Ola Płoszaj, Michalina Pawiłan, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Kochański Bartosz, Cichosz Michał, Płoszaj Ola, Pawiłan Michalina, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):38-52. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192164

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4031

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 01.12.2016.

 

 

 

Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna

 

The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients
after ischemic stroke – a retrospective analysis

 

Krystian Kałużny1, Anna Kałużna1,2, Bartosz Kochański1, Michał Cichosz3,4, Ola Płoszaj5, Michalina Pawiłan1, Walery Zukow6, Wojciech Hagner1

 

1   Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

2   Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

3   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Jolly Med, Popielówek

4   Fundacja Wsparcie, Kowary

5   Bydgoska Szkoła Wyższa

6   Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: udar mózgu, rehabilitacja, PNF, skala Barthel

Key words: stroke, rehabilitation, PNF, the scale of Barthel

 

Streszczenie
Wstęp: Funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu jest źródłem zainteresowania dla wielu badaczy oraz ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu (po chorobach serca i nowotworach) oraz najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 roku życia, co niesie za sobą istotne następstwa kliniczne, socjalne i ekonomiczne.

Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowanej rehabilitacji neurologicznej
u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, ocena funkcjonowania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu poddanych rehabilitacji neurologicznej oraz ocena wpływu czynników dodatkowych na skuteczność rehabilitacji neurologicznej.

Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 30 osób obu płci (15 kobiet i 15 mężczyzn)
w wieku 47-78 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, których poprawę funkcjonowania w wyniku procesu rehabilitacji oceniano wybranymi elementami skali Barthel. Badania przeprowadzone zostały na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
w latach 2015-2016. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety sondażowej zawierającym wybrane elementy skali Barthel.

Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, u których stwierdzono współistniejące choroby tj. nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne. Wśród pacjentów przekazanych bezpośrednio z Centrum Leczenia Udarów Mózgu do Kliniki Rehabilitacji u ponad połowy pacjentów zaobserwowano poprawę funkcjonowania w przeciągu 1 miesiąca pobytu, natomiast
z pacjentów korzystających z rehabilitacji wtórnej poprawę funkcjonalną zaobserwowano tylko u co czwartego pacjenta.

Wnioski:

1)   Rehabilitacja neurologiczna istotnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

2)   Rehabilitacja wdrożona we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu ma znamiennie wyższą efektywność co przekłada się na większą poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

3)   Zastosowanie metody PNF i NDT-Bobath istotnie wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

 

 

 

Abstract

Introduction: The functioning of patients after ischemic stroke is a source of interest to many researchers and a huge challenge for modern medicine. According to the World Health Organization (WHO), stroke is the third leading cause of death (after heart disease and cancer) and the leading cause of severe disability in the population of people over the age of 45, which would have important clinical consequences, social and economic.

Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of the applied neurological rehabilitation of patients after ischemic stroke, the assessment of the functioning of patients after ischemic stroke underwent neurological rehabilitation and assessment of the impact of additional factors on the effectiveness of neurological rehabilitation.

Material and methods: The study group consisted of 30 people of both sexes (15 females and 15 males) aged 47-78 years after ischemic stroke, which improve the operation as a result of the rehabilitation process was assessed as certain aspects Barthel. The study were conducted on the basis of the analysis of medical history of patients hospitalized in the Clinic of Rehabilitation, University Hospital No. 1 in Bydgoszcz in the years 2015-2016. Used our own questionnaire sounding containing selected elements Barthel.

Results: In the study group was statistically significantly more frequent in people from the rural diagnosed with comorbid disease, ie. hypertension, atrial fibrillation, diabetes, coronary heart disease, and others. Among patients transferred directly from the Center for Stroke Treatment
to the Clinic of Rehabilitation in more than half of the patients experienced an improvement in functioning within 1 month stay, while the rehabilitation of patients with secondary functional improvement was observed only in every fourth patient.

Conclusions:

1)   Rehabilitation of neurological significantly affects the functioning of patients after ischemic stroke.

2)   Rehabilitation implemented early after ischemic stroke is significantly higher efficiency which translates into a greater improvement in the functional status of patients after ischemic stroke.

3)   Application of PNF and NDT-Bobath method significantly improves the functional status of patients after ischemic stroke.


Keywords


udar mózgu, rehabilitacja, PNF, skala Barthel, stroke, rehabilitation, PNF, the scale of Barthel.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, Elkind MS, George MG, Hamdan AD, Higashida RT, Hoh BL, Janis LS, Kase CS, Kleindorfer DO, Lee JM, Moseley ME, Peterson ED, Turan TN, Valderrama AL, Vinters HV; American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism: An updated definitione of stroke for the 21 st century: a statement for healthcare professional from the American Heart Association / American Stroke Association. Stroke, 2013, 44(7):2064-89. doi: 10.1161/STR.0b013e318296aeca

Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chaturvedi S, Feldmann E, Hatsukami TS, Higashida RT, Johnston SC, Kidwell CS, Lutsep HL, Miller E, Sacco RL; American Heart Association; American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease: Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke, 2009; 40(6):2276-93. doi: 10.1161/STROKEAHA.108.192218.

Mazur R, Książkiewicz B, Nyka WM: Udar mózgu w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 2010, ISBN 978-83-7555-260-7.

Grabowska-Fudala B, Jaracz K, Górna K: Zapadalność, śmiertelność i umieralność

z powodu udarów mózgu – aktualne tendencje i prognozy na przyszłość. Przegl Epidemiol, 2010, 64:439-442.

Sienkiewicz-Jarosz H, Głuszkiewicz M, Pniewski J, Niewada M, Członkowska A, Wolfe C, Ryglewicz D: Incidence and case fatality rates of first-ever stroke – comparison of data from two prospective population-based studies conducted in Warsaw. Neurol Neurochir Pol, 2011, 45(3):207-12.

Syme PD, Byrne AW, Chen R, Devenny R, Forbes JF: Community-based stroke incidence in a Scottish population: the Scottish Borders Stroke Study. Stroke, 2005, 36(9):1837-43.

Kozera G, Chwojnicki K, Sobolewski P, Stoiński J, Brola W, Zdrojewski T, Nyka WM: Epidemiologia i leczenie udaru mózgu w województwie pomorskim oraz regionie świętokrzysko-sandomierskim w świetle danych Pomorskiego Rejestru Udarów Mózgu. Udar Mózgu, 2010,12(1-2):1-9.

Członkowska A, Ryglewicz D: Epidemiology of cerebral stroke in Poland. Neurol Neurochir Pol, 1999, 32 Suppl 6:99-103.

Siebert J, Nyka W, Trzeciak B, Gutknecht P, Molisz A, Świerkocka M, Siebert B, Wierzba T: Udar mózgu – możliwości monitorowania. Zastosowanie kardiografii impedancyjnej, tonometrii aplanacyjnej oraz spirografii mózgowej. Forum Med Rodz, 2011, 5(2):87-107.

Nor AM, Davis J, Sen B, Shipsey D, Louw SJ, Dyker AG, Davis M, Ford GA: The Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER) scale: development and validation of a stroke recognition instrument. Lancet Neurol, 2005, 4(11):727-34.

Leigh R, Zaidat OO, Suri MF, Lynch G, Sundararajan S, Sunshine JL, Tarr R, Selman W, Landis DM, Suarez JI: Predictors of hyperacute clinical worsening in ischemic stroke patients receiving thrombolytic therapy. Stroke, 2004, 35(8):1903-7.

Dziubek W, Kowalska J, Nowak W: Ocena pacjentów starszych po udarze mózgu według Skandynawskiej Skali Udarów. Psychogeriatria Polska, 2011, 8(2):63-72.

Rynkiewicz M, Rogulska U, Czernicki J: Ocena zmian sprawności funkcjonalnej osób we wczesnym okresie po udarze mózgu. Prz Med Uniw Rzesz Narod Inst Lek, 2011, 2:325-339.

Fedak D, Latała B, Otfinowski J, Zajdel: Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę

w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych. Acta Bio-Opt Inform Med., 2010, 16(3):208-211.

Grochulska A, Jastrzębska M: Poprawa stanu funkcjonalnego osób po przebytym udarze mózgu – rola pielęgniarki. Probl Pielęg, 2012, 20(3):300-309.

Wójcik G, Piskorz J, Bulikowski W: Klinimetryczne metody oceny chorych po udarze mózgu w planowaniu rehabilitacji w populacji dorosłych. Hygeia Public Health, 2015, 50(1):54-58.

Rykała J, Kwolek A: Wpływ wybranych czynników na jakość życia oraz stan funkcjonalny pacjentów po udarze mózgu. Prz Med Uniw Rzesz, 2009, 4:384-391.

Kalisz K, Kalisz Z, Hagner-Derengowska M, Żukow W, Trela E: Ocena równowagi

u pacjentów po przebytym udarze mózgu na podstawie wybranych skal i testów. J Health Sci, 2012, 2(4):141-177.

Stępień-Wałek A, Gorczyca-Michta I, Tomasik E, Kluk K, Dobaj Ł, Sosnowska-Pasiarska B, Dziubek K, Salwa P, Michta K, Wożakowska-Kapłon B: Choroby współistniejące

i wybrane powikłania sercowo-naczyniowe u hospitalizowanych chorych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Folia Cardiol, 2014, 9(1):10-15.

Mazurowski P, Knyszyńska A, Lubkowska A: Metoda Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchem we wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu. Med. Health Sci Rev, 2015, 1(4):21-30.

Przysada G, Kwolek A, Mazur A: Wpływ wybranych czynników na efekty rehabilitacji

u chorych po udarze mózgu. Rehabil Med, 2007, 3:29-37.

Trochimiuk J, Kochanowski J, Stolarski J, Wójtowicz S: Efekty wczesnej rehabilitacji

w okresie pobytu szpitalnego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Rehabil Prakt, 2009, 4:19-22.

Kaniewski O, Suszyński K, Górka D, Kania D, Szelfer J, Dudek J, Doroniewicz I, Opala G, Kwiek SJ: Wpływ terapii PNF na proces poprawy motorycznej u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu zlokalizowanym w lewej półkuli w okresie ostrym rehabilitacji. Ann Acad Med Siles, 2014, 68(5):294-301.

Pasternak K, Gasztych J, Gworys K, Białkowska I, Gworys P, Kujawa J: Ocena skuteczności metody PNF (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie)

w rehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu – doniesienia wstępne. Kwart Ortop, 2012, 1:83-90.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Bartosz Kochański, Michał Cichosz, Ola Płoszaj, Michalina Pawiłan, Walery Żukow, Wojciech Hagner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)